Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


61 - 68 / 68
Na začetekNa prejšnjo stran1234567Na naslednjo stranNa konec
61.
Delovanje in učinkovitost inšpekcije za sistem javnih uslužbencev
Martina Zajc, 2020

Opis: Nadzor na področju uslužbenskega in plačnega sistema zagotavlja ISJU v okviru IJS na MJU. V magistrski nalogi smo predstavili ISJU, pravne podlage za njeno delovanje in pristojnosti inšpekcije nekoč in danes. Ugotavljali smo ustreznost veljavnih zakonskih določb, ki se nanašajo na njeno delo in učinkovitost, številčno ustreznost kadra ter opravili analizo statističnih podatkov od leta 2012 do 2017 v delu, ki se nanaša na Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. V opravljeni analizi smo uporabili metode družboslovnega raziskovanja in metodo sociološkega raziskovanja % opazovanja z lastno udeležbo, za teoretična izhodišča metodo analize interpretacije sekundarnih virov ter metodo kompilacije, za potrebe prikaza trenutnega stanja in razumevanja obravnavane teme zgodovinsko analizo, primerjalno metodo in opisno oziroma deskriptivno metodo ter za analizo empiričnih podatkov statistične metode. S tem smo ugotavljali njeno učinkovitost in argumentirano potrdili resničnost postavljenih hipotez, in sicer da veljavna zakonodaja ne omogoča njenega učinkovitega delovanja in da specializacija inšpektorjev, ki deluje v njenem okviru, lahko poveča učinkovitost inšpekcije. Pregled veljavne zakonodaje je pokazal, da sedanja normativna ureditev ni primerna za učinkovito delo ISJU ter da bi specializacija inšpektorjev znotraj ISJU za posamezno področje javnega sektorja nedvomno prispevala k večji učinkovitosti dela ISJU. Magistrska naloga je v delu, ki se nanaša na predstavitev in delovanje ISJU po letu 2009 s pregledom veljavne zakonske ureditve glede nadzora nad izvajanjem zakona in kazenskih določb sistemskih zakonov in zakonske ustreznosti ter vpliv na delo in učinkovitost inšpektorjev, novost na obravnavanem področju in nudi možnost za ustvarjalen pristop k razvoju stroke.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: inšpekcijski nadzor, učinkovitost, uslužbenski sistem, plačni sistem, ZJU, ZSPJS
Objavljeno: 10.03.2021; Ogledov: 671; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

62.
Modus operandi radijskih izdajateljev v praksi po pridobitvi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti in statusa programa posebnega pomena v Republiki Sloveniji v obdobju 2004-2014
Robi Brglez, 2015

Opis: Pričujoča magistrska naloga se ukvarja s strokovnim področjem izdanih radijskih dovoljenj in dodeljenih statusov radijskega programa posebnega pomena v okviru radiodifuzne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zakonsko-regulatorna ureditev zadevnega področja določa, da morajo v skladu z Zakonom o medijih radijski izdajatelji za namen izvajanja radijske dejavnosti naprej priglasiti svoj medij v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, šele nato lahko od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in Sveta za radiodifuzijo kot soregulatorjev pridobijo radijsko dovoljenje. V okviru razširjanja in oddajanja programskih vsebin lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobijo tudi status radijskega programa posebnega pomena. Z lastno analizo sekundarnih podatkov v obliki dokumentov (zlasti izdanih odločb in sklepov) soregulatorjev v zvezi z radijskimi dovoljenji in zadevnimi statusi ter izvedenimi strokovnimi nadzori nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014 smo poskušali definirati pristop oziroma t. i. modus operandi radijskih izdajateljev v vsakodnevni praksi radijskega delovanja, ko so le-ti pridobili zadevna dovoljenja in statuse. Na podlagi izvedene analize ugotavljamo, da izdajatelji relativno pogosto spreminjajo zahteve in omejitve, ki izhajajo iz dovoljenj, prav tako se odločajo za prenos pravice za izvajanje radijske dejavnosti na drugo pravno osebo. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami radijski izdajatelji v večini upoštevajo urejevalne ukrepe regulatorja in odpravijo nepravilnosti, navkljub temu pa je regulator v proučevanem obdobju v desetih primerih začasno preklical in odvzel bodisi radijska dovoljenja bodisi statuse. Ob zaključku na podlagi ugotovitev podajamo potencialne predloge za namen izboljšanja stanja na proučevanem področju in predlog za nadaljnje raziskovanje analiziranega predmeta.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: radiodifuzna dejavnost, radio, radijski izdajatelji, radijska dovoljenja, radijski programi, strokovni nadzor, medijska zakonodaja, magistrske naloge
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 260; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (1,45 MB)

63.
Strategija validacije pri zagotavljanju kakovosti gama spektrometrijskih meritev
Jasmina Žnideršič, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Radiokemijski laboratorij v Nuklearni elektrarni Krško deluje v okviru kemijske službe, ki spada pod tehnično operativo. Naloge laboratorija so meritve radioaktivnosti v vzorcih različnih sistemov elektrarne in v vzorcih, ki se izpuščajo v reko Savo ter v ozračje. Prav na podlagi teh meritev ima laboratorij akreditirano metodo gama spektrometrije po standardu ISO/IEC 17025. Dokumentirani sistem politike kakovosti zavezuje najvišje vodstvo organizacije o ravni kakovosti storitev, kjer poleg ciljev in načinov vrednot enja učinkovitosti, odgovornosti, zahtevah in zavezanostjo k usposabljanju ter stalnim izboljšavam, opredeljuje tudi oceno negotovosti meritev . Slednje pa je potrebno dokazati s primerno strategijo validacije parametrov, ki vplivajo na merilno nego tovost merjenja z metodo gama spektrometrije. Namen: Cilj raziskave je razviti postopek validacije, ki bo potrje val , da analitična metoda gama spektrometrije daje točne, natančne in ponovljive rezultate, ki ustrezajo vnaprej postavljenim kriterijem. Gre z a pridobitev generičnega postopka, ki se bo v prihodnje uporabljal oz. izvajal v primeru sprememb v procesu gama spektrometrije. V sklopu strategije validacije so na vseh štirih gama detektorjih raziskane minimalna detekcijska aktivnost, točnost in ponovlj ivost ter obnovljivost in robustnost meritev. Metoda: Raziskavi minimalne detekcijske aktivnosti ter točnosti in ponovljivosti meritev sta ovrednoteni s t - testom, raziskava obnovljivosti meritev z metodo analize varianc in raziskava robustnosti s F - testom . Pri vseh štirih raziskavah so bili uporabljeni rezultati merjenja kontrolnih standardov, pripravljeni iz certificiranega referenčnega materiala. Rezultati: Statistični testi so dokazali, da metoda gama spektroskopije daje točne, ponovljive in robustne re zultate ter ustreza namenu uporabe. Z raziskavo obnovljivosti pa je bilo dokazano, da med štirimi detektorji ne obstajajo statistično značilne razlike. Organizacija: V organizaciji se prepleta več ključnih področjih: politika jedrske varnosti, stalne izbol jšave, upravljanje s človeškimi viri, varnostjo in zdravjem pri delu, upravljanje nadzora konfiguracije, radiološke zaščite in emisij, okoljske politike in politike kakovosti. Pri politiki emisij in okoljski politiki sodeluje tudi Radiokemijski laboratorij . Z nenehnim uvajanjem izboljšav ter vzdrževanjem sistema vodenja kakovosti zagotavlja uporabo ustrezno validiranih analitičnih metod ter točnost meritev emisij oz. izpustov v okolje. Družba: Rezultati raziskave, ki potrjujejo točnost, natančnost in ponovl jivost meritev izpustov v okolje, vsekakor predstavljajo družbi večje zaupanje v laboratorij, s tem pa tudi v samo organizacijo. Originalnost /nadaljnje raziskovanje : V raziskavi so bili upoštevani vsi pomembni parametri, ki vplivajo na točnost, natančnost in ponovljivost meritev in posledično tudi na oceno merilne negotovosti. V prihodnje pa je pomembno vsakršno spremembo v opremi ali postopku analize raziskati in po potrebi strategijo validacije nadgraditi. Sam načrt spremljanja učinkovitosti strategije va lidacije je definiran po principu Plan - Do - Check - Act kroga. Omejitve: Omejitev v raziskavi ni bilo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: validacija, zagotavljanje kakovosti, nadzor kakovosti, merilna negotovost, ISO/IEC 17025, gama spektrometrija, radiokemijski laboratorij, jedrska elektrarna
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 416; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

64.
Predstavitev razvoja spletne aplikacije za nadzor stroškov voznega parka
Miha Lukšič, 2021

Opis: V magistrski nalogi predstavimo razvoj spletne aplikacije Carcoster, ki rešuje problem nadzora stroškov voznega parka v manjših in srednje velikih podjetjih. Podrobno opišemo spletne aplikacije, njihove podvrste ter arhitekturne vzorce, ki se uporabljajo v praksi. Nekaj besed namenimo predstavitvi prednosti in slabosti konkurenčnih spletnih in mobilnih aplikacij. V nadaljevanju naloge opišemo uporabniške zahteve, tehnično specifikacijo uporabniškega in zalednega dela ter okvirni strošek razvoja prototipa spletne rešitve. V drugem delu se posvetimo procesu izdelave in namestitve vseh gradnikov spletne aplikacije Carcoster. Na koncu predstavimo še končni videz spletne aplikacije v produkcijskem okolju.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: razvoj spletne aplikacije, nadzor stroškov vozil, aplikacija Carcoster, agilne metodologije razvoja, ogrodje Symfony, ogrodje Vue
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 543; Prenosov: 75
.pdf Celotno besedilo (10,46 MB)

65.
Davčne prevare
Maja Višnar, 2021

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: davčne prevare, davčni sistemi, davčni nadzor, davčna inšpekcija
Objavljeno: 18.10.2021; Ogledov: 313; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (392,68 KB)

66.
Praviri ustavnosti
Klemen Gabršček, 2021

Opis: Magistrsko delo z naslovom »Praviri ustavnosti« se ukvarja z identifikacijo tistih značilnosti najzgodnejših pravnih virov, zaradi katerih lahko o teh virih lahko govorimo tudi kot o najzgodnejših ustavnih (pra)dokumentih, pri čemer je definicija ustave široka, saj jo razumemo kot vsak dokument, ki služi omejevanju (samo)volje oblasti. Pri delu sta uporabljeni metoda jezikovne analize ter metoda primerjave virov. Ključna ugotovitev magistrskega dela je, da že najzgodnejši pravni viri služijo omejevanju oblasti ter vsaj rudimentarnemu zagotavljanju načela enakosti pred zakonom. Sekundarno pa gre ugotoviti, da ti pravni dokumenti poznajo institute, ki so po svojem bistvu in namenu presenetljivo moderni. Očitno je namreč, da so pravno in politično gledano vse civilizacije postavljene pred isto težavo – kako omejiti moč nosilcev oblasti in zagotoviti, da ne prihaja do zlorab. Magistrsko delo je uporabno kot izhodišče za poglobljeno raziskovanje posameznega pravnega obdobja, saj zaradi svoje širine onemogoča podrobnejši pregled posameznega obdobja. Slednje je tudi omejitev magistrskega dela, saj je časovna razpršenost narekovala izbiranje pravnih virov, kar nujno pomeni, da izpadejo nekateri manj znani, a zato ne manj zanimivi in vplivni pravni viri.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: ustavni viri, človekove pravice, sodna zaščita, nadzor nad oblastjo, omejevanje oblasti
Objavljeno: 29.12.2021; Ogledov: 226; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

67.
Zloraba podjetij v Sloveniji za pranje denarja in davčne utaje
Primož Markovc, 2021

Opis: Pojma pranja denarja in davčne utaje sta postala že skoraj del vsakodnevnega besednjaka, termina, ki se na slovenskem uporabljata za skoraj vse uspešne podjetnike in posameznike. Predvsem za tiste uspešne posameznike, ki odstopajo od določene politične linije in jih je treba diskreditirati ter medijsko uničiti. Po drugi strani pa povprečen prebivalec Slovenije ne razume pomena teh dveh pojmov. Večina Slovencev prav tako ne razume neizpodbitnega dejstva, da so davki ena izmed sestavin vsake pravne in socialne države: so zakonsko določene dajatve, ki jih pobira država brez neposredne protidajatve. Pri davkih lahko govorimo tudi kot o nadomestilu za izvajanje Družbene pogodbe s strani države. Pravni subjekti kljub Družbeni pogodbi iščejo poti, kako davčne obveznosti optimizirati ali celo utajiti. Z davčnimi utajami pa je tesno povezano še pranje denarja, katerega naloga je prek ustreznih finančnih instrumentov in načinov statusnega preoblikovanja nelegalno premoženje vsaj preoblikovati v zakonito premoženje, če je le mogoče pa še ustrezno oplemenititi. Glavni namen in cilj raziskovalnega dela sta bila ugotoviti današnje trende in metode pranja denarja v Sloveniji ter odgovor nadzorstvenega in represivnega aparata na davčne utaje in pranje denarja. Pri iskanju odgovora in doseganju zastavljenega cilja so bile uporabljene naslednje metode: zgodovinska, deskriptivna, primerjalna, metoda sinteze in sistemska analiza. Njihova uporaba je pripeljala do ugotovitve, da slovensko poslovno okolje omogoča davčne utaje in pranje denarja. Kot ključno ugotovitev dela pa se lahko izpostavi sum o koruptivnosti pooblaščenih oseb za izvajanje nadzora in preganjanje tovrstne kriminalitete.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: davčna utaja, pranje denarja, poslovno okolje, nadzor, kaznivo dejanje
Objavljeno: 01.02.2022; Ogledov: 155; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (4,65 MB)

68.
Makrobonitetno priporočilo Banke Slovenije
Urška Bjedov, 2021

Opis: Povečano zanimanje za makrobonitetna priporočila, ki določajo pravila kreditiranja, kot temeljni okvir za zagotavljanje vprašanja stabilnosti finančnega sistema, se je pokazalo po finančni krizi leta 2008. Finančna kriza in posledično povečanje zanimanja za makrobonitetni nadzor je oblikovalo nove odbore, ki so odgovorni za ustvarjanje priporočil in predpisov za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema. Nadzor in regulacija makrobonitetnih instrumentov, ki so del makrobonitetne politike, pa ni za vse finančne institucije, ki lahko odobravajo posojila, enak. Banke in hranilnice imajo svoje regulatorje in nadzornike, ostali kreditni posredniki pa imajo svoje neodvisne regulatorje in nadzornike. Novo objavljeni sklep, ki se je spremenil iz priporočila in postal obligatoren, je tako povzročil diskriminacijo ponudbe na finančnem trgu. Negativne posledice Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva so postale vidne še pred uradno objavo sklepa in takoj, ko je ta postal veljaven. Po pričakovanjih se je kreditiranje na področju prebivalstva zmanjšalo. Na trgu se pojavljajo novi ponudniki oz. nova podjetja, ki pridobivajo dovoljenja za potrošniško kreditiranje. Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da se bo velik del prebivalstva usmeril iz bančnega sektorja in posojila pridobival v tujini ali pa v podjetjih, ki niso podvrženi Sklepu o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Ostaja vprašanje, ali je prvotni namen sklepa (dodatna stabilnost finančnega sistema) dosežen, saj banke pomembnemu deležu segmenta prebivalstva (kjer so banke tudi med finančno krizo 2008 ustvarjale pozitiven rezultat) ne morejo več zagotavljati dostopa do posojil
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: priporočilo, makrobonitetno, nadzor, regulatorji, posledice
Objavljeno: 25.02.2022; Ogledov: 146; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (558,72 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh