Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
Življenjski ciklus mobilnih aparatov
Denis Janc, 2014

Found in: osebi
Keywords: mobilni aparati, življenski ciklus izdelkov, potrošniki, trženjske strategije, pametni telefoni
Published: 15.05.2019; Views: 1623; Downloads: 81
.pdf Fulltext (1,62 MB)

3.
Projektno delo in vzpostavitev projektne pisarne
Armando Mihelčič, 2014

Found in: osebi
Keywords: projektna pisarna, projekt, projektno vodenje, vodja projekta, projektni tim
Published: 15.05.2019; Views: 1779; Downloads: 103
.pdf Fulltext (1,00 MB)

4.
5.
6.
Blagovna znamka v avtomobilski industriji
Klemen Smrekar, 2014

Found in: osebi
Keywords: avtomobilska industrija, blagovna znamka, avtomobili, avtomobilske znamke, potrošniki
Published: 16.05.2019; Views: 1721; Downloads: 73
.pdf Fulltext (1,46 MB)

7.
8.
Sistemi vodenja kakovosti - ISO 9001
Rok Železnik, 2017

Found in: osebi
Keywords: ISO standardi, kakovost, metode zagotavljanja kakovosti, proizvodi, storitve, organizacija, standardi
Published: 16.05.2019; Views: 2749; Downloads: 107
.pdf Fulltext (1,50 MB)

9.
Stroški kakovosti v mikrobiološkem oddelku podjetja Krka, d. d.
Breda Uhan, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Podjetje mora v načrt poslovne politike vključiti planiranje, merjenje in analiziranje stroškov kakovosti, s ciljem doseganja predvidene kakovosti ob predvidenih stroških. Zmanjšanje stroškov kakovosti pomeni povečanje dobička brez povečane prodaje, brez nakupa nove opreme in brez zaposlovanja novih delavcev. Strateška usmeritev podjetja Krka , d. d. , je kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje ključnih procesov z namenom presegati zahteve odjemalcev in dosegati načrtovane cilje podjetja. Uvedba učinkovitega sistema kakovosti podjetju zagotavlja lažji vstop na trge, izboljšano poslovanj e , zvišanje ugleda podjetja, zmanjšanje stroškov kakovosti in boljši konkurenčni položaj na trgu. Namen: Raziskava stroškov kakovosti v izbranem oddelku podj etja Krka , d. d. , je glavni namen diplomske naloge. Ugotoviti želimo, koliko je sistem vodenja na osnovi ciljev ustrezen in učinkovit. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo kompilacije, s katero smo povzeli teoretična spoznanja i n stališča domačih in tujih avtorjev in oblikovali zaključke. Empirični del diplomske naloge vključuje metodo deskripcije, kar predstavlja opisovanje obstoječega stanja na podlagi razpoložljivih računovodskih podatkov podjetja, metodo preučevanja drugi h internih virov v podjetju in metodo analize pridobljenih podatkov. Rezultati: P orab a električne energije se v letu 2013 poviša , kar je posledica obnove prezračevalnega sistema v prostorih za testiranje sterilnih izdelkov. Pri tehnološ k ih procesih uporab ljamo paro, večja poraba je zaznana v letu 2013, kar je zagotovo posledica večjega obsega dela in testiranj. V letu 2013 smo uspeli zmanjšati porabo toplotne energije , in to predvsem z osveščenostjo zaposlenih in dosledno uporabo klimatskih naprav. Stroški porabe hlajene vode so se z letom 2011 povečali , ker smo nabavili dodatni parni sterilizator. V letu 2013 so se m očno povečali stroški vzdrževanja. V tem letu so bili glede na zahteve GMP izvedeni večji remonti v laboratorijih za izvajanje zahtevnih in ka kovostnih mikrobi o loških analiz. Stroški materiala za izvajanje mikrobio lo ških testov so najvi šja postavka med vsemi stroški , in to zaradi količine materiala in ne zaradi cene. V letošnjem letu 2014 smo uspešno izvedli kvalifikacijo nove opreme Milliflex Q uantum. Sistem nam omogoča hitre in zanesljive rezultate mikrobi o loških analiz. Naš odziv na rezultate analiz se je zmanjšal iz pet dni na 24 ur. Rezultati raziskave potrjujejo ustreznost hipoteze o zmanjšanju stroškov v zadnjih letih. Organizacija: Razis kava jasno prikazuje, kateri stroški se z leti povečujejo in katere smo uspeli zmanjšati. Potrjujemo ustreznost in učinkovitost Integriranega sistema vodenja v podjetju. Družba: V diplomskem delu je prikazana analiza stroškov kakovosti za obdobje petih let . Za zagotavljanje kakovosti izdelkov v podjetju so nujno potrebni stroški investiranja, vzdrževanja. U stvariti je treba pregled nepotrebnih stroškov ter postaviti cilje za zmanjšanje le teh. Originalnost: Z raziskavo o stroških kakovosti smo ugotovili, ka teri so stroški, ki so za zagotavljanje kakovosti izdelkov nujni in povišani. Jasno so opredeljeni stroški, ki smo jih z leti zmanjšali, torej niso bili nujno potrebni. Ob nakupu nove opreme potrdimo ustreznost kvalifikacije sistema in z uporabo opreme zag otavljamo dolgoročno zmanjšanje stroškov kakovosti. Omejitve raziskave: Raziskava je omejena le na en oddelek v podjetju. Nadaljnje raziskovanje se lahko razširi na drug e delovne enote , s čimer pridobimo bolj natančno sliko stroškov kakovosti podjetja.
Found in: osebi
Keywords: stroški kakovosti, učinkovit sistem kakovosti, ustrezen sistem vodenja, analiza stroškov kakovosti, zahteve GMP, kvalifikacija sistema nove opreme, zmanjšanje stroškov kakovosti, diplomske naloge
Published: 20.08.2021; Views: 427; Downloads: 0
.pdf Fulltext (738,00 KB)

10.
Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
Maruša Zagorc, 2015

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje se nanaša na analizo strategije podjetja za trženje na spletnih straneh. I zbira ustrezne strategije sple tnega trženja pomembna, saj vpliva na uspešnost trženjske kampanje podjetja , prav tako pa m u omogoča marsikatero podjetniško priložnost. Namen: Namen diplomske naloge je prikaz pomen a učinkovite in kakovostne spletne strani za podjetje oz iroma organizacijo prek postopka njene izdelave oz iroma izbire strategije za izdelavo takšne spletne strani, ki bo omogoči la kakovostno in učinkovito spletno stran podjetja oz iroma organizacije. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo tuje in domače litera ture ter internetnih virov predstavili teoretična izhodišča o strategiji izdelovanja spletnih strani. V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo deskripcije za sistematičen prikaz lastnosti učinkovite strategije spletnega trženja prek generali zacije in specializacije, metodo analize za izvedbo raziskave empiričnega dela diplomske naloge na primeru podjetja Innovit, d. o. o., metodo logične sinteze, metodo deduktivnega sklepanja ter metodo dokazovanja za podajo ugotovitev izvedene analize in pre izkušanje po dane hipoteze. Rezultati : Iz r ezultat ov analize strategije trženja spletnih strani v podjetju Innovit, d. o. o. , je razvidno , da je podjetje pri izdelavi spletnih strani konkurenčno tako v primerjavi s konkurenco v Sloveniji kot tudi v primerja vi s konkurenco v tujini. Organizacija: Raziskava je p o kazala , da v podjetju Innovit, d. o. o. , v tesnem sodelovanju z naročnikovimi cilji ob pravilni izbiri spletne strategije trženja in s s trateškim pristopom izdelujejo učinkovite spletne strani . Družba: S pomočjo raziskave smo opomnili družbo, da mora imeti vsako resno podjetje svojo spletno stran, namenjeno predstavitvi ali prodaji blaga in storitev, pri čemer mora biti ta pravilno zasnovan a , nenehno posodobljen a ter prilagojen a uporabniku in zadnjim tr endom . Originalnost: Naloga je idejno izvirna, saj se v obravnavanem podjetju doslej še niso lotili izvajanja analiz strategij izdelovanja spletnih strani. V prihodnje se bo analiza strategij izdelovanja spletnih strategij vpeljala v redno delo organizacij e. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Diplomska naloga je prva analiza uporabljenih strategij izdelovanja spletnih strani v podjetju Innovit , d. o. o. In odlično izhodišče za primerjanje prihodnjih rezultatov analiz, ki se bodo izvajale enkrat letno.
Found in: osebi
Keywords: strategija, spletne strani, kakovost, trženje, učinkovitost, internet, zadovoljstvo uporabnikov
Published: 20.08.2021; Views: 469; Downloads: 0
.pdf Fulltext (5,56 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top