Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (38)

 1. Valerija Mikuš: Vloga managementa znanja pri upravljanju s starejšimi zaposlenimi v javnem zavodu X
 2. Simona Laznik: Procesi managementa znanja pri izvajanju operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"
 3. Vilibald Šabeder: Vloga procesa managementa znanja pri postopku javnega naročanja v organizaciji X
 4. Ditka Plesnik: Ženske na vodilnih delovnih mestih v Gorenju, d. d.
 5. Petra Grimšič: Vpliv absentizma na management znanja v zdravstveni organizaciji
 6. Igor Škrinjar: Vloga ravnatelja pri odkrivanju in spodbujanju izmenjave tacitnega znanja učiteljev
 7. Manca Kragelj: Vloga procesov managementa znanja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
 8. Darinka Belak: Vloga pomočnika ravnatelja pri procesu prenosa in skladiščenja znanja v vrtcih Savinjske regije
 9. Aleksandra Čater: Vloga neformalnega in tacitnega znanja ter čustvene inteligence izterjevalcev v postopkih izterjave
 10. Marina Bunarkić: Vloga mentorstva pri procesih managementa znanja v organizaciji X
 11. Aleksander Hren: Vloga managementa znanja v domovih za starejše
 12. Marko Meško: Vloga managementa znanja pri zagotavljanju varstva pri delu
 13. Julija Bukovinsky: Vloga managementa znanja pri vzpodbujanju zdravega življenjskega sloga zaposlenih v organizaciji
 14. Valerija Mikuš: Vloga managementa znanja pri upravljanju s starejšimi zaposlenimi v javnem zavodu X
 15. Darinka Komerički: Vloga managementa znanja pri načrtovanju procesa dela v primeru absentizma v podjetju X
 16. Katja Zalokar: Vloga internega komuniciranja pri prenosu znanja v organizaciji X
 17. Rebeka Cimerman Kac: Vloga in pomen procesov managementa znanja za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe v bolnišnici X
 18. Bojana Jecel: Uvedba rednih letnih razgovorov v javni zavod
 19. Tina Novina: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetju X
 20. Sanja Androić: Upravljanje s poslovno dokumentacijo in korporativna varnost
 21. Metka Jezovšek: Procesi zagotavljanja kakovosti in managementa znanja v vrtcu XY
 22. Betka Salmič: Procesi prenosa znanja po spremembi lastništva
 23. Marina Železnik: Procesi managementa znanja kot podpora vzgojitelju pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu XY
 24. Saša Hren: Procesi managementa znanja med zaposlenimi v domovih za starejše
 25. Ksenija Štruc: Primerjava ugotavljanja in ohranjanja znanja v slovenski in nemški organizaciji zdravstvene dejavnosti
 26. Mateja Matko: Prenos znanja med vzgojitelji vrtcev in učitelji osnovnih šol
 27. Doris Delagić: Predlog izboljšave v procesu pridobivanja in izbora novih sodelavcev v podjetju
 28. Lucija Posinek Gorjanc: Pomen znanja v učeči se organizaciji
 29. Jasna Robnik: Pomen znanja v podpornih službah izobraževalnih zavodov podravske regije
 30. Marko Svetelšek: Pomen prenosa znanja v storitvenem podjetju X
 31. Danijela Zdovc: Pomen prenosa znanja med generacijami v organizaciji X
 32. Filip Jahiri: Management znanja pri spodbujanju deficitarnih poklicev v Savinjski regiji
 33. Management znanja in pravica do zasebnosti
 34. Jerneja Rošer: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju X in njihov odnos do sprememb v delovanju
 35. Olga Skok: Delitev tacitnega znanja v organizaciji javne uprave
 36. Janja Lenarčič: Analiza procesov managementa znanja v telekomunikacijskem podjetju
 37. Tadeja Stanič: Vpliv nevrolingvističnega programiranja na uspešnost vodenja tima
 38. Jerneja Petek: Vloga managementa znanja pri sodelovalnem vodenju med ravnateljem in pomočnikom ravnatelja

Diplomska dela (57)

 1. Mateja Pečovnik: Vpliv vedenja na medosebne odnose v organizaciji
 2. Branka Jurman: Vpliv razveze na socialni in ekonomski položaj družin
 3. Katjuša Lenart: Vpliv različnih tipov osebnosti v poslovnem komuniciranju
 4. Natalija Novak: Vpliv neverbalne komunikacije pri pogajanjih
 5. Maja Repas: Vpliv mobinga na uspešnost zaposlenega na delovnem mestu
 6. Katja Kokovnik: Vpliv medosebnih odnosov na delo in zadovoljstvo v organizaciji
 7. Sani Bosnić: Vpliv krize etike in morale na krizo gospodarstva
 8. Tina Zupanc: Vpliv denarja na otroka in finančna pismenost otrok
 9. Maja Gorjup Zdovc: Vloga in pomen odnosov z javnostmi v organizaciji
 10. Teja Praznik: Učinkovitost javne predstavitve
 11. Karmen Lavbič: Učinkovito prepričevanje v prodaji
 12. Maja Novak: Spremembe v podjetju zaradi staranja delovne sile
 13. Monika Tomaš: Samoevalvacija in poročila v organizacijah
 14. Klavdija Zvonar: Različni vidiki zaposlovanja invalidov
 15. Rok Rop: Prepoznavanje in izkoriščanje čustvene inteligence zaposlenih v podjetju
 16. Maja Radej: Pomen poznavanja kultur tujih poslovnih partnerjev pri sklepanju poslov
 17. Sanja Androić: Pogajanja pri javnih naročilih gradenj
 18. Leonida Skale: Organizacija javnih dogodkov
 19. Dragana Dobrijevič: Odnos zaposlenih do sprememb
 20. Dragana Dobrijevič: Odnos zaposlenih do sprememb
 21. Simona Sluga: Motiviranost učencev za poklicno izobraževanje in deficitarne poklice v celjski regiji
 22. Klavdija Grofelnik: Kulturni, ekonomski in politični vidik globalizacije v Sloveniji
 23. Barbara Zagožen: Koriščenje storitev upokojencev v okviru institucionalnega varstva
 24. Alenka Žerjav: Komunikacija v prodaji
 25. Adisa Muratović: Komuniciranje z neugodnimi sporočili
 26. Nika Vuk: Izvedba uspešnega poslovnega sestanka
 27. Lucija Posinek Gorjanc: Implementacija etičnega kodeksa v knjižničarstvu
 28. Dejana Žaberl: Financiranje verskih skupnosti
 29. Tadeja Stramšak: Etika in človekove pravice v policijski dejavnosti
 30. Sara Rančan: Etično odločanje v podjetjih
 31. Božena Šimunić: Enakopravnost med moškimi in ženskami na trgu dela
 32. Ljubica Goričan: Ekonomsko-socialni položaj Romov na Dolenjskem
 33. Mateja Petreski: Ekonomsko socialni položaj starostnikov v Sloveniji
 34. Nina Gorečan: Ekonomski položaj mladih in odloženo starševstvo
 35. Špela Grahek: Ekonomski položaj družin v obdobju 2000-2009
 36. Sanja Gračner: Družbeni razred in družbena mobilnost v Sloveniji od osamosvjitve [!]
 37. Maja Mandelc: Diskriminacija pri zaposlovanju Romov v Sloveniji
 38. Bojana Brglez: Dejavniki uspešne komunikacije na delovnem mestu
 39. Mihajlo Čupeljić: Analiza učeče se kulture v izbranem podjetju
 40. Nives Nunčič: Značilnosti podjetja s certifikatom družini prijazno podjetje
 41. Sandina Ibričić: Zaposlovanje tujih delavcev v Sloveniji in kršitve njihovih delavskih pravic
 42. Valeria Plašintović: Vpliv znanja tujih jezikov na pridobitev zaposlitve v mednarodnem podjetju
 43. Damjan Plantosar: Vpliv vedenja in osebnosti zaposlenih na medosebne odnose v organizaciji X
 44. Maša Pikl: Vpliv nagrajevanja na motivacijo zaposlenih
 45. Sanja Povše: Vloga poslovnih razgovorov v organizaciji
 46. Rok Švab: Učinkovitost internega komuniciranja v organizaciji X
 47. Jernej Kus Ambrož: Sistem usposabljanja v javni upravi s primerom usposabljanja na Davčni upravi Republike Slovenije
 48. Anja Klavžar: Sistem financiranja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
 49. Rebeka Drnovšek: Razvoj ekoturizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji
 50. Tina Pintarič: Razlika med osebnimi vrednotami zaposlenih in organizacijskimi vrednotami
 51. Ana Arenas Amaya: Primerjalna analiza financiranja prevladujočih verskih skupnosti v Evropi
 52. Andrea Klenovšek: Pomen izobraževanja in usposabljanja šolskih svetovalnih delavcev
 53. Polona Dolar: Ovire poslovnega komuniciranja v organizacijah
 54. Alenka Kunst: Kompetence brezposelnih oseb in iskanje dela
 55. Darko Kramar: Etično delovanje slovenskih podjetij
 56. Alojz Tičar: Analiza socialnih izdatkov v Sloveniji
 57. Natali Kovačič: Različni pristopi pri reševanju problemov v organizaciji XY