Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Udeležba pri kaznivem dejanju
Matjaž Lipar, 2021

Opis: Vsakokrat, ko je produkt skupnega prizadevanja več oseb uresničitev kaznivega dejanja, mora sodišče ovrednotiti prispevanje (vlogo) vpletenih glede na njihovo prizadevanje k dejanju. Cilj tega je utemeljiti kaznivost vsakega sodelujočega posebej, skladno z njegovim danim prispevkom, teorija pa navaja pojem udeležbe. Smoter individualne odgovornosti pa je jasen: posameznikova kazenska odgovornost mora temeljiti na izpolnjenih predpostavkah kaznivosti. Način obravnave teh oseb so države zasnovale različno, izhajale pa so iz dveh temeljnih principov kazenskega materialne prava, restriktivnega ali ekstenzivnega storilstva. Restriktivno storilstvo ali dualizem udeležbe loči sodelujoče na storilce in druge udeležence in je vtkan v jedro KZ-1 in njegove določbe. Na tej osnovi je postavljena tudi limitirana akcesorna odgovornost udeležencev, ki pri dejanju niso ravnali izvršitveno kot storilci, temveč so svoje sodelovanje pri dejanju omejili na napeljevanje storilca k dejanju ali so samo ravnali v pomoč storilcu, njihova odgovornost pa je odvisna od storilca. Skozi predstavitev vseh temeljnih elementov udeležbe in razjasnitev kriterijev, ki služijo za določanje sodelujočega za udeleženca v tem ožjem pomenu besede, teorija in praksa pokažeta na množico problematično zasnovanih zakonskih določb. Te določbe pri vsakokratnem primeru odpirajo vrsto vprašanj, npr. o času in kraju storitve, kaznovalnih okvirih za udeležence itd., ki že več desetletij, posebej pa v prihodnje, terjajo na temelju stroke poglobljeno in argumentirano razpravo.
Ključne besede: udeležba, limitirana akcesornost, napeljevanje, pomoč
Objavljeno: 09.02.2022; Ogledov: 32236; Prenosov: 64
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 7966

2.
3.
Marketing v visokem šolstvu
Lucija Tašker, 2012

Ključne besede: marketinško komuniciranje, spletni marketing, marketing v izobraževalnih organizacijah
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 8543; Prenosov: 50
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 2798

4.
Pomen logistike v mednarodnem poslovanju
Katja Lekan, 2012

Ključne besede: mednarodno poslovanje, logistika, cestni transport, prevozne listine, organiziranje prevoza
Objavljeno: 14.06.2018; Ogledov: 5521; Prenosov: 151
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 887

5.
6.
7.
Pospeševalnik za ženska podjetja kot rešitev izziva manjše vključenosti žensk v podjetništvu
Eva Natlačen, 2020

Opis: Kljub teoretično enakim možnostim se v podjetništvu opaža, da se ustanovitve podjetja loti manj žensk kot moških. Po podatkih GEM (Global Entrepreneurship Monitor) je v Sloveniji na vodilnem položaju v podjetjih le slaba četrtina žensk, kljub enako visoki ali višji stopnji izobrazbe v primerjavi z moškim. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem delu sem se poglobila v že obstoječe raziskave, ki obravnavajo žensko vključenost v podjetništvu. V empiričnem delu pa sem se posvetila osebnim izkušnjam uveljavljenih slovenskih podjetnic. Raziskala sem ozadje manjše vključenosti žensk v podjetništvo in preverila možnosti pospeševalnika za ženska podjetja kot rešitve za uravnoteženje števila moških in žensk v poslovnem svetu.
Ključne besede: ženske podjetnice, ženske, žensko podjetništvo, pospeševalnik za ženska podjetja, ženska podjetja, ženske na vodilnih položajih.
Objavljeno: 12.07.2021; Ogledov: 1342; Prenosov: 88
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 219

8.
9.
Analiza poslovanja podjetja Mobilo, d. o. o.
Damjan Adamič, 2017

Ključne besede: analiza poslovanja, bilanca stanja, poslovni izid, računovodski kazalniki
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 4539; Prenosov: 307
URL Polno besedilo
Ogledov v tednu: 175

10.
Zastopanje stranke v upravnem postopku
Kaja Kranjec, 2019

Opis: V upravnem postopku lahko kot stranka nastopa vsaka fizična ali pravna oseba, na zahtevo katere se začne postopek ali zoper katero teče postopek, stranke pa so lahko tudi drugi (skupina oseb itd.), če so ti lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. Stranka je poleg organa oziroma uradne osebe nujni udeleženec upravnega postopka. Organ kot nadrejeni subjekt razmerja na podlagi pravil upravnega postopka avtoritativno odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke. Glavni namen upravnega postopka je zagotavljanje pravic in pravnih koristi posameznih strank do nadrejene institucije v upravnopravnem razmerju. Iz tega vidika je pomembno, da je vsaka stranka seznanjena s tem, kdaj ima možnost uveljavljati svoje pravice in obveznosti v upravnem postopku in kakšne so njene pravice na področju zastopanja. Stranka včasih ne more sama nastopati v postopku, ker nima procesne/poslovne sposobnosti ali stvarne legitimacije ali pa zgolj ne želi sama nastopati v postopku. V tem primeru stranka potrebuje zastopnika, ki v postopku deluje v njenem imenu. To so zakoniti zastopnik, začasni zastopnik, pooblaščenec in skupni predstavnik oziroma skupni pooblaščenec. V postopku pogosto sodeluje tudi stranski udeleženec, ki ima pravico udeleževati se postopka, če izkaže pravni interes. Namen diplomskega dela je analiza ustavnopravnega položaja in obstoječe zakonodaje in analiza obravnavanega področja. Jedro diplomskega dela obravnava stranke in njihovo zastopanje. Kot metodo raziskovanja v nalogi uporabljam teoretično deskriptivno metodo (opisno metodo) za pregled domače in tuje strokovne literature, metodo analize pri opredelitvi ustavnopravnega in zakonskega položaja stranke ter metodo sinteze pri oblikovanju sklepnih ugotovitev.
Objavljeno: 03.09.2019; Ogledov: 3024; Prenosov: 173
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 93