Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
Udeležba pri kaznivem dejanju
Matjaž Lipar, 2021

Opis: Vsakokrat, ko je produkt skupnega prizadevanja več oseb uresničitev kaznivega dejanja, mora sodišče ovrednotiti prispevanje (vlogo) vpletenih glede na njihovo prizadevanje k dejanju. Cilj tega je utemeljiti kaznivost vsakega sodelujočega posebej, skladno z njegovim danim prispevkom, teorija pa navaja pojem udeležbe. Smoter individualne odgovornosti pa je jasen: posameznikova kazenska odgovornost mora temeljiti na izpolnjenih predpostavkah kaznivosti. Način obravnave teh oseb so države zasnovale različno, izhajale pa so iz dveh temeljnih principov kazenskega materialne prava, restriktivnega ali ekstenzivnega storilstva. Restriktivno storilstvo ali dualizem udeležbe loči sodelujoče na storilce in druge udeležence in je vtkan v jedro KZ-1 in njegove določbe. Na tej osnovi je postavljena tudi limitirana akcesorna odgovornost udeležencev, ki pri dejanju niso ravnali izvršitveno kot storilci, temveč so svoje sodelovanje pri dejanju omejili na napeljevanje storilca k dejanju ali so samo ravnali v pomoč storilcu, njihova odgovornost pa je odvisna od storilca. Skozi predstavitev vseh temeljnih elementov udeležbe in razjasnitev kriterijev, ki služijo za določanje sodelujočega za udeleženca v tem ožjem pomenu besede, teorija in praksa pokažeta na množico problematično zasnovanih zakonskih določb. Te določbe pri vsakokratnem primeru odpirajo vrsto vprašanj, npr. o času in kraju storitve, kaznovalnih okvirih za udeležence itd., ki že več desetletij, posebej pa v prihodnje, terjajo na temelju stroke poglobljeno in argumentirano razpravo.
Ključne besede: udeležba, limitirana akcesornost, napeljevanje, pomoč
Objavljeno: 09.02.2022; Ogledov: 71342; Prenosov: 93
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)
Ogledov v tednu: 253

3.
Zdravstvena nega pacienta pri ledvičnem popuščanju
Neja Tomažin, 2019

Ključne besede: kronična bolezen, življenjski stil, spremembe, bolezni ledvic, temeljne življenjske aktivnosti
Objavljeno: 27.01.2020; Ogledov: 3002; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (413,03 KB)
Ogledov v tednu: 144

4.
Vpliv evropskih sredstev na strateško načrtovanje razvoja mestne občine Murska Sobota
Robert Bencik, 2013

Ključne besede: občina, strateško načrtovanje, razvoj
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 46015; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (3,42 MB)
Ogledov v tednu: 124

5.
6.
Vpliv rusko-ukrajinske krize na neto izvoz Slovenije
Simona Perše, 2024

Opis: Mednarodna trgovina je danes ključen del svetovnega gospodarstva in ustvarja medsebojno odvisnost med gospodarstvi. To pomeni, da makroekonomska dogajanja v eni državi vplivajo tudi na druge države. Pomembnejši dogodek, ki je v zadnjem času vplival na svetovno gospodarstvo in mednarodno trgovino, je ruska invazija na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022. V magistrskem delu smo preučili vpliv ruske invazije na neto izvoz Slovenije v obdobju od novembra 2020 do vključno junija 2023. Pri tem smo analizirali vpliv na neto izvoz Slovenije kot celoto, neto izvoz v Rusijo in Ukrajino, neto izvoz mineralnih goriv in maziv ter živil in živih živali, hkrati pa smo preučili uvoz ruskih mineralnih goriv in maziv v Slovenijo. Podatke za analizo smo pridobili iz podatkovne baze Banke Slovenije in podatkovne baze SiStat. Ugotovili smo, da je bil vpliv invazije na neto izvoz Slovenije omejen na leto 2022 in da je zaradi invazije neto izvoz upadel. Izjema je le neto izvoz v Ukrajino, saj vojna nanj ni imela bistvenega vpliva. Razlog za upad neto izvoza je v hitrejši rasti uvoza nad izvozom. Tudi uvedene sankcije so imele velik vpliv na neto izvoz Slovenije v Rusijo. Zaradi navzkrižij med rezultati statističnih analiz in rezultati na podlagi grafičnega prikaza podatkov bi bilo morda smiselno skrajšati opazovano časovno obdobje in ponovno izvesti statistične analize.
Ključne besede: mednarodna trgovina, neto izvoz, rusko-ukrajinska kriza, ruska invazija, Slovenija
Objavljeno: 04.07.2024; Ogledov: 97; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)
Ogledov v tednu: 97

7.
Marketing v visokem šolstvu
Lucija Tašker, 2012

Ključne besede: marketinško komuniciranje, spletni marketing, marketing v izobraževalnih organizacijah
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 19061; Prenosov: 64
.pdf Celotno besedilo (666,13 KB)
Ogledov v tednu: 91

8.
Osteoporoza - preprečevanje in fizioterapevtska obravnava
Kristina Žagar, 2022

Opis: Osteoporoza je bolezen, ki jo označuje majhna kostna masa in mikroarhitekturne spremembe kostnega tkiva. Te vodijo k večji krhkosti kosti in posledično k večjemu tveganju za zlome. Je degenerativna kostna, sistemska bolezen in prizadene skelet. Posledica je povečano lomljene kosti, saj so te krhke in se zlomijo zaradi pomankanja kalcija. Če so kosti krhke, se lahko zlomijo bistveno hitreje in pogosteje kot navadno. Zlome zaradi osteoporoze zdravimo dalj časa, kot pri zdravi osebi in lahko povzročijo celo trajno invalidnost. Osteoporoza brez zdravljenja, napreduje brez bolečin in simptomov, dokler ne doživimo zloma. Telesna dejavnost je osnovna človekova potreba in zato telo potrebuje gibanje v vseh starostnih obdobjih, vse od otroštva, adolescence pa do starosti. Redno gibanje vpliva na povečevanje in ohranjanje kostne mase in preprečevanje izgube mineralne gostote kosti ter z njo podaljšujemo zdravo življenje. Gradimo in vzdržujemo naše kosti močne in zdrave. Ključne so tiste aktivnosti, ki proti kostem in mišicam delujejo težnostno. To so hoja, tek, hoja navzgor po stopnicah, ples… Za zdravljenje in preprečevanje osteoporoze v veliki večini priporočamo uporabo večnamenskega programa vadbe. To pomeni, da vključujemo vadbo za moč, telesno držo in koordinacijo, ravnotežje ter vadbo z visokimi silami, v kolikor ni to kontraindicirano. Pomembno je tudi, da je fizioterapevtska obravnava sestavljena v skladu s posameznikovimi sposobnostmi, željami, potrebami in stopnjo tveganja za osteoporotične zlome. Le tako lahko zagotovimo varnost.
Ključne besede: osteoporoza, preventiva osteoporoze, dejavniki tveganja za osteoporozo, osteoporoza in fizioterapevtska obravnava, fizioterapija.
Objavljeno: 20.01.2023; Ogledov: 1375; Prenosov: 119
.pdf Celotno besedilo (712,68 KB)
Ogledov v tednu: 87

9.
IZPOSTAVLJENOST ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ŠKODLJIVIM SNOVEM V ZDRAVSTVU
Marina Šercer, 2024

Opis: Izhodišča: Tako kot v vsaki dejavnosti, so tudi v zdravstvu delavci izpostavljeni različnim zdravju škodljivim snovem. Največkrat se tega zdravstveno osebje sploh ne zaveda ali pa ne pozna vseh nevarnih snovi, s katerimi prihaja v stik; izpostavljeni so kemičnim snovem, biološkim snovem in fizikalnim dejavnikom ter nevarnim odpadkom. Varno uporabo in skladiščenje zdravju škodljivih snovi v zdravstveni dejavnosti ureja več predpisov. Za varno rabo in zaščito pred škodljivimi učinki so bistveni dejavniki ustrezna usposobljenost, poznavanje snovi in njihovih nevarnosti, uporaba osebnih zaščitnih sredstev ter delo po sprejetih postopkih. Namen naloge je bil raziskati izpostavljenost zdravstvenih delavcev škodljivim snovem v zdravstvu. V sklopu raziskave smo med zdravstvenim osebjem ugotavljali zavedanje navzočnosti nevarnih snovi pri njihovem delu, poznavanje predpisov, poznavanje ukrepov za varno delo in poznavanje snovi, ki lahko povzročijo poklicne bolezni. Metode: Raziskava je temeljila na kvalitativnem raziskovalnem pristopu in deskriptivni metodi dela. Vzorec je vključeval šest zdravstvenih delavcev različne starosti in posledično z različnim obsegom delovnih izkušenj. V intervju smo vključili 3 medicinske sestre oziroma srednje zdravstvenike, diplomirano medicinsko sestro, diplomirano inženirko radiološke tehnologije in doktorico medicine. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da se zdravstveno osebje zaveda škodljivih snovi pri svojem delu, a ne pozna vseh nevarnih snovi in njihovih lastnosti. Ključna za zavedanje nevarnosti sta poznavanje lastnosti snovi in ustrezna usposobljenost zdravstvenega osebja. Tega se zavedajo tudi vsi intervjuvanci, saj so poudarili obvezno uporabo osebnih zaščitnih sredstev. Zdravju škodljive snovi v zdravstvu se tako kot sicer pojavljajo v različnih predmetih in okoljih. Zdravstveni delavci se zavedajo, da lahko izpostavljenost tem snovem povzroči kronične ali akutne posledice oziroma obolenja, odvisno od časa izpostavljenosti in intenzivnosti izpostavljenosti (koncentracije oz. količine). Nekatere snovi lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti povzročijo tudi poklicne bolezni, vendar intervjuvanci snovi, s katerimi delajo, niso prepoznali kot nevarne za take vrste obolenj. Iz intervjujev in zbranih rezultatov je bilo ugotovljeno, da poznavanje zakonodaje ter opredelitev zdravju škodljivih snovi in posledic, ki jih te povzročajo v zdravstveni dejavnosti, predstavljata za večino zdravstvenega osebja pretežko nalogo. Razprava: Glede na ugotovitve iz raziskave bi bilo treba zdravstveno osebje pogosteje in podrobneje poučiti o nevarnih snoveh, s katerimi prihajajo v stik, poleg tega pa bi bilo treba nove snovi pred pričetkom uporabe ustrezno predstaviti zaposlenim. Ključno je poznati nevarne značilnosti snovi, jih ustrezno shranjevati oziroma označevati ter poznati način zaščite pred njimi. Poleg tega je pomembna tudi seznanjenost z nevarnimi snovmi, ki povzročajo poklicne bolezni, saj se je v raziskavi izkazalo, da je to področje kljub navzočnosti takšnih snovi v zdravstvu slabo poznano.
Ključne besede: škodljive snovi, zdravstveni delavci, bolezni, vpliv na zdravje, izpostavljenost zdravju škodljivim snovem.
Objavljeno: 05.07.2024; Ogledov: 87; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,41 MB)
Ogledov v tednu: 87

10.
Scena v Bauhausu
Maja Mihevc, 2024

Ključne besede: diplomske naloge, scenografija, Baihaus, opera
Objavljeno: 07.07.2024; Ogledov: 85; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (6,22 MB)
Ogledov v tednu: 85