Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Suzana Košir

Vseh ključnih besed je 318, ki se skupaj pojavijo 487 krat.
65 ključnih besed (20.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 234 krat (48.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
31x13.25%management znanja
18x7.69%znanje
15x6.41%procesi managementa znanja
8x3.42%izobraževanje
7x2.99%zaposleni
5x2.14%zaposlovanje, poslovno komuniciranje, staranje, usposabljanje, komuniciranje, prenos znanja
4x1.71%etika, organizacija, starostniki
3x1.28%vodenje, kakovost, kompetence, tacitno znanje, učenje, zakonodaja, delodajalci, staranje prebivalstva, družina, management, spremembe
2x0.85%odnosi, financiranje verskih skupnosti, verske skupnosti, ekonomski položaj, delo, financiranje, poklic, vrednote, javna uprava, morala, odnos zaposlenih do sprememb, produktivnost, komunikacija, poslovna etika, čustvena inteligenca, motivacija, interno komuniciranje v času sprememb, segregacija, upravljanje s starejšimi zaposlenimi, vedenje, starejši zaposleni, staranje delovne sile, trg dela, prodaja, učinkovitost, podjetja, organizacijska kultura, Ekonomija, eksplicitno znanje, implicitno znanje, človekove pravice, procesi, pomočnik ravnatelja, samoevalvacija, diskriminacija, interno komuniciranje, javno naročanje, kupci, domovi za starejše, pogajanja
1xtransferji, policija, integriteta, socialni položaj, starost, Romi, revščina, družbena mobilnost, stereotipi, zdravstveni absentizem, družba, ekonomski učinki, družbeni razredi, prodajno osebje, romsko vprašanje, denarna pomoč, Dolenjska, starostna piramida, pokojninska reforma, socialni transferji, statistični podatki, investitorji dogodka, učinkovito prepričevanje, ključni dejavniki, prodajalci, svetovalci, javni dogodki, poslovna poročila, izvedba, priprava, odnos do denarja, denar, otroci, finančna pismenost otrok, javna predstavitev, predstavitev, organizacija javnega dogodka, organizatorji dogodka, migracije, globalizacija, državljanstvo, tujci, institucionalno varstvo, dohodkovni položaj, dijaki, karierna orientacija, analize, redni letni razgovori, finančna konstrukcija, dovoljenja, poklicna orientacija, prodajni proces, zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki, uspešnost, obvladovanje težav, prag revščine, učeča kultura, konkurenčna prednost, učeče okolje, poslovni sestanek, tujina, zaposlovanje invalidov, invalidska podjetja, invalidi, pravna ureditev, kultura, kulturne razlike, medkulturno komuniciranje, socialno varstvo, socialni prejemki, uspešno poslovno komuniciranje, manager, etične dileme, dejavniki, motnje, komunikacija na delovnem mestu, ovire, etično odločanje, etični kodeksi, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, gradnje, strategije, gradbeni sektor, javni sektor, kriza vrednot, gospodarska kriza, motivacijski učinek nagrad, nagrajevanje, motivacijski dejavniki in teorije, poslovni razgovor, prodajni razgovor, letni razgovor, telefonski razgovor, Bosna in Hercegovina, kršitve pravic, korporativna varnost, upravljanje s poslovno dokumentacijo, evalvacija, delitev znanja, delovne pogodbe, tuji delavci, Davčna uprava Republike Slovenije, izobraževalni center, delodajalec, brezposelna oseba, nevrolingvistični program, zaposlitveni cilj, neverbalna komunikacija, neverbalne pogajalske taktike, funkcije in vrste neverbalne komunikacije, ovire pri komuniciranju, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, vzgoja, zdravstveno varstvo, financiranje zdravstvenega varstva, financiranje zdravstvenega zavarovanja, obvezno zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, razvoj kariere, osebni razvoj, steklena arhitektura, ženske, razvoj regij, ravnateljevanje, odkrivanje znanja, procesi managemneta znanja, izmenjava znanja, regionalni razvojni potenciali, evropski programi, oblika religijske organizacije, verske organizacije, enakopravnost, odloženo starševstvo, mladi, družinska politika, zunanji deležniki, shranjevanje znanja, zdravstvena nega, obvladovanje kakovosti, e-izobraževanje, procesi znanja, prenos lastništev, mehanizmi prenosa znanja, absentizem, zdrava prehrana, izterjava, neformalno znanje, izterjevalec, mentorstvo, zdrav življenjski slog, varstvo pri delu, negativna čustva, konflikt, metode, odkrivanje, doživljanje, reševanje, delovna sila, sposobnosti, prilagajanje, mediacija, konflikti, uspešen tim, uspešen vodja, ravnatelj, poverjanje, organizacije, problemi, postopek javnega naročanja, vrtec, sporočanje, sposobnost, neugodna sporočila, sporočila, vrste neugodnih sporočil, sporočanje neugodnih sporočil, mediji, javnosti, vzgojitelji, osnovna šola, učitelji, medgeneracijsko sodelovanje, cerkev, odnos do sprememb, lastništvo, otroci s posebnimi potrebami, podjetniki, nevrolingvistično programiranje, supervizija, medosebno komuniciranje, agresivnost, manipulativnost, pasivnost, formalna izobrazba, svetovalni delavec, razvoj, turizem, podeželje, trajnostni razvoj, usklajenost vrednot, vrednote organizacije, asertivnost, zakonska zveza, žrtve, mobing, trpinčenje, šikaniranje, kakovost dela, zadovoljstvo delavcev, Hipokrat, Jung, preživnine, zakonska razveza, otroške doklade, tipi osebnosti, Kretchmer, poslovna komunikacija, ekoturizem, medosebni odnosi, kadrovik, metode izbire, metode izbire novih sodelavcev, učeča se organizacija, nepridobitna organizacija, Podravje, podporne službe, proces izbire, pridobivanje kadrov, inkluzija, integracija, ugotavljanje znanja, ohranjanje znanja, kadri, znanje v zdravstveni dejavnosti, podravska regija, organizacijsko znanje, tuji jeziki, certifikat, preverjanje znanja, osebnost, komuniciranje na delovnem mestu, tipologija osebnosti, podjetje, tiho znanje, poklici, deficitarni poklici, zasebnost, pravica do zasebnosti, raziskava, varstvo osebnih podatkov, socializacija