Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Rok Lampe

Vseh ključnih besed je 407, ki se skupaj pojavijo 499 krat.
48 ključnih besed (11.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 140 krat (28.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x7.14%zakonodaja
7x5%človekove pravice
5x3.57%delodajalec, Slovenija, diplomske naloge
4x2.86%odškodnina, pogodba o zaposlitvi, Evropska unija, zasebnost, pravna ureditev, delovno mesto, otrokove pravice
3x2.14%mobing, pravica do zasebnosti, magistrska naloga, policija, delavec, otrok, socialna država, diskriminacija
2x1.43%zdravnik, upravna enota, zapustnik, pacient, kazenski postopek, nepremičnine, izredna odpoved, šikaniranje, varstvo osebnih podatkov, oporoka, zemljiška knjiga, pravna praksa, sodna praksa, zapuščina, zapuščinski postopek, informacijski pooblaščenec, nepremoženjska škoda, javni sektor, žrtev, varstvo, mediacija, policijska pooblastila, zaposlitev, obvezno zdravstveno zavarovanje, Ustava RS, zdravstveno zavarovanje, videonadzor, reklamacije
1xRojstvo, nezgode pri delu, ekonomika vlaganja, Zanositev, Zarodki, Neplodnost, Nosečnost, varnost in zdravje pri delu, mati, očetovstvo, magistrske naloge, računalniški kriminal, zdravstvena storitev, Združene države Amerike, družinsko pravo, Republika Slovenija, Potrošniško pravo, pravice zavarovanca, ocena tveganja, Evropsko sodišče za človekove pravice, izvozno proizvodna cena, ILO, prisilno delo, trgovina z ljudmi, potilnice, delo na črno, pravična trgovina, sodišča za mladoletnike, otroško delo, Evropska skupnost, države v razvoju, igralni avtomat, izpodbijanje očetovstva, sankcioniranje mladostnikov, socialni dumping, izkoriščanje delovne sile, multinacionalna podjetja, globalizacija, kolonializem, umetna oploditev, spletno bančništvo, inšpekcijski nadzor, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev, igralništvo, katalog zbirke osebnih podatkov, pravni interes, zastopniki pacientovih pravic, varstvo zasebnosti, sorazmernost, varstvo podatkov, zbirka osebnih podatkov, osebni podatki, prikriti vstop v stanovanje, hišna preiskava, nedotakljivost doma, vstop v stanovanje, kršitev pravic, pričakovana zasebnost, posledice, trpinčenje, varovana pravica, pacientove pravice, nadzor nad policijop, upravljanje z odpadki, ugotavljanje očetovstva, sodišče, odpadki, strategija ravnanja z odpadki, ločevanje, posegi policije, tajnost podatkov, bančni računi, izobraževanje, center za socialno delo, matični register, državljan, stavnica, otroci, oboleli za rakom, koncesionar, elektronski nadzorni sistem, otroci s posebnimi potrebami, spletni kriminal, obolenja, poroka, prošnja za ženitev, dolžnosti, etažni lastniki, Hanefiti, Malikiti, šeriat, Imamiti, Hanimabiti, Šafiiti, Razveza, skupni deli, Versko pravo, Šeriatsko pravo, vnaprejšnja volja, terminalna sedacija, Družinsko pravo, prodajna pogodba in nepremičnina, vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, Poligamija, Žena, Zakonska zveza, mnogoženstvo, družine, sistem plač, plače sodnikov, sodišča, sodniki, delitev oblasti, ustavno sodna praksa, uvrščanje v plačne sisteme, etično čiščenje, plačilo za delovno uspešnost, reforma sistema plač sodnikov, materialna neodvisnost, prepoved približevanja, mednarodni organizirani kriminal, organizirani kriminal, večstanovanjska stavba, mednarodno sodelovanje, Konvencija Združenih narodov, pravosodni organi, nasilje v družini, etažna lastnina, omejevanje človekovih pravic, medsebojna pravna pomoč, zdravljenje z dvojnim učinkom, ukinitev nege, zdravo okolje, pravica do lastnine, daljnovodi, varstvo pravic, mladoletno prestopništvo, elektromagnetna sevanja, opojne substance, načelo nevračanja, migracije, begunci, zdravstvena oskrba, Zakon o pacientovih pravicah, skupinske tožbe, množične tožbe, neetična komunikacija, medsebojni odnosi, Amerika, zastrupitve, regulativa, azbest, tobak, genocid, alkohol, intoksikacija, aktivna evtanazija, zakonsko urejanje pravic, igralnica, pravo, pasivna evtanazija, prostovoljna evtanazija, opustitev nege, pomoč pri samomoru, prisilna evtanazija, neprostovoljna evtanazija, igralniški uslužbenec, odgovornost zdravstvenega osebja, preiskovalni ukrepi, pravica do varnosti, kriminal, zasvojenost, pravic do zasebnosti, zdravstvene napake, pravice bolnikov, zdravstveno osebje, bolnik, nasilje na delovnem mestu, brezposelnost, družinski spori, sodni postopki, alternativno reševanje sporov, predhodno vprašanje, čustva, nakup, mediji, psihično nasilje, prodajna pogodba, stanovanje, dediči, vstopna pravica, Organizacija Združenih narodov, Konvencija o otrokovih pravicah, mednarodno varstvo, pravice staršev in družine, konvencije, dedno pravo, nujni delež, razdedinjenje, dedna nevrednost, družbena odgovornost, podjetje, prokreacija, usposabljanje, zaščita, zavarovanje, oploditev z biomedicinsko pomočjo, umetna prekinitev nosečnosti, materialna in nematerialna škoda, protipravnost, nadomestno materinstvo, zarodek, drugi poklic, delovna zmožnost, pravična denarna odškodnina, funkcije denarne odškodnine, čast in dobro ime, razžalitev, načelo individualizacije, delovni invalid, poklicna rehabilitacija, invalidnost, zdravje, nasciturus, osebni status, varstvo potrošnikov, pravice potrošnikov, invalidi, trg delovne sile, nadzor, klavzule Incoterms, obligacije, alotmajska pogodba, kupo-prodajne pogodbe, transportne klavzule, disertacije, zasebnopravno varstvo, razredna tožba, skupinska tožba, kolektivna tožba, odškodninska tožba, opustitvena tožba, skupinsko uveljavljanje zahtevkov, javnopravno varstvo, pravo varstva konkurence, potrošniško pravo, turizem, obligacijsko razmerje, raziskave, računovodski servis, varovanje osebnih podatkov, poslovna skrivnost, rojstvo, porod, prijava rojstva otroka, anonimno rojstvo, porod na domu, varstvo delavca, delovna razmerja, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, omejitve, pravica do demonstracij, pogodbene obveznosti, potrošniki, prodajalec, podjetništvo, trg nepremičnin, varstvo kupcev nepremičnine, predkazenski in kazenski postopek, odvzem prostosti, družina, informirana privolitev, pojasnilna dolžnost, pravice, družinsko nasilje, statistika, odvračilni učinek, socialna varnost, načelo zakonitosti, statistična zaupnost, E-uprava, potniški promet, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodbeno delo, študentsko delo, temeljne svoboščine, romi, gibalno ovirani, integracija, Vanča vas, denarno nadomestilo, aktivna politika, odgovornost, dedovanje, spori, smrt bližnjega, strokovna napaka, dolžna skrbnost, škoda, zdravniki, zdravstvo, prometna nesreča, denarna odškodnina, članice EU, upokojitev, Evropska socialna listina, Svet Evrope, sistem zdravstvenega varstva, reforma sistema zdravstvenega zavarovanja, učinkovitost in dostopnost v zdravstvu, kakovost, privatizacija zdravstvenega varstva, redna zaposlitev, prenehanje delovnega razmerja, mednarodna posvojitev, posvojitev otroka, krivda, malomarnost, družinski odnosi, socialno varstvo, bolniška odsotnost, posvojenec, posvojitelj, socialno starševstvo, povrnitev škode, odškodninska odgovornost delodajalca, rubež, izvršilni postopek, Zakon o kazenskem postopku, Evropska konvencija o človekovih pravicah, izvršba, sklep o izvršbi, odškodninska odgovornost delavca, sklep o dedovanju, dedič, izkoriščanje bolniškega staleža, zloraba bolniškega staleže, varstvo pravic delavcev v zvezi z odpovedjo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, zakon o delovnih razmerjih, diploma thesis, načela socialne varnosti, javni uslužbenec, delovno razmerje, plačni sistem, javni funkcionar, Slovenian Advertising Board, advertising regulative, multi-lateralni sporazumi, trgovanje, liberalizacija trga, članstvo v EU, Makedonija, osebni podatek, advertising ethics, advertising, elektronska pošta, mednarodni dokumenti