Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a co-author. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this co-author's research fields and interests are.

Person: Bojan Grum

Together there are 223 keywords, that are appearing 316 times.
38 of them (17.04 % of all) appear more than once, together appearing 131 times (41.46 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
15x11.45%nepremičnine
7x5.34%nepremičninski trg, trg nepremičnin, nepremičnina
6x4.58%stanovanje
5x3.82%Slovenija, stanovanjska politika, vrednotenje nepremičnin, lastninska pravica
4x3.05%modeli vrednotenja, tržna vrednost
3x2.29%vrednotenje, cene nepremičnin, razlastitev, stanovanjska problematika, finančna kriza, bolonjski program, mladi
2x1.53%cene, nakupno odločanje, neto tlorisna površina, množično vrednotenje, disertacije, gradbeno dovoljenje, vrednotenje vrednosti nepremičnin, fizični dejavniki, mlade družine, družina, stanovanjski sklad, odškodnina, cena, predpisi, magistrske naloge, kratkoročni najem, socialna infrastruktura, stanovanjske nepremičnine, vrednost, zakonodaja
1xnakup, strokovnjaki, dejavniki nakupa nepremičnin, stavbni objekti, najem, Zakon o graditvi objektov, pomoč, stranke v postopku, administrativne ovire, odprava, degradirani objekti, rekonstrukcija, komunalni prispevek, metode ocenjevanja, služnostna pravica, institut služnosti, zemljišče, MSOV, upravne enote, soglasje soglasodajalcev, študija primera, izpeljava poslov, Združene države Amerike, podaljševanje mladosti, lastništvo, ZDA, najemništvo, Avstrija, stvarno pravo, podaljšano bivanje pri starših, življenjski standard, bruto domači proizvod, davčna zakonodaja, subvencije, potencialni kupci, odločanje, recesija, metoda primerljivih prodaj, pravna ureditev, hipoteka, nakupi, kultura, kupna moč, hipotekarna posojila, zemljiška knjiga, davek na nepremičnine, pasti, socialni dejavniki, vladni dejavniki, ekonomski dejavniki, hipotekarna kreditna vrednost, tržni pogoji, način tržnih primerjav, dejavniki trga nepremičnin, vrednostni okvir, nepremičninske pravice, okoljski dejavniki, dejavniki bivalnega prostora, center Stožice, naravni dejavniki, poplavnost, zavarovalništvo, športni turizem, ocenjevanje vrednosti, socioekonomski dejavniki, šport, športna infrastruktura, dedovanje, inter vivos, dejavniki zdravega okolja, podatki, nakup nepremičnine, nepremičninski posrednik, hedonična metoda, zdravo okolje, starostniki, nepremičninske evidence, diplomske naloge, posamično vrednotenje, gospodarska kriza, lokacija, alternativne oblike varstva starejših, medgeneracijski prenos, altruizem, menjava, navezanost na lastno nepremičnino, oskrbovana stanovanja, staranje prebivalstva, demografske napovedi, domovi za starejše občane, javne evidence, nizkoenergijske hiše, stanovanjski problem, stanovanjski zakon, nacionalni stanovanjski program 2015–2025, turizem, turistična središča, vpliv covida-19, pravni okvir, množično vrednotenje nepremičnin, mednarodni standardi, kataster, najemna razmerja, dolgoročni najem, katastri, analiza nepremičninskega trga, dejavniki, občine, pogojna veljavnost, črna gradnja, finančni vidik, pravni vidik, davčni vidik, legalizacija, zakoni, vpliv pandemije na nepremičninski trg na Hrvaškem, raba zemljišč, boniteta zemljišč, smernice, ocenjevalci nepremičnin, razvrednotena območja, anketa, varnost, soseska, javna korist, bivalno okolje, trajnostni razvoj okolja, javna infrastruktura, pridobitev zemljišč, dolgoročni najem zemljišč, ekonomičnost, pandemija COVID-19, javne ceste, starost nepremičnin, krivulja, vrednost nepremičnine, nelinearno, Pomurje, vedenje porabnikov, Airbnb, stanovanjsko vprašanje, vrednost nepremičnin, medgeneracijsko sodelovanje, nakup in prodaja nepremičnin, javni interes, primerjalna metoda, prihodkovna metoda, pooblaščeni cenilec, DCF model, mladi odrasli, podaljšano sobivanje, pasivne hiše, pasivna gradnja, ugled, energetska učinkovitost, odraslost, samostojnost, srednja aktivna generacija, sobivanje, demografske spremembe, odselitev, tržna vrednosti, metode ocenjevanja vrednosti, donos, analiza trga, neprofitna najemnina, najemne politike, preračun stroškov, investicija, potencialni kupci nepremičnin, subjektivno čustveno blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, čustva, naloge občin, izračun neprofitne najemnine, funkcionalna skladnost, samokongruenca, vedenje potrošnika, oglaševanje, nakup nepremičnin, tržna cene, občina, delitvena ekonomija, etažna lastnina, kakovost bivanja