Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


91 - 100 / 157
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
Katja Godnič, 2013

Abstract: Podjetje brez zaposlenih je mrtvo. Podjetje brez zadovoljnih zaposlenih ne funkcionira, kot bi moralo. Iz navedenega dejstva izhaja naše področje raziskovanje te naloge. V delu smo obravnavali dimenzije zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime, ter kako zaposleni občutijo svoje zadovoljstvo in organizacijsko klimo v podjetju X. Ker so nas zanimale razširitev znanja s področja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, povezanost med navedenimi dejavniki ter osvetlitev preučevanega področja še na praktičnem primeru, smo nalogo razdelili na več delov. Najprej smo v nalogi teoretično osvetlili ključne pojme pri obravnavanju organizacijske klime in značilne lastnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter organizacijsko klimo. V empiričnem delu naloge smo ugotavljali, kako dimenzije (medosebni odnosi, komunikacije med zaposlenimi, vodenje, delovne razmere) vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v podjetju X. V ta namen smo uporabili strukturiran intervju, ki smo ga izpeljali s sedmimi zaposlenimi v podjetju X. Teoretične razlage se z našimi ugotovitvami strinjajo in dopolnjujejo, namreč rezultati so pokazali,, da so v podjetju X medosebni odnosi, komuniciranje med zaposlenimi in delovne razmere najpomembnejši dejavniki zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime, zaposleni pa dajo tem elementom največji poudarek za svoje zadovoljstvo in posledično organizacijsko klimo. Rezultati, ki smo jih dobili, so pokazali, da so zaposleni v podjetju X zadovoljni, organizacijska klima v podjetju X pa je ugodna in zaželena.
Found in: ključnih besedah
Keywords: medosebni odnosi, komunikacija, vodenje, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska klima
Published: 29.07.2021; Views: 1282; Downloads: 58
.pdf Fulltext (1,21 MB)

92.
Obvladovanje komunikacijskih veščin v politiki
Robin Vuga, 2015

Abstract: Zdrav temelj kateregakoli uspešnega razmerja med nami in okolico je dobra komunikacija. Za vsakega človeka je pomembno, da zna najprej pri sebi prepoznati, kako neverbalno komunicira in kakšne signale pošilja ljudem okoli sebe, kajti najglasneje govori prav zunanja podoba - naša obrazna mimika, gestikulacija, očesni stik, postava, ton glasu ... Sposobnost razumeti in uporabiti neverbalno komunikacijo oziroma govorico telesa je močno orodje, ki nam pomaga povezati se z drugimi, in tudi izraziti, kaj dejansko čutimo, in nam na takšen način pomaga graditi boljša razmerja. Nenazadnje naša prava občutja najbolj iskreno izrazimo prav v neverbalni obliki in to velja za vsa področja v naši civilnodružbeni sferi. Pobliže smo spoznali, kako lahko te elemente komunikacije prenesemo v politiko. So določene oblike komuniciranja res boljše kot druge ter privedejo do pozitivnejših rezultatov? Smo z drugačnim videzom lahko res prepričljivejši? Vsekakor so odgovori na takšna vprašanja dobrodošli za ljudi, ki so profesionalno vpleteni v politiko, kajti biti politik ni le sprejemanje odločitev, ki bodo vplivale na ljudstvo, temveč je tudi prepričevanje le-tega. Prav s takšnimi vprašanji smo se ukvarjali v diplomskem delu. Pobliže smo spoznali teoretsko ozadje nekaterih elementov neverbalne komunikacije, iz katerih smo izpeljali tudi štiri hipoteze. V empiričnem delu pa smo preko anketiranja poizkušali te hipoteze bodisi potrditi ali ovreči.
Found in: ključnih besedah
Keywords: neverbalna komunikacija, govorica telesa, politika, politični marketing, diplomske naloge
Published: 29.07.2021; Views: 617; Downloads: 54
.pdf Fulltext (1,36 MB)

93.
Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini
Tanja Tominec, 2012

Abstract: V zadnjem času je za starše pomembno predvsem kakovostno družinsko življenje. Pri tem imata bistveno vlogo dobra komunikacija in uspešno reševanje konfliktov. Diplomska naloga opredeljuje družino, pogovore, komunikacijo, konflikte in strategije reševanja konfliktov. Kvantitativna in kvalitativna raziskava sta pokazali, da je komunikacija med starši in otroki dobra, da se z mamo in očetom bolje razumejo sinovi kot hčere, da ni razlik v komunikaciji med starši in otroki iz ruralnega ali mestnega okolja, da na komunikacijo z mamo vpliva zaupanje staršem, občutek, da me imajo starši radi in počutje doma. Današnji starši se več pogovarjajo z otroki, vendar menijo, da je pogovorov premalo. V družinah se pogovarjajo o svojih potrebah, željah, o doživljanju in čustvih. Komunikacija je raznovrstna in se razlikuje od družine do družine. Konflikti med starši in otroki se pojavljajo na področju šolanja, socialnih dejavnosti, družinskih odnosov in obveznosti. Načinov za reševanje konfliktov je veliko, eni so uspešni, drugi ne. Starši in otroci večinoma konflikte rešujejo konstruktivno, s sklepanjem kompromisov in pogajanjem. Iz ugotovitev so izpeljani predlogi za uspešno reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini.
Found in: ključnih besedah
Keywords: družina, komunikacija, pogovori, konflikti, reševanje konfliktov
Published: 29.07.2021; Views: 1066; Downloads: 118
.pdf Fulltext (1,37 MB)

94.
Mobing na delovnem mestu - rešitve nadrejenih
Sevda Šabić, 2021

Abstract: V tej nalogi želimo prikazati temnejšo, v mnogih primerih izpuščeno stran poslovanja, ki jo povzroča predvsem povečan stres v svetu, v katerem živimo. Torej, želimo prikazati mobing kot obliko neprimernega delovnega vedenja, ki škoduje ne samo posamezniku in organizaciji, temveč tudi široki mreži odnosov v družbenem sistemu. Mobing ima relativno kratko zgodovino, a kljub temu so ga številne definicije poskušale podrobneje opisati in razložiti njegovo pojavljanje. Zahvaljujoč raziskavam, je bila ustvarjena podoba za navadne ljudi, da lažje prepoznajo mobing in da se prepreči nadaljnje nadlegovanje na delovnem mestu. Mobing je izraz, ki postaja del vsakdanjosti in opisuje pojav, ki so ga strokovnjaki najprej označili kot psihični teror na delovnem mestu. Mobing je pojav, ki negativno vpliva na psihično, socialno in ekonomsko stanje posameznika. Zelo pomembno je njegovo pravočasno preprečevanje in razreševanje, in sicer tako z vidika organizacije kot tudi posameznika. Ključno vlogo pri tem imajo vodje v podjetju. Da bi ugotovili, kako se vodje spopadajo z mobingom, smo izvedli raziskavo. Pri raziskavi je bila uporabljena metodologija intervjujev z vodji v podjetju. Namen je bil ugotoviti, na kakšne načine si vodje v izbrani organizaciji prizadevajo preprečevati in razreševati mobing. Odgovori intervjuvancev so potrdili, da je mobing v njihovem podjetju prisoten. Intervjuvanci kot glavne pogoje za uspešno poslovanje in doseganje ciljev podjetja izpostavljajo dobre odnose in zadovoljstvo zaposlenih. Odgovori vprašanih so bili večinoma podobni. Njihovo stališče je, da je zaposlene treba ozaveščati in izobraževati, saj se na ta način mobing lahko prepreči ali vsaj omeji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: mobing, delovni odnosi, nadrejeni, komunikacija, preprečevanje konfliktov, razreševanje konfliktov, diplomske naloge
Published: 13.08.2021; Views: 813; Downloads: 112
.pdf Fulltext (2,45 MB)

95.
Težave v komunikaciji med najstniki in starši
Keli Rejec, 2021

Abstract: Obdobje najstništva je tako za najstnike kot za starše velik preizkus. To razvojno obdobje je prežeto z velikimi preizkušnjami in spremembami najstnika. To pa je moč opaziti tudi v komunikaciji med najstniki in starši, ki sedaj od vseh udeleženih zahteva preobrazbo. Za najstnika je značilno, da se pričenja upirati in bolj močno izražati svoje mnenje. Zato je izredno pomembno, kako se, zaradi vseh teh sprememb in močnih čustev, nanj odzivajo starši. V vsebinskem delu te naloge smo podrobneje opravili kritičen pregled literature, ki je zajemal na eni strani predstavitev težav v komunikaciji med najstniki in starši, na drugi strani pa je odpiral pogled in rešitve za kvalitetnejše sporazumevanje. V raziskovalnem delu smo se preko kvalitativne raziskave bolj podrobno posvetili najstnikom in raziskovali njihov pogled na komunikacijo s starši. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo preko petih najstnikov pridobili natančnejše in globlje odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Rezultati so pokazali, da se največ težav v komunikaciji med najstniki in starši pojavlja predvsem zaradi občutka nezaupanja in nespoštovanja. Najstniki imajo občutek, da jim starši premalo zaupajo in da ne verjamejo dovolj vanje. Ugotovljen pa je bil tudi neenakovreden odnos s strani staršev, ki mu primanjkuje spoštovanja, saj najstniki v komunikaciji s starši občutijo, da so v podrejenem položaju. Poleg vsega tega pa je nujno treba ohranjati zavedanje, da je vsaka družina celica zase in je ta problematika obširnejša in kompleksnejša predvsem zaradi različnosti v medsebojni družinski dinamiki. Kar je pravilo pri enih, ne velja pri drugih in obratno, zato se moramo izogniti kakršnemu koli predvidevanju oziroma posploševanju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: najstniki, starši, komunikacija, težave, zaupanje, spoštovanje, diplomske naloge
Published: 13.08.2021; Views: 943; Downloads: 124
.pdf Fulltext (1,18 MB)

96.
Pozitivna verbalna komunikacija in njen vpliv na medosebne odnose v organizaciji
Gregor Locatelli, 2021

Abstract: Pozitivna verbalna komunikacija je dobrodošla v vseh družbah oziroma v kulturi, saj ima velik vpliv na medosebne odnose in posledično na poslovanje družbe ali podjetja. Pogosto pa je zapostavljena, saj vodstvo ne prepozna njenega pomena ali pa se tako pozitivni verbalni komunikaciji kot produktivnosti ljudi ne posveti dovolj. Glavni namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno vlogo ima pozitivna verbalna komunikacija pri medosebnih odnosih med zaposlenimi v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji. V empiričnem delu naloga prikazuje potek komunikacije med zaposlenimi in vodstvom ter probleme, ki nastajajo pri komuniciranju zaposlenih. Po večini se opažajo težave zaradi slabega razumevanja informacij in pomanjkljivega posredovanja navodil za opravilo nalog. Tuji vodilni kader uporablja svoj materni ali angleški jezik za posredovanje informacij oziroma navodil za delo, kar zaposlenim povzroča nerazumevanje in nepravilno interpretacijo komunikacije. Po večini pa so zaposleni zadovoljni z zdajšnjim vodstvom; opaziti je večjo prisotnost pozitivne verbalne komunikacije na vseh področjih. V zaključku naloge so predstavljeni rezultati raziskave-odnos ljudi do izvajanja pozitivne verbalne komunikacije in kako jo razumejo. Pomembne ugotovitve te raziskave so predvsem potrditev, da pozitivna komunikacija definitivno izboljša zadovoljstvo zaposlenih; a kljub temu, še vedno ostaja v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji, zadovoljstvo na delovnih mestih daleč od pričakovanega.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pozitivna verbalna komunikacija, medosebni odnosi, tuji investitorji, zaposleni, nerazumevanje informacij, izvajanje nalog, magistrske naloge
Published: 13.08.2021; Views: 1337; Downloads: 179
.pdf Fulltext (1,09 MB)

97.
Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in učitelji na srednjih šolah
Mojca Gajić Bojanc, 2014

Abstract: Razi skovalno vprašanje (RV): Pri raziskavi nas je zanimalo mnenje o kakovosti sred nješolskega izobraževanja dijakov in učiteljev ter ali obstajajo razlike med štirimi srednjimi šolami o dojemanju kakovosti srednješolskega izobraževanja. Namen: Namen raziskave je ugotoviti , ali se mnenja o kakovosti izobraževanja med dijaki in učitelji razlikujejo. Cilj raziskave je potrditi hipotezi in ugotoviti precepcijo, dojemanje kakovosti v šoli glede dijakov, udeležencev izobraževanja in s strani učiteljev, izvajalcev i z obraževanja. Z raziskavo želimo ugotoviti mnenje o kakovosti sred nješolskega izobraževanja dijakov in učiteljev . Narediti želimo tudi primerjavo med mnenji in ali obstajajo razlike med štirimi srednjimi šolami. Metoda: V empiričnem delu sta bila predmet ra ziskovanja dijaki in učitelji, predstavili smo srednje šole, kjer smo izvajali anketo, opisali smo vzorec raziskave, anketni vprašalnik in spremenljivke raziskovanja. Anketne vprašalnik e so izpolnili učitelji in dijaki, in sicer 89 dijakov in 79 učiteljev. Pridobljene podatke smo statistično obdelali z opisno statistiko ter Kruskal - Wallis testom in Mann - Whitney testom. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da i majo dijaki in učitelji različno percepcijo kakovosti v šolstvu. Organizacija: Šole želijo b iti kakovostne in dati dijakom znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje svojega bodočega poklica ali podati znanje, ki ga potrebujejo pri vertikalnem izobraževanju. Družba: Pomemben je družbeni odnos do izobraževanja in znanja. Družba mora prepoznati intel ektual ni kapital in ga zadržati ter s podbuditi pri njegovem prispevku v družbi. Originalnost: Raziskava na nivoju srednjega šolstva glede percepcije kakovosti dijakov in učiteljev je bila izvedena prvič. Kakovost v šolah je bila in se še vedno uvaja s proj ekti o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v izobraževanju, ki pa niso sistemsko urejeni. Šola je avtonomna pri kakovostnem delovanju in odgovorna za znanje dijakov. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je prostorsko omejena na JV del Slovenije. V raziskovalnem delu smo primerjali p e rcepcijo štirih srednjih šol. Raziskovanje s tega področja se lahko razširi na celotno državo in se ugotavlja kazalnik kakovosti v šolstvu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kakovost, srednje izobraževanje, šolstvo, komunikacija, magistrske naloge
Published: 19.08.2021; Views: 649; Downloads: 39
.pdf Fulltext (929,83 KB)

98.
Izzivi organzacije za motivacijo ustvarjalnosti
Tadeja Cirnski, 2015

Found in: ključnih besedah
Keywords: ustvarjalnost, inovativnost, motivacija, nagrajevanje, komunikacija
Published: 19.08.2021; Views: 649; Downloads: 42
.pdf Fulltext (788,89 KB)

99.
Kakovost vodenja timskega dela na daljavo
Tjaša Gračner, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: tim, timsko delo, vodenje tima, komunikacija, delo na daljavo, informacijsko-komunikacijska oprema, magistrske naloge
Published: 19.08.2021; Views: 782; Downloads: 84
.pdf Fulltext (1,23 MB)

100.
Vodenje s pomočjo coachinga
Željka Kaloper, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV):Raziskava obravnava vprašanje, kako zaposleni prepoznavajo vpeljevanje elementov coachinga v smislu izboljšanja vodenja in komunikacije, prevzemanja odgovornosti za doseganje skupnih in osebnih ciljev,ustvarjanja pozitivne organizacijske klime ter večje učinkovitosti pri delu.Namen:Ugotoviti povezavo med vodenjem in coachingom. Ugotoviti uporabo elementovposlovnega coachinga pri vodenju in povezati z učinkovitostjo doseganja zastavljenih organizacijskih ciljev. Metoda: Preučevana tema je izpeljana z metodo ankete. Uporabljen je bil vprašalnik z Likertovo ocenjevalno lestvico. Raziskovana je bila percepcija vodenja z elementi coachinga.V anketo so vključeni zaposleni v farmacevtskem podjetju. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni zaznavajo vodenje s pomočjo coachinga.Vodje v organizaciji uporabljajo znanje coachinga za doseganje pozitivne klime,dogovorjenih ciljev,pripogovorih s sodelavci, ki so tudi seznanjeni s pristopi coachinga.Organizacija:Povečanjezavedanja,kako pomembno je učinkovito vodenje, razvijanje veščin vodenja in dela z ljudmi ter vpeljevanja elementov coachingaza doseganje zastavljenih ciljev in boljšo organizacijsko klimo .Originalnost: Izvirnost raziskave je osebna zasnova na podlagi delovnih izkušenj in opravljanju del na področju vodenja zaposlenih z elementi poslovnega coachinga.Omejitve/nadaljnje raziskave: Raziskava je omejena na Sektor za proizvodnjo zdravil v farmacevtskem podjetju.Kot priložnost za nadaljnje raziskovanje lahko podjetje preveri vpeljevanje elementov coachinga, kot način dobre komunikacije, in doseganja boljše organizacijske klime ter organizacijskih ciljev med vsemi zaposlenimi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vodenje, poslovni coaching, coach, coaching, komunikacija
Published: 20.08.2021; Views: 783; Downloads: 69
.pdf Fulltext (881,13 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top