Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


61 - 70 / 165
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
Zavzetost zaposlenih v proizvodni organizaciji : diplomska naloga
Enisa Mujanović, 2015, undergraduate thesis

Keywords: komunikacija, motivacija, notranja komunikacija, medsebojni odnosi, zadovoljstvo zaposlenih
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 1074; Downloads: 0
This document has many files! More...

62.
Vodenje z veščinami coachinga : diplomska naloga
Mojca Praznik, 2015, undergraduate thesis

Keywords: vodenje, coaching, komunikacija, motivacija, samoiniciativnost
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 932; Downloads: 50
.pdf Full text (897,97 KB)

63.
Uporaba Belbinovih vlog pri izboljšanju učinkovitosti tima : diplomska naloga
Uroš Repše, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV) : Splošno raziskovalno vprašanje se glasi , kakšna je optimalna porazdelitev timskih vlog. V nalogi je obravnavan konkreten tim, ki ima svoje specifike, katere je bilo potre bno v prvi fazi ugotoviti in na to analizirati. Namen: Izziv, ki je bil postavljen , se je glasil, kako narediti obstoječi ti m še uspešnejši. Torej , na podlagi ugotovitev zasedenosti vlog v obravnavanem timu predlagati optimalnejšo razporeditev. Metoda: C ilje raziskave smo dosegli s pomočjo kvantitativne metode , in sicer s pomočjo anketiranja, ki je bilo izvedeno hkrati z vsemi člani naenkrat in z dvema anketama. Rezultati: Rezultati so na zavidljivi ravni, kajti tim ima zasedeno večino timskih vlog po Belbinu . Članstvo tima pa ima potencial, da šibkeje zastopane timske vloge izboljša . Organizacija: Na konkretno organizacijo bo imela raziskava pomemben vpliv, saj bo lahko , glede na izsledke raziskave , preuredila tim, da bo še uspešnejši. Družba: Posledičen vpliv na družbo bo raziskava imela predvsem v tem, da bodo člani na primernih mestih in s tem bolje delovali znotraj tima , kot tudi izven njega, tako poslovno kot tudi zasebno . Originalnost: O riginalnost raziskave je v tem, da je zaj ela tim, ki deluje in so vanj v k lju čeni različni nivoji znotraj obravnavane organizacije. Novost pa je predlog optimalnejše razporeditve vlog z notraj njega. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : Raziskava je bila omejena na točno določen tim , na točno določeno časovno obdobje in na točno določen kraj. Zajela je 100 % članov tima . Pri nadaljnjem raziskovanju svetujemo vključitev intervjujev in opazovanje članov ter nato diskusijo dobljenih rezultatov.
Keywords: tim, timske vloge, vrste timov, kompetence, upravljanje kompetenc, motivacija, komunikacija, razvoj tima, diplomske naloge
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 1072; Downloads: 70
.pdf Full text (865,40 KB)

64.
Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost zaposlenih : diplomska naloga
Urška Fabjan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV) : Podjetja si v današnjem času želijo biti uspešnejša na vseh področjih svojega poslovanja, saj le tako lahko dosežejo poslovanje, ki si ga želijo in ki jim omogoča obstoj na trgu. Zelo pomembni so tudi odnosi, ki jih imajo s svojimi poslovnimi partnerji, odjemalci in s eveda zaposlenimi, pri tem pa ima zelo pomembno vlogo komunikacija. Če hočemo v organizaciji izboljšati kakovost komuniciranja z zaposlenimi , jim moramo nameniti več časa ter jim s pogovorom in pohvalo potrditi pripadnost v organizaciji. V nalogi smo se za to osredotočili na komunikacijo in na iskanje priložnosti za izboljšave v večjem podjetju v jugovzhodnem delu Slovenije. Namen: V večji organizaciji v sektorju X smo ugotavljali in analizirali trenutno stanje na področju komuniciranja med zaposlenimi in vodji. Prav tako smo na podlagi ankete podali predloge za izboljšave. V teoretičnem delu naloge smo podali ključne sestavine, ki so potrebne za obvladovanje področja komunikacije. V praktičnem delu smo analizirali trenutno stanje v organizaciji in s pomoč jo ankete prišli do konkretnih rezultatov. Metoda: Organizacija ima več možnosti , s katerimi lahko meri učinkovitost in uspešnost komuniciranja. Naredili in izvedli smo anketo, s katero smo ugotavljali raven zadovoljstva zaposlenih s komunikacijo v podjetju. Rezultati: Mnenj a anketirancev oziroma rezultati analize so se nekoliko razlikovali od tez, ki smo jih zastavili. Rezultati so nas opozorili na ključne težave, ki j im bo potrebno posvetiti več pozornosti. Osredotočiti se bo potrebno tudi na prednosti, ki jih smatramo kot konkurenčne prednosti. Organizacija: Zelo pomembno je , da se organizacija osredotoči na komunikacijo in poskuša na tem področju ugotoviti, kje in kaj mora izboljšati, da lahko doseže raven, ki si jo želi. Izvedena anketa nam to pove, vendar pa nima primerjalne vrednosti, ker jo na enak način še nismo izvedli, zato nimamo primerne primerjave . Zelo pomembno je, da anketo izvajamo sistematično in na ta način ugotavljamo napredek in izboljšave na istem področju. Predvsem dobimo povratno informacijo, kje je zaznan napredek ter kje moramo še naprej iskati priložnosti in možnosti za izboljšave. Družba: Za organizacijo je pomembno, da ima vzpostavljeno komunikacijo, ki temelji na vrednotah zaposlenih. Ker so zaposleni v organizaciji del sodobne družbe, lahko njihov pogled na komunikacijo v organizaciji prenesemo na sodobno družbo. Originalnost: Zastavljen cilj diplomske naloge je v najkrajšem možnem času dvigniti raven komunikacije v organizaciji na najvišjo možno raven. Z izvedbo ankete smo skušali ugotoviti pomanjkljivosti in na tem področju poiskati možne rešitve. Omejitve / nadaljnje raziskovanje : Pri vseh spremembah se pojavljajo dejavniki tveganja, ki jih moramo upoštevati in so povezani s celovitostjo in z obsegom naloge ter s težavami pri obvladovanju sprememb. Raziskava v diplomski nalogi je časovno omejena in prilagojena trenutnemu stanju v organizaciji.
Keywords: vodja, komunikacija, motiviranost, uspešnost, zaposleni, organizacija
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 1037; Downloads: 0
This document has many files! More...

65.
Komunikacija med zaposlenimi v podjetju : diplomska naloga
Anja Kastrevc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskava obravnava komunikacijski odnos med zaposlenimi v podjetju, na kakšen način ti najpogosteje komunicirajo med sabo in kakšen pomen pripisujejo komunikacijskemu odnosu. Namen: Namen je ugotoviti dejansko stanje komuniciranja med zaposlenimi, osnovn e vir e informiranja ter tiste, ki bi si jih zaposleni v prihodnje žele l i za boljš e in uspešnejše komunici ranje med sabo . Metoda: Teoretični del naloge temelji na izbrani literaturi, v empiričnem delu pa želimo ugotoviti , kako se teoretična spoznanja skladajo z dejanskimi . To bomo ugotovili s pomočjo ankete med zaposleni mi v podjetju. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da zaposleni komunikacijskemu odnosu pripisujejo izredno velik pomen, da je komunikacija med zaposlenimi dobra in da je ustni način komuniciranj a najpogostejši med zaposlenimi. Organizacija: V analiziranem podjetju se komunikacija med zaposlenimi izvaja vsakodnevno. Zavedajo se, da vse boljša komunikacija med zaposlenimi vpliva na večji in boljši pretok pomembnih informacij ter s tem na bolj učinkovito opravljeno delo. Družba: Z motiviranjem zaposlenih, vsakodnevnim komuniciranjem z vsakim posameznikom in s spodbujanjem k razpravi lahko prispevamo k uspešni komunikaciji med zaposlenimi. Pomembno je , da se zaposleni na delovnem mestu razumejo in da jim je omogočeno sodelovanje. Originalnost: Odločitev za raziskavo komunikacijskega odnosa m ed zaposlenimi je bila osebna na osnovi dejanskih izkušenj na delovnem mestu. Komunikacija med zaposlenimi omogoča prenos informacij v podjetju, rešuje in odpravlja nesporazume med njimi in s tem sooblikuje organizacijsko kulturo. Omejitve/nadaljnje razi skovanje: Raziskava je omejena na posamezni sektor v večjem podjetju v jugovzhodnem delu Slovenije.
Keywords: komunikacija, komunikacijski odnos, zaposleni, notranja komunikacija, diplomske naloge
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 1406; Downloads: 0
This document has many files! More...

66.
Vodenje s pomočjo coachinga : diplomska naloga
Željka Kaloper, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV):Raziskava obravnava vprašanje, kako zaposleni prepoznavajo vpeljevanje elementov coachinga v smislu izboljšanja vodenja in komunikacije, prevzemanja odgovornosti za doseganje skupnih in osebnih ciljev,ustvarjanja pozitivne organizacijske klime ter večje učinkovitosti pri delu.Namen:Ugotoviti povezavo med vodenjem in coachingom. Ugotoviti uporabo elementovposlovnega coachinga pri vodenju in povezati z učinkovitostjo doseganja zastavljenih organizacijskih ciljev. Metoda: Preučevana tema je izpeljana z metodo ankete. Uporabljen je bil vprašalnik z Likertovo ocenjevalno lestvico. Raziskovana je bila percepcija vodenja z elementi coachinga.V anketo so vključeni zaposleni v farmacevtskem podjetju. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni zaznavajo vodenje s pomočjo coachinga.Vodje v organizaciji uporabljajo znanje coachinga za doseganje pozitivne klime,dogovorjenih ciljev,pripogovorih s sodelavci, ki so tudi seznanjeni s pristopi coachinga.Organizacija:Povečanjezavedanja,kako pomembno je učinkovito vodenje, razvijanje veščin vodenja in dela z ljudmi ter vpeljevanja elementov coachingaza doseganje zastavljenih ciljev in boljšo organizacijsko klimo .Originalnost: Izvirnost raziskave je osebna zasnova na podlagi delovnih izkušenj in opravljanju del na področju vodenja zaposlenih z elementi poslovnega coachinga.Omejitve/nadaljnje raziskave: Raziskava je omejena na Sektor za proizvodnjo zdravil v farmacevtskem podjetju.Kot priložnost za nadaljnje raziskovanje lahko podjetje preveri vpeljevanje elementov coachinga, kot način dobre komunikacije, in doseganja boljše organizacijske klime ter organizacijskih ciljev med vsemi zaposlenimi.
Keywords: vodenje, poslovni coaching, coach, coaching, komunikacija
Published in ReVIS: 20.08.2021; Views: 1107; Downloads: 85
.pdf Full text (881,13 KB)

67.
68.
Izzivi organzacije za motivacijo ustvarjalnosti : magistrska naloga
Tadeja Cirnski, 2015, master's thesis

Keywords: ustvarjalnost, inovativnost, motivacija, nagrajevanje, komunikacija
Published in ReVIS: 19.08.2021; Views: 924; Downloads: 58
.pdf Full text (788,89 KB)

69.
Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in učitelji na srednjih šolah : magistrska naloga
Mojca Gajić Bojanc, 2014, master's thesis

Abstract: Razi skovalno vprašanje (RV): Pri raziskavi nas je zanimalo mnenje o kakovosti sred nješolskega izobraževanja dijakov in učiteljev ter ali obstajajo razlike med štirimi srednjimi šolami o dojemanju kakovosti srednješolskega izobraževanja. Namen: Namen raziskave je ugotoviti , ali se mnenja o kakovosti izobraževanja med dijaki in učitelji razlikujejo. Cilj raziskave je potrditi hipotezi in ugotoviti precepcijo, dojemanje kakovosti v šoli glede dijakov, udeležencev izobraževanja in s strani učiteljev, izvajalcev i z obraževanja. Z raziskavo želimo ugotoviti mnenje o kakovosti sred nješolskega izobraževanja dijakov in učiteljev . Narediti želimo tudi primerjavo med mnenji in ali obstajajo razlike med štirimi srednjimi šolami. Metoda: V empiričnem delu sta bila predmet ra ziskovanja dijaki in učitelji, predstavili smo srednje šole, kjer smo izvajali anketo, opisali smo vzorec raziskave, anketni vprašalnik in spremenljivke raziskovanja. Anketne vprašalnik e so izpolnili učitelji in dijaki, in sicer 89 dijakov in 79 učiteljev. Pridobljene podatke smo statistično obdelali z opisno statistiko ter Kruskal - Wallis testom in Mann - Whitney testom. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da i majo dijaki in učitelji različno percepcijo kakovosti v šolstvu. Organizacija: Šole želijo b iti kakovostne in dati dijakom znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje svojega bodočega poklica ali podati znanje, ki ga potrebujejo pri vertikalnem izobraževanju. Družba: Pomemben je družbeni odnos do izobraževanja in znanja. Družba mora prepoznati intel ektual ni kapital in ga zadržati ter s podbuditi pri njegovem prispevku v družbi. Originalnost: Raziskava na nivoju srednjega šolstva glede percepcije kakovosti dijakov in učiteljev je bila izvedena prvič. Kakovost v šolah je bila in se še vedno uvaja s proj ekti o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v izobraževanju, ki pa niso sistemsko urejeni. Šola je avtonomna pri kakovostnem delovanju in odgovorna za znanje dijakov. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je prostorsko omejena na JV del Slovenije. V raziskovalnem delu smo primerjali p e rcepcijo štirih srednjih šol. Raziskovanje s tega področja se lahko razširi na celotno državo in se ugotavlja kazalnik kakovosti v šolstvu.
Keywords: kakovost, srednje izobraževanje, šolstvo, komunikacija, magistrske naloge
Published in ReVIS: 19.08.2021; Views: 964; Downloads: 53
.pdf Full text (929,83 KB)

70.
Pozitivna verbalna komunikacija in njen vpliv na medosebne odnose v organizaciji : magistrska naloga
Gregor Locatelli, 2021, master's thesis

Abstract: Pozitivna verbalna komunikacija je dobrodošla v vseh družbah oziroma v kulturi, saj ima velik vpliv na medosebne odnose in posledično na poslovanje družbe ali podjetja. Pogosto pa je zapostavljena, saj vodstvo ne prepozna njenega pomena ali pa se tako pozitivni verbalni komunikaciji kot produktivnosti ljudi ne posveti dovolj. Glavni namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno vlogo ima pozitivna verbalna komunikacija pri medosebnih odnosih med zaposlenimi v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji. V empiričnem delu naloga prikazuje potek komunikacije med zaposlenimi in vodstvom ter probleme, ki nastajajo pri komuniciranju zaposlenih. Po večini se opažajo težave zaradi slabega razumevanja informacij in pomanjkljivega posredovanja navodil za opravilo nalog. Tuji vodilni kader uporablja svoj materni ali angleški jezik za posredovanje informacij oziroma navodil za delo, kar zaposlenim povzroča nerazumevanje in nepravilno interpretacijo komunikacije. Po večini pa so zaposleni zadovoljni z zdajšnjim vodstvom; opaziti je večjo prisotnost pozitivne verbalne komunikacije na vseh področjih. V zaključku naloge so predstavljeni rezultati raziskave-odnos ljudi do izvajanja pozitivne verbalne komunikacije in kako jo razumejo. Pomembne ugotovitve te raziskave so predvsem potrditev, da pozitivna komunikacija definitivno izboljša zadovoljstvo zaposlenih; a kljub temu, še vedno ostaja v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji, zadovoljstvo na delovnih mestih daleč od pričakovanega.
Keywords: pozitivna verbalna komunikacija, medosebni odnosi, tuji investitorji, zaposleni, nerazumevanje informacij, izvajanje nalog, magistrske naloge
Published in ReVIS: 13.08.2021; Views: 1922; Downloads: 217
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 1.45 sec.
Back to top