Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


71 - 80 / 157
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
KOMUNIKACIJSKI PRISPEVEK FIZIOTERAPEVTSKEGA TIMA ZA USPEŠNO REHABILITACIJO PACIENTA
Mateo Iveša, 2021

Abstract: Komunikacija je kompleksen proces, ki poteka med ljudmi in omogoča izmenjave informacij, sobivanje z okolico ter hkrati tudi razreševanje potencialnih problemov oz. primarno preprečevanje le-teh. Komunikacijo je ves čas potrebno na primeren način prirejati glede na prejemnika, kar pomeni, da je vsak na svoj individualen način dovzeten za sporočila. Komuniciranje znotraj tima, v našem primeru fizioterapevtskega, je zelo pomembno, spoštujemo nadrejenega ter sodelavce, ohranjamo spoštljiv odnos brez predsodkov tudi do podrejenih. Znotraj tima lahko prihaja do določenih nesoglasij zaradi razlike v starosti, nivoja izobrazbe, delovne dobe oz. izkušenj ali pa ideologije in metodologije dela. Prav to pa so izzivi, ki jih učinkovita komunikacija razrešuje in jim piše skupni imenovalec. Naloga predstavlja pomembnost komuniciranja znotraj tima ter komuniciranje tima s pacientom za njegovo uspešno reahabilitacijo. Potrjuje tudi, kako pomemben je avtoritativni lik vodje tima ter kako vsota vseh njegovih pristojnosti vpliva na hitrost ter kakovost rehabilitacije in smisel sodelovanja pacienta, ki začuti empatijo strokovnjakov. Diplomsko delo prav tako izpostavlja določene pomankljivosti v poteku komunikacije ter kako jih razrešiti, ali celo preventivno preprečiti, da se ne razvijejo v negativne posledice konflikta, saj ga je možno razrešiti in se iz njega učiti, da napak ne ponavljamo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, fizioterapija, rehabilitacija, pacient, tim konflikt.
Published: 03.03.2021; Views: 1228; Downloads: 141
.pdf Fulltext (1,10 MB)

72.
73.
Uspešno komuniciranje v maloprodaji s pomočjo orodja SDI
Katja Pintar, 2016

Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, prodajni proces, medsebojni odnosi, motivacija, konflikti, orodje SDI
Published: 25.05.2021; Views: 899; Downloads: 49
.pdf Fulltext (966,32 KB)

74.
Medkulturna komunikacija v storitvenem sektorju na primeru ZDA in Slovenije
Ajda Zorko, 2012

Abstract: Nerešen konflikt v delovnem okolju je zaviralec komunikacije in vpliva na storilnost in uspešnost zaposlenih ter poslovni rezultat podjetja. Če k reševanju konflikta pristopimo ustrezno in s pravim načinom komunikacije poskrbimo, da do njega ne pride, ali pa ga omilimo, so posledice drugačnih mnenj lahko koristne za podjetje. Enako velja tudi za medkulturni konflikt; močno lahko otežuje komunikacijo med vodjami in podrejenimi v večkulturnem delovnem okolju, če se vodja ne zaveda kulturnega ozadja zaposlenih. V magistrski nalogi se osredotočamo na potek uspešne komunikacije med vodjami in zaposlenimi v medkulturnih podjetjih v ZDA in Sloveniji. Prvi del naloge je namenjen teoretični podlagi, v empiričnem delu pa primerjamo in interpretiramo rezultate fokusnih skupin, ki smo ju izvedli v storitvenih podjetjih v ZDA in Sloveniji. Ugotavljamo, da imajo sodelujoči v raziskavi podobne strategije komunikacije s tujci, saj poudarjajo predvsem potrpežljivost in pozitivnost pri komunikaciji in govorijo o pomenu znanja tujih jezikov. Vse to je podlaga za uspešno reševanje medkulturnih konfliktov, kar prispeva k dobri klimi v podjetju in uspešnemu poslovanju tega.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kultura, komunikacija, vodenje, medkulturno vodenje, konflikt
Published: 07.06.2021; Views: 840; Downloads: 51
.pdf Fulltext (1,65 MB)

75.
Vpliv medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega naselja Boriha
Anton Ogulin, 2013

Abstract: Raziskava se ukvarja z vplivom medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega naselja Boriha v občini Metlika. Prvi del naloge predstavlja teoretični okvir raziskave, v katerem smo obravnavali medkulturno komunikacijo, ki je pomembna pri zmanjševanju medkulturnih razlik. Predstavili smo zgodovino Romov v družbi, opisali romsko in slovensko kulturo, stereotipe in predsodke glede Romov, romsko prostorsko problematiko v Evropi in Sloveniji, opredelili smo romsko naselje, opisali območja naselitve Romov in predstavili integracijo Romov v Sloveniji. V zaključnem delu teoretičnega dela naloge smo predstavili romsko naselje Boriha. Temu sledi empirična analiza zbranega gradiva, ki temelji predvsem na omenjenih medkulturnih razlikah in reševanju prostorske problematike romskega naselja Boriha. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na reševanje prostorske romske problematike v naselju Boriha, so medkulturne razlike med etnično skupino Romov in Neromov, medkulturna komunikacija ter pojav stereotipov in predsodkov. Medkulturne razlike imajo na reševanje romske prostorske problematike v naselju Boriha velik vpliv. Medkulturna komunikacija se je pokazala kot bistven dejavnik pri reševanju prostorske problematike naselja Boriha. Stereotipi in predsodki, ki smo jih v raziskavi zasledili, so pomanjkanje prilagodljivosti, neupoštevanje predpisov, pomanjkanje higiene, nagnjenost h kriminalnim dejanjem, nepoštenost, nedelavnost in nespoštovanje tuje lastnine. Romi imajo interes za ureditev prostorske problematike, vendar ga ne kažejo dovolj jasno. Pri reševanju prostorsko bivanjske problematike romskega naselja Boriha je potrebno sodelovanje romske in neromske skupnosti, občine, države in drugih.
Found in: ključnih besedah
Keywords: romi, romsko naselje Boriha, prostorska romska problematika, interes, medkulturne razlike, medkulturna komunikacija, stereotipi
Published: 07.06.2021; Views: 946; Downloads: 41
.pdf Fulltext (1,82 MB)

76.
Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu
Dušanka Rus, 2017

Abstract: Življenje vsakega posameznika temelji na povezovanju in komunikaciji z drugimi ljudmi, saj na tak način zadovoljujemo svoje potrebe po stikih in sodelovanju z bližnjimi. S pomočjo komunikacije pridobivamo informacije in znanje, si izmenjujemo naše poglede na življenje, zato je pomembno, da je naša komunikacija uspešna. Človek potrebuje pogovor, saj se s tem povezuje z drugimi ljudmi, z njimi vzpostavlja in vzdržuje osebni odnos in stik. Pogosto v službi oziroma na delovnem mestu preživimo enako ali več časa kot doma, zato je naš način komunikacije v obeh sferah življenja izredno pomemben, saj le-ta vpliva na naše zadovoljstvo in osebno srečo, hkrati pa tudi na naš uspeh, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju. Dejstvo pa je, da o komunikaciji pogosto ne razmišljamo in ji ne pripisujemo večjega pomena za naše osebno zadovoljstvo, ki lahko pomembno vpliva tudi na poslovni uspeh podjetij, v katerih delamo. V magistrski nalogi smo poskušali primerjati način komunikacije doma in na delovnem mestu, ter izvedeti, ali je le-ta povezan z osebno srečo, zadovoljstvom in uspehom, ter na kakšen način. Ob tem smo v prvem delu analizirali ključne pojme, opredelitve komunikacije in medosebnih odnosov, ter podrobneje predstaviti problematiko podjetij in domačih gospodinjstev, ki ne dajejo poudarka na način komuniciranja in izboljševanje odnosov. Izpostavili smo tudi ključne težave, s katerimi se na področju komunikacije srečujemo, jih raziskali in podali predloge za izboljšanje komunikacije in okoliščin, na katere le-ta vpliva, tako na osebni kot tudi na poslovni ravni. Rezultati magistrske naloge bodo v pomoč podjetjem, ki se srečujejo s poslovno neuspešnostjo in ovirami, ter posameznikom, ki so s svojim življenjem doma in na delu nezadovoljni zaradi slabih medosebnih odnosov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, poslovna komunikacija, osebna komunikacija, poslovni uspeh, medosebni odnosi, magistrske naloge
Published: 26.07.2021; Views: 682; Downloads: 91
.pdf Fulltext (1,11 MB)

77.
Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
Katarina Jensko, 2011

Abstract: Notranja javnost je prisotna v vseh organizacijah, ne glede na velikost ali predmet poslovanja. Pogosto pa je ta zapostavljena, saj vodstvo ne prepozna njenega pomena. Glavni namen magistrskega dela je pojasniti, kakšno vlogo ima sistem notranjega komuniciranja kot pomembne dejavnosti managerjev pri uspešnosti organizacije. S komuniciranjem izmenjujemo informacije, znanje in izkušnje. V empiričnem delu naloga prikazuje notranje komuniciranje in s tem povezane probleme s katerimi se srečujejo v Domu upokojencev Podbrdo. Le-ti nastajajo predvsem zaradi sloga vodenja in zaradi slabe vertikalne komunikacije v zavodu. V zaključku so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo potrdili, da komuniciranje med zaposlenimi (horizontalna komunikacija) in komuniciranje med podrejenimi in nadrejenimi (vertikalna komuikacija) v organizaciji vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
Found in: ključnih besedah
Keywords: notranja komunikacija, mednarodni odnosi, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 26.07.2021; Views: 917; Downloads: 57
.pdf Fulltext (1,26 MB)

78.
Vpliv čustvene inteligence vodje na komuniciranje in zaupanje v timu
Katja Dumenčič, 2015

Abstract: Ključni namen magistrske naloge je raziskati in prepoznati značilne vzorce pri vodjih tima in njihovem načinu ustvarjanja vzajemnih medsebojnih odnosov z zaposlenimi skozi komunikacijo in čustveno inteligenco. Usmerjeni smo na prepoznavo povezanosti med čustveno inteligenco vodje, komunikacijo in medsebojnimi zaupajočimi odnosi med vodjem in zaposlenimi. V nalogi predpostavljamo, da je čustvena inteligenca vodje povezana z načinom komuniciranja, z obsegom zaupanja ter z medsebojnimi odnosi. Zanima nas, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na medsebojne odnose in zaupanje med vodjem in sodelavci. Skozi sistematičen pregled in kritično ovrednotenje konceptov različnih avtorjev ter empirično raziskavo je temeljni namen ugotoviti vlogo čustvene inteligence vodje tima pri vzpostavitvi konstruktivne komunikacije ter odgovoriti na vprašanje, ali je čustvena inteligenca vodje pri ustvarjanju zaupanja in vzajemnih medsebojnih odnosih pomemben dejavnik. Uspešen vodja tima potrebuje določene komunikacijske spretnosti in čustveno inteligenco, da skozi komunikacijo na zaupanju vzpostavi vzajemne medsebojne odnose. Prizadevamo si sestaviti popoln portret »čustveno inteligentnega« voditelja ter ugotoviti, kako ustvarja in vzdržuje vzajemne odnose z zaposlenimi. Pri interpretaciji podatkov kvalitativne analize smo oblikovali teoretični model, ki ponazarja, da čustvena inteligenca vpliva na komunikacijske spretnosti, ki so povezane z vzajemnimi medsebojnimi odnosi in zaupanjem v timu. V nalogi smo se želeli čim bolj približati podatkom in tako razviti konceptualno tezo iz neposredno pridobljenih informacij. Naša naloga je bila odkriti, kako ljudje razumejo neko dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vodenje, čustvena inteligenca, konstruktivna komunikacija, empatija, samozavedanje, zaupanje, medosebni odnosi, magistrske naloge
Published: 26.07.2021; Views: 831; Downloads: 142
.pdf Fulltext (1,70 MB)

79.
Raziskava vpliva uporabe mobilnih telefonov na neposredno komuniciranje in medosebne odnose
Maja Blatnik, 2017

Abstract: V zadnjih letih se je tempo življenja za mnoge posameznike močno spremenil. Ob obilici obveznosti mnogokrat zgubljamo stike z našo bližnjo okolico in socialnim omrežjem. Ob pojavu mobilnih telefonov in hitrem razvoju le teh smo glede ohranjanja stikov pridobili mnoge prednosti. Uporaba mobilnih telefonov, nam je ob hitrem tempu življenja ki ga živimo, prinesla mnogo lažje usklajevanje tako poslovnih kot tudi zasebnih obveznosti. Z leti uporabe so se pri mnogih posameznikih pojavile tudi manj prijetne posledice, ki se jih večina niti ne zaveda. Sam proces komuniciranja se je v zadnjih dveh desetletjih močno spremenil. Mnogo posameznikov, kljub temu, da imajo možnost vzpostaviti komunikacijo v živo, uporabljajo za komuniciranje s svojo okolico predvsem svoje mobilne telefone. Posledično pa je tudi sam komunikacijski prosec postal plitkejši, medosebni odnosi pa manj pristni. Nove oblike komuniciranja pa so se zaradi uporabe mobilnih telefonov pričele pojavljati tudi na javnih mestih. Mnogo posameznikov zaradi uporabe mobilnih telefonov in predvsem zaradi pregledovanja svojega mobilnega telefona na javnih mestih izgublja možnost vzpostavljanja komunikacije z svojo okolico. Kljub temu, da je porast mobilnih telefonov na trgu prisotna dobri dve desetletji so negativne posledice že vidne in opravičeno se lahko sprašujemo kakšne razsežnosti posledic prinaša prihodnost. Je prihod mobilnih telefonov prinesel novo komunikacijsko revolucijo? Kako se bo pot komuniciranja nadaljevala?
Found in: ključnih besedah
Keywords: mobilni telefoni, komunikacija, medosebni odnosi, posledice, magistrske naloge
Published: 26.07.2021; Views: 796; Downloads: 0

80.
Pomen neverbalne komunikacije pri delu s kitajskimi gosti
Martina Martinuč Ambroželj, 2013

Abstract: Globalna komunikacija omogoča izmenjavo informacij med posamezniki in skupinami iz celega sveta. Na medsebojno komunikacijo vplivajo kulturne značilnosti posameznega naroda, zato pogosto prihaja do nesporazumov in konfliktov. Ti nastajajo tako na verbalni kot tudi neverbalni ravni, posebno pozornost jim namenja poslovna medkulturna komunikacija. Magistrska naloga obravnava vpliv kulturnih dejavnikov na neverbalno medkulturno komunikacijo med pripadniki kitajske in slovenske kulture. Predpostavljamo, da prihaja do nesporazumov, ki izhajajo medkulturnih razlik in se pojavljajo na več ravneh komuniciranja. Hipotezo testiramo s pomočjo študije primera, ki izvedemo v znani slovenski igralnici na podlagi kvalitativne raziskave. V zaključku predstavimo rezultate raziskave, ki so podlaga konstruktivnim predlogom za izboljšavo komunikacije med omenjenima kulturama v storitvenem sektorju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: komunikacija, medkulturno komuniciranje, neverbalno komuniciranje, študija primera, kitajska kultura, slovenska kultura
Published: 27.07.2021; Views: 1109; Downloads: 78
.pdf Fulltext (974,58 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top