Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vzpostavitev elektronskega dokumentnega sistema v javnem zavodu
Tatjana Grahek, 2013

Abstract: V današnjem času si vse več podjetij želi avtomatizirati in optimizirati svoje poslovanje iz več razlogov; v prvi vrsti zaradi pretirane porabe časa za iskanje potrebnih dokumentov, pomanjkanja prostora za hrambo velike količine papirnih dokumentov in izgube dokumentov. Uvedba sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti (EDMS) je prava rešitev za vsa podjetja, ki želijo avtomatizirati temeljne poslovne procese. Za ta korak se je odločil tudi Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, z namenom optimizacije in avtomatizacije procesa izvajanja notranjih presoj. V magistrski nalogi smo pripravili analizo trenutnega stanja za izbrani proces, na podlagi katere smo nato formirali koncept za elektronski dokumentni sistem. Z optimizacijo izbrane programske rešitve in ureditvijo delovnega toka dokumentov smo podali predlog izboljšave trenutnega stanja, ki bo informacijsko podprt z EDMS.
Found in: ključnih besedah
Keywords: dokument, EDMS sistem, informatizacija, sistem vodenja kakovosti, notranja presoja, Novell Vibe, predlog rešitve, delovni tok
Published: 10.08.2018; Views: 1893; Downloads: 132
.pdf Fulltext (6,15 MB)

2.
Izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu
Cvetka Peterlin, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Tema raziskovalnega področja v diplomski nalogi je izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu. Namen: Diplomska naloga kaže na pri kaz postopka izboljšanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, na področju šolstva, z namenom zajeti področje poslovodenja. V raziskavo je vključeno področje poslovne komunikacije s poudarkom na jasnih navodilih za poslovno komuniciranje . Metoda: Preuč evana tema je izpeljana z metodo intervjuja in nadgrajena z anketo. V intervju in anketo so vključeni delavci javnega zavoda , ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s poslovno komunikacijo znotraj in zunaj zavoda. Rezultati: Vsi zaposleni na področju poslovodenja zavoda bodo o kazalnikih izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu pisno seznanjeni. Rezultati raziskovane teme, obdelane v diplomski nalogi, se bodo najmanj enkrat letno ocenjevali. Strokovne ugotovitve, pridobljene iz povratn ih informacij sodelujočih v obeh metodah raziskovanja, kažejo na pripravljenost sodelovanja zaposlenih za izboljšanje obstoječega stanja poslovnega komuniciranja. Organizacija: V zavodu se izvaja poslovno komuniciranje med vsemi zaposlenimi, ki sodelujejo pri izvajanju osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja znotraj zavoda in navzven. Zavedamo se, da je kakovost poslovnega komuniciranja osnova za medsebojno sporazumevanje tako v poslovnem svetu, delovnem okolju, doma in v tujini. Družba: Povečanje zado voljstva uporabnikov storitev, ki jih zavod izvaja na srednješolskem in višješolskem področju vzgoje in izobraževanja, bo doseženo z oblikovanjem takega poslovnega komuniciranja, kateremu bodo uporabniki storitev zaupali. Jasna poslovna komunikacija zavoda bo izražena preko organizacijskega, pisnega, elektronskega, govornega in eksternega komuniciranja. Originalnost: Izvirnost raziskave je osebna idejna zasnova. Iz delovnih izkušenj, opravljanja del in nalog na področju poslovodenja in upravljanja s kadri je nastala odločitev za raziskavo stanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, ki je bil izbran za osnovo raziskave tega diplomskega dela. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na pet intervjuvancev in dvanajst anketirancev. Vsi udeleže nci obeh raziskovalnih metod so zaposleni delavci javnega zavoda. Trenutno je raziskovalno področje izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranj v šolstvu omejeno le na en javni zavod.
Found in: ključnih besedah
Keywords: izboljšanje, poslovno komuniciranje, komunikacijski proces, kakovost, šolstvo, javni zavodi, sistem vodenja kakovosti, diplomska naloga
Published: 06.07.2021; Views: 552; Downloads: 34
.pdf Fulltext (727,94 KB)

3.
Poslovnik sistema vodenja kakovosti Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine
Tomaž Kordiš, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje(RV):Ali je možno z izdelavo Poslovnika sistema vodenjakakovosti izboljšati vodenje in poslovanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine? Namen:Namen raziskovanja je pregled stanja obstoječega sistema vodenja in delovanj azbornice, ki nima vzpostavljenih elementov sistemov vodenja kakovosti in dokumentiranihpostopkov vodenja. Na osnovi pregleda stanja,je potrebnoizdelati Poslovnik sistema vodenja kakovosti, ki je zasnovan na procesnem pristopu in vključuje politiko in cilje kakovosti terjasne odgovornosti z namenom,da se prepozna in določi pričakovanja odjemalcev in drugih zainteresiranih javnosti.Metoda :Preučevana tema je izpeljana z metodo zgodovinskega (historičnega )pregleda literature in drugih virov s področja sistemov vodenja kakovosti, modelov (Six sigma, BSC,EFQM) kakovostiinostalih sistemov vodenja.V nadaljevanju je izveden še pregledtrenutnega stanja vodenja in poslovanja zbornice, ki vključuje tudi pregled vse dokumentacije.V diplomski nalogi je uporabljena še opisna (deskriptivna) metoda,s katero so v Poslovniku dokumentirani ključni elementi sistema vodenja kakovosti, ki omogočajo vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 in izvedbo certificiranja tega sistema.Rezultati:Poslovnik je krovni dokument sistema vodenja kakovosti zbornice in omogoča vsem zaposlenim, da skozi usposabljanje spoznajo Poslovnik in ključne elemente sistema vodenja kakovostipo mednarodnem standardu ISO 9001:2008. Procesni pristop,dokumentirana politika in cilji kakovosti, jasno določene odgovornosti, aktivnosti indokumentacija omogočajo zaposlenim večjo učinkovitost in uspešnost pri rednem delu, prepoznavanju pričakovanj in zahtev odjemalcev ter nenehnem izboljševanju vodenja in poslovanja zbornice.Organizacija: Zbornicaje največje gospodarsko združenje v regiji, ki mora prepoznatipričakovanja in zahteve svojih članovter pri svojem delu upoštevati zakonske zahteve injavnost dela. Povečanje zavedanja pomena svojega dela vodstva in zaposlenih omogoča večjo sinergijo med zbornico in člani.Družba: Vodenje brez sistema ne omogoča nenehnega izboljševanja in zadovoljstvaodjemalcev zato so nujne spremembe takega sistema. Sistem vodenja kakovosti omogoča, da tako zaposleni,kot odjemalci in zainteresirana javnost dobi želene rezultate.Originalnost:Odločitev za izvedbo raziskave ter stanja obstoječega sistema vodenja in poslovanja zborniceje temeljila na lastnih izkušnjah na področju sistemov vodenja in vodenja organizacije. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine. Za izboljšanje zborničnega sistema je možno sistem vodenjavzpostaviti tudi v drugih zbornicah.
Found in: ključnih besedah
Keywords: sistem vodenja kakovosti, vodenje kakovosti, poslovnik, odgovornost, nenehno izboljševanje, procesni pristop, zadovoljstvo odjemalcev
Published: 20.08.2021; Views: 416; Downloads: 0
.pdf Fulltext (1,00 MB)

4.
Stroški kakovosti v mikrobiološkem oddelku podjetja Krka, d. d.
Breda Uhan, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Podjetje mora v načrt poslovne politike vključiti planiranje, merjenje in analiziranje stroškov kakovosti, s ciljem doseganja predvidene kakovosti ob predvidenih stroških. Zmanjšanje stroškov kakovosti pomeni povečanje dobička brez povečane prodaje, brez nakupa nove opreme in brez zaposlovanja novih delavcev. Strateška usmeritev podjetja Krka , d. d. , je kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje ključnih procesov z namenom presegati zahteve odjemalcev in dosegati načrtovane cilje podjetja. Uvedba učinkovitega sistema kakovosti podjetju zagotavlja lažji vstop na trge, izboljšano poslovanj e , zvišanje ugleda podjetja, zmanjšanje stroškov kakovosti in boljši konkurenčni položaj na trgu. Namen: Raziskava stroškov kakovosti v izbranem oddelku podj etja Krka , d. d. , je glavni namen diplomske naloge. Ugotoviti želimo, koliko je sistem vodenja na osnovi ciljev ustrezen in učinkovit. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo kompilacije, s katero smo povzeli teoretična spoznanja i n stališča domačih in tujih avtorjev in oblikovali zaključke. Empirični del diplomske naloge vključuje metodo deskripcije, kar predstavlja opisovanje obstoječega stanja na podlagi razpoložljivih računovodskih podatkov podjetja, metodo preučevanja drugi h internih virov v podjetju in metodo analize pridobljenih podatkov. Rezultati: P orab a električne energije se v letu 2013 poviša , kar je posledica obnove prezračevalnega sistema v prostorih za testiranje sterilnih izdelkov. Pri tehnološ k ih procesih uporab ljamo paro, večja poraba je zaznana v letu 2013, kar je zagotovo posledica večjega obsega dela in testiranj. V letu 2013 smo uspeli zmanjšati porabo toplotne energije , in to predvsem z osveščenostjo zaposlenih in dosledno uporabo klimatskih naprav. Stroški porabe hlajene vode so se z letom 2011 povečali , ker smo nabavili dodatni parni sterilizator. V letu 2013 so se m očno povečali stroški vzdrževanja. V tem letu so bili glede na zahteve GMP izvedeni večji remonti v laboratorijih za izvajanje zahtevnih in ka kovostnih mikrobi o loških analiz. Stroški materiala za izvajanje mikrobio lo ških testov so najvi šja postavka med vsemi stroški , in to zaradi količine materiala in ne zaradi cene. V letošnjem letu 2014 smo uspešno izvedli kvalifikacijo nove opreme Milliflex Q uantum. Sistem nam omogoča hitre in zanesljive rezultate mikrobi o loških analiz. Naš odziv na rezultate analiz se je zmanjšal iz pet dni na 24 ur. Rezultati raziskave potrjujejo ustreznost hipoteze o zmanjšanju stroškov v zadnjih letih. Organizacija: Razis kava jasno prikazuje, kateri stroški se z leti povečujejo in katere smo uspeli zmanjšati. Potrjujemo ustreznost in učinkovitost Integriranega sistema vodenja v podjetju. Družba: V diplomskem delu je prikazana analiza stroškov kakovosti za obdobje petih let . Za zagotavljanje kakovosti izdelkov v podjetju so nujno potrebni stroški investiranja, vzdrževanja. U stvariti je treba pregled nepotrebnih stroškov ter postaviti cilje za zmanjšanje le teh. Originalnost: Z raziskavo o stroških kakovosti smo ugotovili, ka teri so stroški, ki so za zagotavljanje kakovosti izdelkov nujni in povišani. Jasno so opredeljeni stroški, ki smo jih z leti zmanjšali, torej niso bili nujno potrebni. Ob nakupu nove opreme potrdimo ustreznost kvalifikacije sistema in z uporabo opreme zag otavljamo dolgoročno zmanjšanje stroškov kakovosti. Omejitve raziskave: Raziskava je omejena le na en oddelek v podjetju. Nadaljnje raziskovanje se lahko razširi na drug e delovne enote , s čimer pridobimo bolj natančno sliko stroškov kakovosti podjetja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: stroški kakovosti, učinkovit sistem kakovosti, ustrezen sistem vodenja, analiza stroškov kakovosti, zahteve GMP, kvalifikacija sistema nove opreme, zmanjšanje stroškov kakovosti, diplomske naloge
Published: 20.08.2021; Views: 418; Downloads: 0
.pdf Fulltext (738,00 KB)

5.
Sistem vodenja kakovosti v malem podjetju
Bakšič Grozdina Andreja, 2015

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Kot raziskovalno vprašanje sem v diplomski nalogi izpostavila, kako vpeljati ISO standard v malo podj etje. Namen: Namen diplomske naloge je, da se seznanim z doma č imi in tujimi teoreti č nimi izhodiš č i standarda 9001. Prav tako je namen, da se seznani m in preu č im proizvodni proces v malem podjetju Grozdina sen č ila, Darko Grozdina, s. p., ki se pripravlja na vpe ljavo standarda ISO 9000. Metoda: Pri teoreti č nih izhodiš č ih sem raziskovala s pomo č jo doma č e in tuje literature ter z drugimi dostopnimi viri, kjer sem predstavila teori jo o standardih in kakovosti. V empiri č nem delu sem s pomo č jo kombiniranih metod, s študijo dokumentacije in s odelovanjem pri proizvodnem procesu ter s pomo č jo standarda ISO 9001: 2008, pridobivala podatke za pripravo podjetja na vpeljavo standarda. Rezultati: Prakti č no ponazorjen sistem vpeljave ISO standarda, s poud arkom na obvladovanju proizvodnega podro č ja. Organizacija: Z raziskavo organizacija pridobi na izboljšanju ka kovosti in urejenosti ter preglednosti poslovanja na vseh podro č jih delovanja organizacije. To je pomembno, saj si s tem organizacija zagotovi vpliv na doseganje ve č je prodaje in s tem boljšo finan č no stabilnost. Kot pomemben vpliv je potrebno poudarit i tudi to, da so bolj jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji, vodstv o ima boljši nadzor in s tem se vpliva tudi na izboljšanje notranje komunikacije. Družba: Vpliv na družbo se kaže v zvestobi obstoje č ih kupcev ter dostopu do novih trgov. Originalnost: Z vpeljevanjem sistema vodenja kakovosti se bo pod jetje sre č alo z novim podro č jem urejevanja organizacije, saj doslej še ni delov alo v tej smeri.. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Kot omejitev bi izpostavila, da sem se osredoto č ila samo na proizvodni del podjetja in s tem posledi č no na predstavitev dveh delovnih procesov. S tem sem sprožila dejanski za č etek projekta vpeljave sistema vodenja kakovosti. Z a nadaljnje raziskovanje je potrebno, da podjetje nadaljuje s p rojektom vzpostavitve sistema vodenja kakovosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kakovost, proizvodni proces, organizacija, standard ISO 9001, standardizacija, certifikacija, sistem vodenja kakovosti, malo podjetje
Published: 20.08.2021; Views: 473; Downloads: 0
.pdf Fulltext (576,66 KB)

6.
7.
8.
Search done in 0 sec.
Back to top