Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Organizacijska kultura v podjetju ter vpliv lastništva na motivacijo zaposlenih v času tranzicije
Marko Sinreih, 2016

Abstract: Pričujoče doktorsko delo preučuje temeljne sestavine in elemente kulture organizacije, součinkovanja lastništva na organizacijsko strukturo podjetja, vrednote, načela in norme organizacije, ki neposredno vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih skozi čas tranzicije. Slovenija, ki je bila v preteklosti del bivše Jugoslavije kot enakopravna republika federativne države, je imela samoupravni socialistični družbeni sistem, ki je vplival in imel pomembno vlogo pri nastajanju in spreminjanju organizacijske kulture. Družbeni sistem, ki je bil v preteklosti voden s strani komunistične partije, je kot unitarni sistem federalne države zaradi temeljnih pomanjkljivosti propadel. Nezadovoljstvo Slovencev v bivši Jugoslaviji je pripeljalo do nasilne odcepitve Slovenije, ki ji je sledilo obdobje slovenske pomladi in tranzicije. Nova demokratična ureditev, tržno gospodarstvo ter težko pričakovana lastninska reforma so pogojevali privatizacijo družbene lastnine. Spremembe družbene ureditve kot zunanji dejavnik in spremembe v lastniški strukturi kot notranji dejavnik podjetja so imele močan vpliv na organiziranost in organizacijsko strukturo podjetja. Novi pogoji so vplivali na kulturo in klimo v podjetju, vključno z motivacijo zaposlenih: kot posledica pozitivnih in negativnih pritiskov družbe in lastništva. Odraz sprememb se je zrcalil v zadovoljstvu zaposlenih in tudi kvaliteti življenja zaposlenih. Pričujoče delo nam omogoča širši pogled na vplivne dejavnike v preteklosti in sedanjosti, ki so povzročili spreminjanje kulture organizacije, ob možnih konstruktih razvoja kulture v prihodnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, organizacijska klima, organizacijska struktura, podjetje, lastništvo, zaposleni, motivacija, zadovoljstvo, ekonomski sistemi, tranzicija, disertacije
Published: 24.08.2017; Views: 3798; Downloads: 166
.pdf Fulltext (6,04 MB)

2.
Nomotehnična metodologija
Damjana Kmetič, 2015

Abstract: Pravna država skozi zakonodajo omogoca pravno varnost, zato je pomembno, da so pravni akti strokovno pravilno pripravljeni z jasnimi pravicami in dolžnostmi. Pravni akti pa so lahko strokovno izdelani le ob upoštevanju pravil nomotehnike. Aktualna zakonodaja se nenehno spreminja in dopolnjuje zaradi doseganja dolocenih ciljev zakonodajne oblasti, zato je pri njeni pripravi treba dosledno upoštevati metode nomotehnike, nacela pravnega pisanja ter strukturo in nacine izražanja. Prvi del magistrskega dela poleg metodologije in hipotez predstavlja tudi zgodovino, pojem, namen in cilj nomotehnike. Vsa obravnavana podrocja so pomembna za proucevanje zastavljenega problema. S pomocjo nomotehnicne metodologije oblikujemo besedila pravnih aktov. V tem delu podrobneje proucimo nomotehnicne metode in jih natancno analiziramo. Sledi podrobna predstavitev nacel pravnega pisanja, strukture in nacinov izražanja v predpisih. Izsledki obravnavane tematike so nam v pomoc pri verifikaciji hipotez in ugotavljanju najpogostejših napak v predpisih lokalnih samouprav. Drugi del magistrskega dela obsega empiricno raziskavo, ki je sestavljena iz analize dveh locenih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali zaposleni v lokalnih samoupravah, in analize Odloka o organizaciji in delovnem podrocju obcinske uprave razlicnih lokalnih samouprav. V zakljucku verificiramo zastavljene hipoteze in podamo sklepne ugotovitve raziskave.
Found in: ključnih besedah
Keywords: nomotehnika, pravni akti, nomotehnična metoda, struktura predpisa
Published: 24.08.2017; Views: 2036; Downloads: 105
.pdf Fulltext (858,87 KB)

3.
4.
Turkey EU relations
Atakan Gürbüz, 2017

Abstract: With the European Council, giving candidate status to Turkey at the Helsinki Summit held on 10-11 December 1999, Turkey-European Union relations has entered a new era. The drafts prepared in this process regarding Progress Reports, Accession Partnership Document, National Program, Harmonization Package and Reconstruction of Public Administration has created effects for changing Turkey's legal, political, economic and administrative structure. Accepting that these changes has created multidimensional effects especially in Turkey's administrative structure and functions of the components that make the system work and their connection with one another and these changes will continue to create effects in future, European Union-Turkey relations are examined and effects of these documents are discussed.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Turčija, Evropska unija, uprava, upravna struktura
Published: 12.07.2018; Views: 1907; Downloads: 127
.pdf Fulltext (671,39 KB)

5.
Virtualno on-line, z IKT podprto poslovanje in razvoj transnacionalnega podjetja
Egon Prijon, 2012

Abstract: Poslovni procesi, podprti z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, so podlaga za izgradnjo transnacionalnega podjetja. Fizične aktivnosti, ki jih podjetje sicer izvaja v realnem prostoru in času z informacijsko tehnologijo podprtim poslovnim procesom, spreminjamo v virtualni proces in se odvijajo v navideznem prostoru in času. Virtualizacija procesa pospešuje razvoj trga in konkurenčnost procesov, kar povečuje dodano vrednost poslovnim procesom, posledično se poveča produktivnost. Informatizacija izboljšuje pogoje za hiter razvoj tržišča in blagovne znamke. Z oceno zrelosti modela ugotovimo učinkovitost informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z ekonomsko analizo stroškov in rezultatov poslovanja preverjamo dodano vrednost poslovnih procesov pred in po informatizaciji in olajšamo zastavo poslovne strategije za razvoja trga, blagovne znamke in proaktivno strategijo nastopa proti konkurenci.
Found in: ključnih besedah
Keywords: informatizacija podjetja, informacijska struktura, dodana vrednost, povratek investicije, produktivnost, prenos znanja, podatkovne baze, podatkovna skladišča
Published: 08.08.2018; Views: 1729; Downloads: 84
.pdf Fulltext (7,29 MB)

6.
7.
(Ne)enak položaj žensk v slovenski policiji
Tomaž Pavček, 2011

Abstract: Z magistrsko nalogo smo poskušali opozoriti na prisotno diskriminacijo oziroma neenako obravnavanje in neenak položaj med spoloma v družbi. Namen pa je bil tudi osvestiti in ne pozabiti na položaj žensk v naši družbi, ki je bil še nedolgo nazaj diskriminiran in zaničevan v primerjavi z moškim spolom. Na položaj, ki je že skoraj stereotipno pripadal novorojeni dojenčici, in na položaj, ki se je predvsem po zaslugi nenehnega boja žensk za uveljavitev svojih pravic in težnje po spolni enakosti, uveljavil v zadnjih desetletjih oziroma se še oblikuje in približuje absolutnemu spolnemu enačaju. V magistrski nalogi smo se skoncentrirali na spolno (ne)enakost v slovenski policiji in poskušali ugotoviti značilnosti položaja pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola, zaposlenih v slovenski policiji. Ugotoviti smo hoteli, ali je v slovenski policiji prisotna neenakost med spoloma, in ali je, glede na številčno dominantnost, moški spol dominanten tudi pri vprašanju spolne privilegiranosti. Tako smo predvsem z uporabo kadrovskih evidenc slovenske policije in kvantitativnim delom raziskave poskušali posneti stanje v slovenski policiji na obravnavanem področju ter zajeti in identificirati tudi nekatere podatke ter ugotovitve širšega spektra, ki nakazujejo oziroma prikazujejo slovensko policistko in njen položaj v policijski organizaciji. Naloga je sestavljena iz osmih poglavij. Po uvodu v prvem poglavju sledi drugo poglavje v katerem govorimo o enakopravnosti, diskriminaciji in enakosti. V tretjem poglavju omenjamo pravno ureditev enakosti spolov, v četrtem pa opisujemo zgodovinski položaj žensk po svetu. O zaposlovanju žensk v policijskih vrstah ter njihovih policijskih združenj govorimo v petem poglavju. V šestem poglavju predstavimo organizacijo slovenske policije, metodologijo naše naloge ter pridobljene rezultate, na podlagi katerih smo lahko opredelili dejavnike, ki kažejo na neenakost med spoloma v slovenski policiji. Prav tako predstavimo položaj žensk v angleški policiji. S sklepom, v katerem smo prišli do zaključka, da položaj žensk v slovenski policiji ne moremo označiti za slabšega od položaja povprečne ženske v slovenski družbi, zaključimo sedmo poglavje. V osmem poglavju navajamo uporabljeno literaturo in vire.
Found in: ključnih besedah
Keywords: diskriminacija, neenakost, enakost, položaj žensk, slovenska policija, organizacija slovenske policije, zaposlitvena struktura, policistke
Published: 27.07.2021; Views: 411; Downloads: 26
URL Fulltext (0,00 KB)

8.
Primerjava klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa in kognitivno-vedenjskega pristopa temelječega na čuječnosti za skupinsko obravnavo depresije
David Cej, 2020

Abstract: Depresija sodi med najpogostejšo duševno motnjo. V zadnjih letih število ljudi, ki se spopada z depresijo, močno narašča. Kognitivno-vedenjska terapija se je izkazala za zelo učinkovito terapijo pri obravnavi depresivne motnje. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila kognitivno-vedenjska terapija temelječa na čuječnosti, ki se je ravno tako izkazala za zelo učinkovito pri spopadanju z depresijo. V magistrski nalogi raziskujemo razlike med pristopoma in možnost dodajanja tehnik kognitivno-vedenjske terapije tehniki kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. V teoretičnem delu najprej s pomočjo literature opišemo depresivno motnjo, osnove kognitivno-vedenjskega pristopa in osnove skupinske terapije. S tem opisom dobimo podlago za nadaljevanje opisov skupinskih protokolov kognitivno-vedenjske terapije ter kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. Za lažje razumevanje protokola kognitivno-vedenjske terapije temelječega na čuječnosti najprej predstavimo čuječnost, nato začnemo z opisom protokola in poglavje zaključimo s predstavitvijo reševanja »miselnih napak«. Nalogo nadaljujemo s detajlnejšo primerjavo obeh pristopov. Pri tem se dotaknemo filozofskega ozadja obeh pristopov, veščin terapevtov, strukture srečanj, razlike pri obravnavi miselnih napak, primerjave zadolžitev med srečanji ter primerjamo uspešnost obeh pristopov. Na koncu pregledamo možnost dodajanja tehnik klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa tehniki temelječi na čuječnosti. V tem delu odgovorimo na vprašanja in podvprašanja magistrske naloge. Ugotovili smo, da kognitivno-vedenjski pristop temelječ na čuječnosti upošteva vse osnove klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa, vendar gre v primeru čuječega pristopa za popolnoma novo tehniko spopadanja z depresivno motnjo. Dodatno smo ugotovili, da tehniki temelječi na čuječnosti ne moremo dodati nobenih novih elementov kognitivno-vedenjske terapije. V razpravi smo podali naše ugotovitve in predloge za nadaljnje delo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: depresija, kognitivno-vedenjska terapija, struktura, skupinske terapije, protokol, čuječnost, magistrske naloge
Published: 13.08.2021; Views: 359; Downloads: 42
.pdf Fulltext (758,11 KB)

9.
Neodvisna, nepristranska, odgovorna sodna veja oblasti – steber politične prihodnosti in vladavine prava v Evropski uniji
Maja Cigoj, 2021

Abstract: Doktorska disertacija obravnava pomen pravice do neodvisnega, nepristranskega in odgovornega sodišča s poudarkom, usmerjenim na ohranjanje skupnih vrednot skupne celote EU. S pomočjo aksiološke raziskovalne metode in ob podpori kritičnoanalitične in primerjalno-pravne ovrednotimo obstoječo institucionalno strukturo EU. V ospredje je postavljena sodna veja oblasti. Iščemo pomanjkljivosti, ki negativno vplivajo na varstvo temeljnih pravic posameznika v EU. S ciljem, da bi raziskali možnosti oblikovanja tesnejše ustavne integracije EU, in sicer prek varstva temeljnih pravic posameznika, opazujemo v pravnem redu EU ravnanja političnih institucij EU kot snovalk smernic razvoja varstva človekovih pravic in tudi sodstva EU, s Sodiščem EU na čelu, ki predstavlja skupaj z ESČP avtoriteto nadnacionalnega sodnega varstva človekovih pravic v evropskem prostoru in transnacionalnih subjektov, na katerih leži odgovornost za ustvarjanje soft-law mehanizmov za nadaljnjo integracijo sodstva EU. Čeprav je raziskava omejena na osrednjo in vzhodno Evropo ter je vzeta v ozir le pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča, razkriva vse razsežnosti omejenega dostopa posameznika do Sodišča EU. To predstavlja bistveno pomanjkljivost avtonomnega sodnega varstva pravic v EU. Doktorska disertacija ponudi vsem relevantnim deležnikom model za nadgradnjo lastnega avtonomnega nadnacionalnega sistema varstva pravic iz Listine s pritožbo posameznika pred Sodiščem EU, ki bi znatno pripomogla k razvoju EU v odpornejšo, učinkovitejšo in posamezniku prijaznejšo nadnacionalno ustavno entiteto.
Found in: ključnih besedah
Keywords: institucionalna struktura EU, varstvo temeljnih pravic v EU, individualna pritožba pred Sodiščem EU, pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča, soft-law
Published: 04.01.2022; Views: 280; Downloads: 49
.pdf Fulltext (2,04 MB)

10.
Organiziranje delovnih timov kot druga managerska funkcija
Adelisa Rizvić, 2021

Abstract: Če primerjamo manjše in večje organizacije vidimo, da večina njihovih poslov temelji na timskem delu. Ker se je poslovna konkurenca začela pojavljati povsod okoli nas, za laţji poslovni uspeh delavci dopolnjujejo svoje ideje, sposobnosti, spretnosti in medsebojno znanje in na takšen način si pomagajo pri ustvarjanju ciljev. Timsko delo temelji na članih ekipe, ki so med seboj povezani in si vsi prizadevajo doseči isti oz. skupni cilj. Seveda ima, tako kot pri vsaki organizaciji vse to svoje prednosti in slabosti. Na začetku diplomske naloge smo opredelili osnovne pojme organizacije, timskega dela, motivacije, delovne kulture in klime in podobne pojme za laţjo predstavo. V empiričnem delu smo na podlagi kvalitativnega raziskovalnega intervjuja, ki smo ga izvedli v organizaciji Radio televizija Slovenija, na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila enako zastavljena vsem intervjuvancem, raziskali njihovo mnenje o timskem delu, načinu dela v organizaciji, komunikaciji med seboj, motivaciji na delovnem mestu in podobno. Ugotovili in raziskali smo, da timsko delo dobro vpliva na zaposlene, saj tako spoznajo osebe, ki jih brez načina skupnega dela ne bi spoznali, si zaupajo, sodelujejo, pomagajo in delo opravijo hitreje in laţje kot samostojno. Zaposlenim motivacijo za timsko delo predstavlja dejstvo, da bodo dosegli odličen rezultat in da bo delo dobro opravljeno ter pohvaljeno s strani nadrejenih, prav tako pa je bistvena motivacija, da bo delo tudi vidno in dobronamerno. Ugotovili smo, da zaposlenim timsko delo predstavlja pozitivno naravnanost, saj so našteli več prednosti kot pa slabosti. Slabost timskega dela je slaba komunikacija, ki se po besedah udeleţencev v raziskavi zna bolje razviti, ko se sodelavci med seboj dobro spoznajo in določijo jasna ter natančna navodila za vse.
Found in: ključnih besedah
Keywords: organizacija, timsko delo, motivacija, delovna komunikacija, organizacijska klima, organizacijska struktura, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 88; Downloads: 8
.pdf Fulltext (1,16 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top