Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


101 - 110 / 208
First pagePrevious page78910111213141516Next pageLast page
101.
Vpliv informacijske varnostne politike na učinkovito delovanje IKT opreme
Janko Petan, 2012

Abstract: Izraz informacijska varnostna politika povzema široko področje informacijskega varovanja. Ranljivost sistemov in aplikacij se v novodobnem času internetne tehnologije in elektronskega poslovanja z izmenjavo dokumentov, podatkov in informacij povečuje. Uspešna in učinkovita informacijska tehnologija predstavlja predpogoj za varno elektronsko poslovanje tudi na CURS. Cilj implementacije akta o informacijskem varovanju v delovno okolje je zagotavljanje varnega, neprekinjenega in učinkovitega poslovanja s čim manj varnostnih incidentov oziroma okvar. Akt poleg navodil, postopkov in omejitev opredeljuje tudi tveganja za posredno vzpostavljanje zaščite, pri čemer gre poudarek tudi revidiranju informacijskih sistemov za doseganje večje učinkovitosti in varnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: carinska uprava, Carinska uprava RS, elektronsko poslovanje, informacijska varnost, Help Desk, ISO standardi, IT revizija
Published: 10.08.2018; Views: 1833; Downloads: 182
.pdf Fulltext (1,55 MB)

102.
Kontrola in nadzor notranje zelene meje v Republiki Sloveniji
Bojan Bizjak, 2017

Abstract: Ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah dejansko pomeni uresničitev ideje in želje držav Evropske unije po zagotovitvi prostega pretoka blaga, storitev in oseb ne glede na to, ali gre za državljana Evropske unije ali za osebo tretje države. Ko oseba z veljavno potno listino in na mejnem prehodu, kjer je ta prehod dovoljen, enkrat prestopi zunanjo mejo Evropske unije, je njegov prehod po evropskih državah svoboden, brez meja in mejnih kontrol. Eden temeljnih ciljev Evropske unije je torej vzpostavitev območja brez notranjih meja, v katerem ljudje prosto potujejo, živijo in delajo vedoč, da se njihove pravice v celoti upoštevajo in da je njihova varnost zagotovljena. Schengensko območje, torej območje prostega gibanja po skorajda že celi Evropi, je eden izmed izjemnih dosežkov Evropske unije. Odprava mejnih kontrol pa pomeni tudi to,da morajo sedaj države sodelovati, če želijo ohraniti visoko stopnjo varnosti v tem območju. Nujno potrebno je, da države med seboj sodelujejo in da so soodgovorne za upravljanje skupnih zunanjih meja. Države članice morajo sodelovati tudi s sosednjimi državami zunaj Evropske unije in zunaj Schengenskega območja. V svojem magistrskem delu bom prikazal, kako in na kakšen način je po ukinitvi notranje meje med R Italijo in R Slovenijo na območju Policijske uprave Nova Gorica zagotovljena varnost in suverenost naše države, kot tudi varnost celotne Evropske unije, za katero smo kot južna zunanja država odgovorni.
Found in: ključnih besedah
Keywords: notranja meja, schengensko območje, mednarodna kriminaliteta, varnost
Published: 13.08.2018; Views: 2340; Downloads: 137
.pdf Fulltext (1,10 MB)

103.
Spremembe zakonodaje z vidika pravne varnosti državljanov
Matej Rupnik, 2009

Found in: ključnih besedah
Keywords: pravna država, pravna varnost, izvršilni postopek, sodni zaostanki
Published: 13.08.2018; Views: 1952; Downloads: 90
.pdf Fulltext (2,19 MB)

104.
105.
106.
107.
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Katarina Cerle, 2017

Abstract: V sodobni družbi se velik pomen namenja socialni varnosti, za katero v večji meri skrbi država. Ustava RS določa, da je Slovenija pravna in socialna država, kar se izraža tako, da osebam, ki so potrebne pomoči, s socialnim varstvom zagotavlja socialnovarstvene storitve oziroma prejemke, med katere spadajo tudi pravice iz javnih sredstev. Kadar vstopamo v pravno razmerje z državo, govorimo o upravnopravnem razmerju, kjer organi oblasti odločajo v posameznih upravnih zadevah iz različnih upravnih področij po zakonsko predpisanem postopku. Splošen upravni postopek ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev spada med posebne upravne postopke, ki ga ureja specialni predpis, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Če ZUPJS določenega vprašanja postopka ne obravnava, se dopolnilno uporabi ZUP. Poleg postopkovnih določb oba zakona vsebujeta tudi temeljna načela, minimalne procesne standarde, ki morajo biti zagotovljeni strankam v vsakem postopku. Med temeljna načela spadata tudi pravna varnost in varstvo pravic strank v postopku. Predloženo diplomsko delo primerjalno predstavlja splošni upravni postopek (ZUP) in posebne postopkovne določbe ZUPJS. S primerjavo obeh postopkov je bilo ugotovljeno, da so načela pravne varnosti in varstva pravic strank s posebnimi postopkovnimi določbami ZUPJS ustrezno zagotovljena, saj le-ta zagotavljajo višji standard varnosti. Načelo pravne varnosti in varstva pravic pa seveda tudi zahteva, da se država oziroma njen zakonodajni organ odziva na družbene spremembe in potrebe svojih državljanov in temu ustrezno prilagaja tudi vsebino pravic in način njihovega uveljavljanja in zagotavljanja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: socialna varnost, javna sredstva, upravni postopek, ustavne pravice, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 2221; Downloads: 143
.pdf Fulltext (695,04 KB)

108.
Načelo enakosti in pravno varstvo materinstva
Katja Delost, 2017

Abstract: Urejanje področja varstva starševstva in materinstva je družbeno določen proces, ki sledi družbenim spremembam ter novim družbenim razmerjem in vrednotam, hkrati pa lahko družbeno stvarnost pomembno sooblikuje. Osrednje mesto pri urejanju in reformah omenjenega področja zavzema skozi čas spreminjajoča se vloga ženske - matere v družbenih razmerjih, posledično pa tudi nova vloga očeta, vzpostavljanje novih odnosov znotraj družine in v razmerju družine do družbene skupnosti. Tako se na področju starševstva vedno znova pojavlja tudi potreba po drugačnem urejanju pravic obeh staršev. Starševstvu in materinstvu je namenjena mednarodna in nacionalna zaščita, ki se razteza na široko področje pravnega urejanja in je usmerjena k izenačevanju možnosti depriviligirane skupine in s tem udejanjanju načela enakosti med spoloma ter med družinami z otroki in brez njih, zagotavljanju (bolj) enakovrednih možnosti za uveljavitev posameznikov na vseh družbenih področjih pa tudi varovanju splošnih družbenih interesov. Z ustrezno zakonodajo in ukrepi družinske politike se tako zagotavljajo formalne možnosti, ki zopet povratno vplivajo na dejansko stanje in nastajanje novih razmerij v družbi.
Found in: ključnih besedah
Keywords: materinstvo, socialna varnost, ustavne pravice, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 1557; Downloads: 125
.pdf Fulltext (1,82 MB)

109.
Naloge in pomen pravosodne varnostne policije v varnostnem sistemu Republike Slovenije
Simon Vrbnjak, 2018

Abstract: Nacionalna varnost Republike Slovenije je temelj demokratične družbe in s tem naše države. Za zagotovitev nacionalne varnosti je potrebno sodelovanje in delovanje vseh subjektov, ki so vezani na zagotavljanje varnosti in vseh posameznikov, ki se zavedajo notranje in lastne varnosti. Z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije si je naša država zadala cilje za zagotavljanje varnosti in eden izmed njih je pregon in preprečevanje kriminala. Pri preprečevanju kriminala sodelujejo Policija, državno tožilstvo, sodišča in nazadnje Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in s tem Pravosodna varnostna policija. Sam pregon kriminala nima smisla, če se storilci kaznivih dejanj ne sankcionirajo. Pri izvrševanju kazenskih sankcij odvzema prostosti - zapora, pa prispeva svoj delež k nacionalni varnosti Pravosodna varnostna policija. Ob pojmu zapor se pojavi delovanje Pravosodne varnostne policije, ki poleg varovanja zaprtih oseb, spremstev zaprtih oseb izven zavoda, skrbi za normalen potek bivanja v zavodih. Za svoje delo morajo pravosodni policisti uporabljati zakonsko določena pooblastila in biti primerno usposobljeni.
Found in: ključnih besedah
Keywords: policija, nacionalna varnost, državno tožilstvo, sodišča, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 1944; Downloads: 156
.pdf Fulltext (779,09 KB)

110.
Landtová kot sodba ultra vires. Kaj to pomeni za načelo primarnosti?
Monika Dočkalová, 2017

Abstract: Tako kot se razvija in spreminja Evropska Unija, se tudi razvija in spreminja njen pravni red. Razmerje med pravnim redom Evropske unije in pravnimi redi držav članic ureja načelo primarnosti. To načelo ureja situacije, ko sta ta dva pravna reda v konfliktu in razrešuje vprašanje, katero pravo naj se uporabi pri njihovem vzajemnem nasprotovanju. Preko judikature Sodišča Evropske unije se je oblikovalo stališče, da ima pravo EU prednost pred nacionalnim pravom. Ob tem se moramo zavedati, da EU deluje v obsegu prenesenih pristojnosti in v primeru, da je pravni akt zunaj tega okvirja, mu ne moremo dati prednosti. V primeru konflikta ali celo kršitve načela primarnosti ni nobene nadrejene instance ali razsodnika, ki bi lahko natančno določil katero pravo naj uporabimo, upoštevajoč dejstvo, da sta ta dva pravna reda v heterarhičnem razmerju. Zadeva C-399/09 M. Landtová proti ČSSZ oz. posledice le-te je tipičen primer nasprotovanja teh dveh pravnih redov in označba sodbe kot "ultra vire" s strani Ustavnega sodišča ČR to zelo jasno dokazuje. V tej nalogi poleg podrobne analize celotnega problema preučujem in predstavljam agumente za in nasprotne argumente v zvezi z ravnanjem Ustavnega sodišča. Argumenti bodo preučeni na podlagi odločitev tako Ustavnega sodišča ČR kot tudi na podlagi odločitev Vrhovnega upravnega sodišča in navsezadnje na podlagi številnih mnenj in komentarjev s strani čeških in tujih pravnih strokovnjakov. Ob tem velja poudariti, da celoten problem ne zajema samo omenjenega primera ge. Landtové, ampak celo vrsto primerov, ki so se začeli pojavljati po razpadu takratne Češko-slovaške federativne republike ter pri uporabi Pogodbe med Češko in Slovaško republiko o socialni varnosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pravni postopek, socialna varnost, Evropska unija, Češka, Slovaška, magistrske naloge, bolonjski program
Published: 16.08.2018; Views: 3208; Downloads: 112
.pdf Fulltext (1,13 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top