Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


121 - 130 / 130
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
121.
Poznavanje pravic in obveznosti kupcev v prometu z nepremičninami
Maša Žlajpah Puš, 2021

Abstract: Nakup nepremičnine je za posameznika velik finančni zalogaj in po navadi enkratno dejanje. Ker na nakupno izbiro vplivajo razmere na trgu in posameznikova čustva, je kupec pri tem izpostavljen velikim tveganjem. Da bi se lahko pri nakupu ustrezno zaščitil, je pomembno, da pozna proces, tveganja in zakonodajo, ki mu omogoča omejitev tveganj, ali da se obrne na ustreznega strokovnjaka. Ugotovili smo, kako se kupci obnašajo pri nakupu nepremičnine in zakaj se tako obnašajo, ter pregledali relevantno zakonodajo, ki ureja promet z nepremičninami. Skozi proces nakupa smo identificirali tveganja ter predstavili ukrepe za omejitev teh tveganj. S pregledom relevantne zakonodaje smo prišli do ugotovitve, da je za nakup nepremičnine potrebno poznavanje več različnih zakonov. Zato ni presenetljivo, da smo z anketiranjem kupcev nepremičnin med drugim tudi ugotovili, da večina nima potrebnega znanja za varno izvedbo nakupa nepremičnine. Žal se je v raziskavi potrdila bojazen, da si kupci kljub neznanju pri nakupu ne poiščejo pomoči ustreznega strokovnjaka. V delu smo dokazali, da je razen manjših pomanjkljivosti v Republiki Sloveniji zakonodaja za zaščito kupca pri nakupu nepremičnine ustrezna. Težava je v tem, da je razpršena in kompleksna ter s tem za povprečnega kupca prezahtevna. Ker se je izkazalo, da je ozaveščenost kupcev o nevarnostih, ki se jim pri nakupu nepremičnine izpostavijo, nezadostna, menimo, da bi lahko država zakonsko poskrbela za obveznost angažiranja strokovnjaka, kadar kupec nima ustreznega znanja oz. izobrazbe
Found in: ključnih besedah
Keywords: nakup nepremičnine, tveganja kupcev nepremičnin, varstvo kupcev nepremičnin, trg nepremičnin, zakonodaja
Published: 27.07.2021; Views: 329; Downloads: 55
.pdf Fulltext (981,56 KB)

122.
Prenos V. poglavja Direktive (EU) 2016/1148 v slovenski pravni red
Andreja Tošeski, 2020

Abstract: V sodobnem svetu se uporaba informacijskih sistemov in omrežij vseskozi povečuje in postajajo ključni za razvoj in uspešno rast gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Vedno hitrejši razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij in uporaba informacijskih sistemov vpliva na naše življenje. Tehnološki razvoj pomeni večjo ranljivost in dovzetnost informacijsko-komunikacijskih sistemov za kibernetske napade, zaradi česar se je v zadnjem desetletju intenziteta boja proti kiberkriminalu povečala in izvaja se vse več aktivnosti, tako na evropski kot državni ravni. V magistrskem delu preučujemo te aktivnosti, s poudarkom na implementaciji V. poglavja Direktive (EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva NIS) v IV. poglavje Zakona o informacijski varnosti (ZInfV). Zanima nas, ali so bile določbe prenesene v celoti in pravilno in ali novi zakon (že) vpliva na zmanjšanje števila kibernetskih napadov. To bomo raziskali s pomočjo različnih metod, ki slonijo na zgodovinskem pregledu, na analizi obstoječe in razpoložljive literature in zlasti na osnovi intervjujev. Poleg analize prenosa V. poglavja Direktive NIS v ZInfV želimo poudariti tudi pomembnost varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Odgovornost za to nosijo posameznik, okolica, družba, država. Z delom želimo opozoriti, da načini za krepitev varnosti omrežij in informacij že obstajajo, treba jih je samo ozavestiti in jim dati najvišjo prioriteto
Found in: ključnih besedah
Keywords: varnost informacijsko-komunikacijskih sistemov, internet, digitalizacija, razvoj gospodarstva, kiberkriminal, zakonodaja
Published: 27.07.2021; Views: 398; Downloads: 62
.pdf Fulltext (2,13 MB)

123.
Zaposlovanje invalidov
Ida Štefanič, 2015

Abstract: V diplomskem delu je v teoretičnem delu zajet pojem in razvrstitev invalidnosti glede na stopnjo, naravo, vzrok, trajnost in posledice invalidnosti ter pravni status, opisane so človekove pravice povezane z invalidi, zakonodaja in predpisi, kot so Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) v okviru katerega je predvsem pomembna še Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, Pravilnik o invalidskih podjetjih ter Pravilnik o zaposlitvenih centrih, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V delu so opredeljeni tudi ukrepi pri zaposlovanju invalidov, med katere sodijo zaščita pred odpuščanjem, kvotni sistem, rezervirana delovna mesta, subvencija plač, dodatno izobraževanje in usposabljanje invalidov, usposabljanje invalidov pod običajnimi pogoji, usposabljanje na delovnem mestu ter usposabljanje pod posebnimi pogoji. Opisana je tudi zaposlitvena rehabilitacija, katere merila za priznanje in uporabo so zajeta v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), prilagoditev delovnih mest, zaščitna zaposlitev in zaposlitveni centri, podporno zaposlovanje, invalidska podjetja ter zadovoljstvo pri delu. V empiričnem delu pa so s pomočjo grafične predstavitev potrjene ali zavržne hipoteze na področju zaposlovanja invalidov. V raziskavo je zajetih 24 zaposlenih invalidov v izbranem invalidskem podjetju Levas Krško d.o.o., ki so izpolnili anketni vprašalnik.
Found in: ključnih besedah
Keywords: invalidi, zaposlovanje, zakonodaja, kvotni sistem, zaposlitvena rehabilitacija, invalidska podjetja, zadovoljstvo pri delu, diplomske naloge
Published: 28.07.2021; Views: 282; Downloads: 22
.pdf Fulltext (516,37 KB)

124.
Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve
Jasmina Smajić Šupuk, 2016

Abstract: V diplomski nalogi raziskujemo, črpamo znanje in informacije o vedno bolj zanimivi, zelo dinamični in drugačni vrsti ekonomije, ki jo imenujemo socialno podjetništvo. Skozi diplomsko nalogo se spoznamo s socialnim podjetništvom v Sloveniji in po svetu, predvsem pa se fokusiramo na še dve državi v Evropski Uniji, Belgijo in Veliki Britanijo. Raziščemo trg dela, zaposlitvene modele, spoznamo ranljive ciljne skupine in možnosti financiranja socialnih podjetij. Ob tem teoretično opredelimo pravne vidike delovanja socialnega podjetništva v Sloveniji. Empirični del diplomske naloge namenimo raziskovanju treh podjetij, katerim je skupno to, da se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, znotraj svoje dejavnosti popravljajo kolesa in delujejo po načelih in vrednotah socialnega podjetništva. Skozi diplomsko nalogo ugotovimo, da vsa tri podjetja delujejo po zakonskih okvirjih, ki urejajo socialno podjetništvo v njihovi državi. Podjetja ponujajo različne modele usposabljanja in zaposlovanja, zaposlujejo in usposabljajo različne vrste ranljivih ciljnih skupin in se poslužujejo finančnih programov, ki jih nudi država. V raziskavi ugotovimo, da je udejstvovanje v lokalni družbi takih podjetij možno a vendar ne izključujemo dejstva, da jim za obstoj in širitev pomaga država s svojimi programi in podpornim okoljem in da je rast tovrstnih podjetij počasnejša.
Found in: ključnih besedah
Keywords: socialno podjetništvo, ranljive skupine, zakonodaja, financiranje, trg dela, usposabljanje, kolesarstvo, diplomske naloge
Published: 28.07.2021; Views: 272; Downloads: 21
.pdf Fulltext (1,04 MB)

125.
Vpliv notranjega lastništva zaposlenih na motivacijo za delo
Lidija Štorgel, 2017

Abstract: Za uspešnost in konkurenčnost podjetja in njegov dolgoročni obstoj, je pomemben človeški kapital. A, da posameznik sploh opravlja delo in obveznosti, pa tudi, da so slednje vestno in dobro opravljene, mora imeti določene vzgibe in motivacijo. Zato je ključno, da podjetja skrbijo za motiviranost zaposlenih, saj taki zaposleni delajo bolje in več, ker se čutijo bolj pripadajoče podjetju in s tem tudi odgovornejše za (ne)uspeh slednjega. Notranje lastništvo v podjetjih upošteva te lastnosti in z vključevanjem zaposlenih v lastniško strukturo omogoča, da zaposleni vidijo v svojem delu večji smisel. Obstajajo različni sistemi, ki nudijo tovrstno prakticiranje v podjetjih, pri čemer je najuporabnejši sistem ESOP, ki je bil najprej uveljavljen v ZDA. Zadnja leta pa je moč opaziti porast notranjega lastništva tudi v Evropi. Slovenija zakonsko s politiko davčnih olajšav spodbuja notranje lastništvo, vendar je na tem področju še premalo storjenega. Obstajajo številni zakoni, ki podpirajo takšno prasko lastništva, vendar so slednji nedovršeni. Poleg tega v Sloveniji delujejo številna zdruţenja, ki opozarjajo na pozitivne vplive lastništva zaposlenih na motivacijo. Na tem področju so bile opravljene številne raziskave, ki sicer priznavajo pozitiven vpliv, vendar ni vidna jasna vzorčna povezava. S kvalitativno raziskavo v nalogi smo ugotovili, da pozitivna povezava med lastništvom zaposlenih in motivacijo resnično obstaja, ni pa lastništvo nujen faktor za dodatno motivacijo pri delu. Pomembne so razne spodbude s strani podjetij zaposlenim, kot je na primer moţnost osebnega razvoja.
Found in: ključnih besedah
Keywords: notranje lastništvo, motivacija, zaposleni, človeški kapital, zakonodaja, magistrske naloge
Published: 28.07.2021; Views: 284; Downloads: 19
.pdf Fulltext (2,22 MB)

126.
Organizacija in varnost pri delu na delovišču s cestno zaporo
Tatjana Šenica, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV) : Osnovno vodilo v diplomski nalogi je varovanje zdravja in življenja tako delavcev kot udeležencev cestnega prometa pri vgradnji komunalnih vodov v cestno telo državne ceste. Obravnavam o problematiko neusklajenosti predpis ov s samim potekom izvedbe del. Namen: Namen naloge je prikazati pasti pri projektiranju in izvedbi s poudarkom na varovanju zdravja in življenja delavcev ter varnosti prometnega toka. Metoda: Na kratko opisujem o trenutno veljavne predpise za gradnjo, promet in varstvo pri delu. V nadaljevanj u preučim o primer gradbišča na državni cesti in njegov odnos s prometnim tokom. Rezultati: Iz analize predpisov in prakse opisujem o ugotovitve v zvezi z odstopanji, kršitvami in nevarnostmi. Na podlagi ugotovljenih dilem podajam o predloge za dopolnitev ob stoječih zakonskih določb, s katerimi bi se dosegla višja raven varnosti na gradbiščih in prometnih površinah. Organizacija: Večje zavedanje vseh udeleženih, da je skrb za varnost delavcev in prometnih udeležencev izrednega pomena. Družba: I zboljšanje me dsebojnega usklajevanja predpisov in določitev prednostnih določb bi dvignila raven kakovosti v smislu varo vanja življenja in zdravja . Originalnost: Na področju organizacije dela gre za primer primerjave predpisov na papirju in praktične izvedbe, kar izbo ljšuje varnost v specifičnem okolju. Omejitve /nadaljnje raziskovanje : Raziskava je omejena na delovišča s cestno zaporo naše države. Kot priložnost nadaljnjih raziskav bi lahko ocenili organiziranost drugih držav, kar bi doprineslo k popolnejši slik i stanja varnosti pri delu in varnosti udeležencev promet a v območju delovišča na cesti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: zakonodaja, delovišče, gradnja, varnost, promet, državna cesta, zapora ceste
Published: 20.08.2021; Views: 261; Downloads: 0
.pdf Fulltext (1,87 MB)

127.
Izvedba agrarnih operacij na komasacijskem območju Drnovo
Ana Šimenc, 2021

Found in: ključnih besedah
Keywords: agrarne operacije, komasacija, komasacijski udeleženci, zakonodaja, program razvoja podeželja
Published: 21.10.2021; Views: 320; Downloads: 24
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

128.
Preprečevanje pranja denarja
Ana Mahkovec Gorenc, 2021

Abstract: V današnjem hitro razvijajočem se in tehnološko naprednem svetu je pranje denarje postalo na videz zakonito in vse težje izsledljivo, zato ga je praktično nemogoče izkoreniniti. Mogoče pa ga je omejiti z ustreznimi ukrepi in predpisi ter ozaveščanjem ljudi, s čimer bi ne nazadnje zmanjšali njegovo razširjenost. Magistrsko delo obravnava tematiko pranja denarja, njegovo zgodovino, najpomembnejše nacionalne in mednarodne akte ter organizacije, ki si s svojim delovanjem prizadevajo omejitvi in preprečitvi to kaznivo dejanje. Analizirani in predstavljeni so bili ključni dejavniki pri nastanku in razvoju pranja denarja v posameznih državah. V delu smo se dotaknili področja virtualnih valut in odsotnosti regulacije tega področja. Opisali smo tudi najpomembnejše ter najbolj odmevne primere pranja denarja na področju virtualnih valut. Predstavili smo Priporočila Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem izvora sredstev virtualnih valut ter nekaj bolj odmevnih primerov, kjer je prišlo do pranja denarja na področju virtualnih valut. Nazadnje pa se magistrsko delo usmeri v raziskavo dveh različnih zakonskih določb in kako so le-te definirane v zakonodaji petih različnih držav in v Sloveniji, ter organov, ki so zadolženi za preprečevanje pranja denarja.In today’s rapidly evolving and technologically advanced world, money laundering has become seemingly legal and increasingly difficult to trace, making it impossible to eradicate it these days. However, it can be limited by appropriate measures and regulations, and by raising people's awareness, which would ultimately reduce its prevalence. The master's thesis deals with the topic of money laundering, its history, the most important national and international acts, and organizations whose activities seek to limit and prevent this crime. The key factors in the emergence and development of money laundering in individual countries were analysed and presented. In this paper, we touched on the area of virtual currencies and the absence of regulation in this area. We presented the Recommendations of the Office of the Republic of Slovenia for the Prevention of Money Laundering in relation to determining the origin of virtual currency assets and some more high-profile cases of money laundering in the field of virtual currencies. Finally, the master's thesis focuses on the study of two different legal provisions, and how they are defined in the legislation of five different countries and in Slovenia.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pranje denarja, virtualne valute, gospodarski kriminal, mednarodne organizacije, mednarodna zakonodaja
Published: 30.12.2021; Views: 214; Downloads: 20
.pdf Fulltext (876,90 KB)

129.
Splav v domeni politike in odločitev ženske, primerjava Slovenije in Poljske
Klara Sajevic, 2021

Abstract: Umetna prekinitev nosečnosti je še vedno zelo delikatna, kontroverzna in sporna tema, čeprav se v življenju s splavom sreča večina žensk. Je predmet burnih razprav med nasprotniki in zagovorniki. Dostop do splava tehta pravice ploda proti pravicam matere. Kljub temu da večina držav razvitega sveta stremi k izboljšanju položaja žensk in njihovih reproduktivnih pravic ter s tem enakopravnosti med spoloma, so države, ki s spreminjanjem že tako restriktivne zakonodaje nazadujejo. Tak primer je Republika Poljska. Kljub temu da je bil ob njenem vstopu v EU pogoj liberalizacija zakonodaje glede človekovih pravic, predvsem umetne prekinitve nosečnosti, se je le-ta odločila zakonodajo še bolj zaostriti. Diplomska naloga je osredotočena predvsem na dogajanje ob koncu leta 2020 in v začetku leta 2021, ko je poljsko ustavno sodišče spremenilo pogoje za umetno prekinitev nosečnosti. Ta je sedaj dovoljena le v primeru, da je v nevarnosti življenje in zdravje matere ter če je nosečnost posledica kaznivega dejanja posilstva ali incesta. Ena izmed tem je tudi kako slovenska pravna ureditev ureja umetno prekinitev nosečnosti, ter primerjava s precej manj obširno poljsko ureditvijo. Kljub trenutni pravni ureditvi na Poljskem je imela le-ta skozi svojo zgodovino precej raznolike poglede na splav. Zanimivo je to, da je bil v času komunizma splav dostopnejši kot v času demokracije, kar pa je verjetno posledica vpetosti Katoliške Cerkve v politično sfero
Found in: ključnih besedah
Keywords: umetna prekinitev nosečnosti, Slovenija, Poljska, restriktivna zakonodaja, liberalna zakonodaja, splav, protesti, pro-choice, pro-life
Published: 10.01.2022; Views: 210; Downloads: 37
.pdf Fulltext (340,20 KB)

130.
Socialna izključenost oseb z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v obalni regiji
Mojca Princes, 2022

Abstract: Socialna izključenost je proces, s katerim se osebe z zmanjšanimi zmožnostmi pogosto soočajo. Pri socialni izključenosti prihaja do neenakosti in večkratne prikrajšanosti na družbenem, ekonomskem, političnem ter kulturnem področju. Je neustrezno in neenakopravno sodelovanje posameznikov ter skupin prebivalstva pri dostopu do zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, socialnih storitev in v socialnih mrežah. V diplomski nalogi smo z anketnim vprašalnikom preverjali prisotnost socialne izključenosti pri osebah z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v obalni regiji. V raziskavo je zajetih 150 oseb, starih od 20 do 60 let, od tega 67 oseb z zmanjšanimi zmožnostmi in 83 oseb lokalne populacije v obalni regiji. Anketni vprašalnik je obsegal 27 vprašanj, ki so bila razdeljena v sedem kategorij: varnost zaposlitve, zdravje, nastanitev, varnost, socialno okolje, mobilnost in finančna izključenost. Rezultati ankete so potrdili dve hipotezi – v obalni regiji je pri osebah z zmanjšanimi zmožnostmi prisotna manjša varnost zaposlitve kot pri lokalni populaciji in osebe z zmanjšanimi zmožnostmi imajo več zdravstvenih težav v primerjavi z lokalno populacijo. Z rezultati ankete smo ovrgli dve hipotezi: osebe z zmanjšanimi zmožnostmi so bolj finančno izključene kot lokalna populacija in osebe z zmanjšanimi zmožnostmi so manj vključene v socialno okolje kot lokalna populacija v obalni regiji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: osebe z zmanjšanimi zmožnostmi, socialna izključenost, izključenost, zakonodaja, diplomske naloge
Published: 17.05.2022; Views: 27; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,35 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top