Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem
Božidar Lenarčič, 2013

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Naloga temelji na raziskavi bistvenih vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem ter analizi ugotovljenih vplivov in dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj. Raziskava in analiza dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj s strani kupca in dobavitelja. Namen: Ugotoviti dejstva, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Ker so pogajanja s strani kupca in dobavitelja premalo raziskana, smo se odločili, da podrobno raziščemo to področje nabavne funkcije. Pomembno je, da organizacija z a svojo uspešnost v interakciji pogajanj pridobi zadovoljiv izid in hkrati ohrani partnerski odnos med kupcem in dobaviteljem. Metoda: V teoretičnem delu smo uporabili obstoje č o literaturo, predvsem recenzirane članke, ki so dostopni v spletni knjižnici (ProQuest in EBS CO), in knjige v splošni uporabi, ki so na voljo v knjižnici. S pomočjo kvalitativne metode smo intervjuvali tri kupce (nabavne komercialiste, zaposlene v določeni organizaciji) in tri dobavitelje (zaposlene v isti organizaciji). Pri vseh intervjujih smo uporabili isti vprašalnik. Anketni vprašalnik smo posredovali tudi petindvajsetim kupcem (nabavnim komercialistom v določeni organizaciji in petindvajsetim dobaviteljem v isti organizaciji). Rezultati: V prvem, kvalitativnem delu raziskovalne naloge, smo na podlagi pridobljenega anketnega vprašalnika ugotovili dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj: izkušnje, priprave na pogajanja, pogajalska moč , cena, trajanje pogajanj, izid, zadovoljstvo, odnos in vpliv. V drugem, kvantitativnem delu naloge, smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Rezultati smo pridobili s statisti č nem programom R. Podatke smo prikazali s statističnim orodjem za obdelavo podatkov t-test in HI-kvadrat ( 2 ), dodali smo prikaz rezultatov z Yatesovo korekcijo in s Fisher-jevim eksaktnim testom. Organizacija: Vodstvo organizacije in njeni dobavitelji lahko uporabijo rezultate diplomske naloge kot priporočilo za doseganje uspešnega izida pri pogajanjih med kupcem in dobaviteljem, nenazadnje tudi za ohranjanje ali izboljševanje odnosov med njimi. Družba: Z raziskavo želimo opomniti družbo, da je pogajanj e med kupcem in dobaviteljem interaktiven proces med zainteresiranima stranema, ki želita pridobiti ugoden izid. Celotna družba, predvsem pa tiste, ki delujejo z dobavitelj i, lahko tako veliko pridobijo pri medsebojnem razumevanju, reševanju pogajalskih konfliktov in doseganju pogajalskega cilja. Originalnost: Naloga je idejno izvirna zaradi uravnoteženega pri dobivanja podatkov s strani kupcev in dobaviteljev. V prvem, kvalitativnem delu naloge smo intervjuvali tri dobavitelje in tri kupce. V drugem, kvantitativnem delu naloge smo ohranili uravnoteženost z anketiranjem petindvajsetih kupcev in petindvajsetih dobavitelje v. V pregledu obstoje č ih zapisov in virov nismo zasledili podobne raziskave, ki bi bila izdelana v organizaciji med kupcem in dobaviteljem . Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na eno organizacijo in njene dobavitelje.
Found in: osebi
Keywords: kupci, dobavitelji, pogajanja, zadovoljstvo, pogajalske izkušnje, pogajalska moč, diplomske naloge
Published: 19.07.2021; Views: 562; Downloads: 20
.pdf Fulltext (551,89 KB)

3.
Model organiziranosti zunanjega izvajanja informatike
Franc Brcar, 2014

Abstract: Raziskovalno vprašanje (RV): Menedžment mora v organizaciji izkoristiti vse potenciale za povečevanje uspešnosti in učinkovitosti. Zunanje izvajanje informatike % kot del menedžmenta poslovnih procesov % je ena od možnosti za dosego tega cilja. S projektom zunanjega iz vajanja prenesemo ali oddamo del aktivnosti, celotno aktivnost ali pa celo poslovno funkcijo v izvajanje enemu ali več zunanjim izvajalcem oz. dobaviteljem. Po vzpostavitvi te organizacijske spremembe govorimo o procesu zunanjega izvajanja, katerega moramo stalno nadgrajevati in razvijati. Ključni so odnosi med kupcem in dobaviteljem. Pri raziskovanju se bomo omejili na srednje velike in velike slovenske gospodarske družbe. Namen: Namen in cilj raziskave je, da na znanstveni ravni celovito preučimo stanje na področju zunanjega izvajanj a informatike. Ugotoviti želimo ali se bo raven zunanjega iz vajanja v prihodnosti povečeval a ali se bo zmanjševal a ali bo ostal a nespremenjen a . Poleg tega želimo preučiti pomembnost argumentov za zunanje izvajanje in kakšna je pomembnost argumentov proti . Pomembne so tudi razlike na področju zunanjega izvajanja srednje velikih in velikih organizacij. Na podlagi vseh spoznaj raziskave želimo oblikovati model zunanjega izvajanja informatike, ki bo odražal stanje tega področja . Na men raziskave je tudi strokoven prispevek, to so spoznanja, katera bo lahko menedžment takoj uporabil pri sprejemanju odločitev pri svojem delu. Metoda: Izdelali smo vprašalnik. Anketo smo izvedli v 141 srednje velikih in velikih gospodarskih družbah. Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične teste: opisno statistiko, frekvenčno statistiko, Wilcoxonov test za dva vzorca, Wilcoxonov test za parne vzorce, statistiko korelacij, hi - kvadrat test in binarno logistično regresijo. Rezultati: Razvoj Slovenije je nekaj let v zaostanku za razvitim svetom, zato bo pomembnost zunanjega izvajanja informatike za menedžment v naslednjih letih še naraščala. Raven zunanjega izvajanja poslovnih procesov in raven zunanjega izvajanja informatike se bo v naslednj ih letih še povečeval a . Ugotovili smo, da menedžment z niževanje stroškov ne postavlja na prvo mesto med argument e za uvedbo zunanjega izvajanja . Vsi argumenti za uvedbo pa seveda služijo za izboljšanje poslovanja in s tem tudi k celotnemu zniževanju stroškov poslovanja. Pomembna ugotovitev raziskave je tudi, da so srednje velike organizacije na področju zunanjega izvajanja informatike uspešnejše od velikih in da dosegajo višjo raven zunanjega izvajanja. To je posledica njihove večje dovzetnosti za sprejemanje novosti in večje angažiranosti na področju iskanja novih priložnosti. Na koncu raziskave smo izdelali model, ki ponazarja ali se bo raven zunanjega izvajanja v prihodnosti povečal a ali ne in ugotovi li smo, da na to pomembno vplivajo : (1) kakovost; (2) sposobnost dobaviteljev; (3) inovativnost; (4) standardizacija; (5) tveganje in (6) varnost. Ostali argumenti za uvedbo zunanjega izvajanja informatike , kot npr. (1) zniževanje stroškov in (2) skrajšanj e rokov imajo manjši učinek, ki ni statistično značilen. Organizacija: Prispevek raziskave je tudi v aplikativni uporabnosti. Spoznanja o tem, kakšna je pomembnost posameznih aktivnosti informatike za zunanje izvajanje, kakšna je pomembnost argumentov za zunanje izvajanje in proti temu, kaj vpliva na uspešnost in učinkovitost informatike, kakšne spremembe v informatiki so se že zgodile, se dogajajo in se bodo dogajale tudi v prihodnje kot tudi kako pretekle izkušnje vplivajo na nadaljnje zunanje izvajanje lahko menedžerji pri svojem delu takoj uporabijo. Uporaba teh spoznanj bo imela pozitivne posledice na poslovanje organizacij. Družba: Raziskava neposrednega vpliva na družbo ne bo imela, imela pa bo posredni vpliv. Dogajanje v družbi je namreč odvisno tu di od vsake posamezne organizacije. In če bo ta raziskava vplivala samo na eno organizacijo , se bo to odražalo tudi na ravni družbe. T ako lahko na ravni družbe pričakujemo povečanje konkur enčnosti na narodno - gospodarski ravni . Pričakovano je tudi izboljšanje odnosa do okolja. Originalnost: Ta raziskava je prva tovrstna študija v slovenskem prostoru in predstavlja pomemben prispevek k znanosti na tem področju. Prvi smo na primeru slovenskih srednje velikih in velikih gospodarskih družb uporab ili navedene statistične test e i n na izviren način definirali mo del zunanjega izvajanja. Poleg prispevka znanosti je potrebno podariti tudi strokoven aplikativen prispevek. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : V raziskavi smo se omejili na slovenski prostor, zajeli smo samo srednje velike in velike organizacije, obravnavali smo zgolj gospodarske družbe in v modelu smo upoštevali le nekatere dejavnike, lahko pa bi bil model seveda bistveno drugače zasnovan. Aktua lnost tega raziskovanja bo v prihodnosti velika. Predlagani model je vsekakor mogoče izboljšati. Poleg tega bi bilo potrebno raziskati tudi druge modele zunanjega izvajanja informatike, npr. na osnovi argumentov proti zunanjemu izvajanju in glede na pretek le negativne izkušnje. Zanimivo bi bilo narediti primerjavo med Slovenijo in med drugimi primerljivimi gospodarstvi. Raziskati bo potrebno tudi obnašanje mikr o in majhnih gospodarskih družb pa tudi organizacije , kot so: vladne, negospodarske, stor itvene, p rostovoljne, samostojne podjetnike itd.
Found in: osebi
Keywords: informatika, zunanje izvajanje, zunanje izvajanje informatike, management, poslovni proces, disertacije
Published: 23.07.2021; Views: 418; Downloads: 0
.pdf Fulltext (1,59 MB)

4.
5.
Gradniki modela pogajanj med kupcem in različnimi tipi dobaviteljev
Božidar Lenarčič, 2015

Found in: osebi
Keywords: pogajanja, kupec, dobavitelj, pogajalske izkušnje, BATNA
Published: 19.08.2021; Views: 369; Downloads: 18
.pdf Fulltext (848,21 KB)

6.
7.
8.
9.
Preureditev sistema inoviranja v organizaciji
Sabina Zamida, 2016

Found in: osebi
Keywords: inoviranje, inovacija, izboljšava, sistem, ustvarjalnost
Published: 20.08.2021; Views: 365; Downloads: 20
.pdf Fulltext (995,21 KB)

10.
Search done in 0 sec.
Back to top