Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


11 - 20 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
12.
Odkrivanje in pregon korupcije
Škelzen Bajrami, 2012

Found in: ključnih besedah
Keywords: korupcija, Albanija, zakonodaja, mednarodne organizacije, kazenski zakonik
Published: 30.07.2018; Views: 1790; Downloads: 143
.pdf Fulltext (835,75 KB)

13.
14.
Razsežnosti korupcije v slovenskem pravosodju
Matevž Tratar

Found in: ključnih besedah
Keywords: korupcija, pravosodje, integriteta, ukrepi proti korupciji, odgovornost, vladavina prava
Published: 03.08.2018; Views: 2785; Downloads: 136
.pdf Fulltext (689,14 KB)

15.
Korupcija v javnem zdravstvu - z roko v roki z zasebnim sektorjem
Manca Cvirn, 2016

Abstract: Korupcija je pogost problem modernih družb in zaznamuje vrh seznama negativnih pojavov tudi v Sloveniji. Obstaja mnogo različnih definicij korupcije, vsem pa je skupno protizakonito, nepošteno in neetično ravnanje oseb na pozicijah moči z namenom pridobitve osebne koristi. Do korupcije pri oddaji javnega naročanja v javnem zdravstvu prihaja tako na področju gradenj kot pri nabavi medicinske opreme in pripomočkov. Javno naročanje v zdravstvu bi moralo slediti načelom transparentnosti, nediskriminatornosti in tekmovalnosti na način izbire najboljšega ponudnika in najbolj racionalne porabe javnih sredstev, sicer konflikt interesov ob trčenju javnega sektorja s privatnim lahko privede do korupcije. Obstaja dokaj primeren zakonski in institucionalni okvir, toda njegova implementacija v prakso in uspešen pregon korupcije v zdravstvu ostajata na nizki ravni, kar gre predvsem na račun pomanjkljivih kontrolnih mehanizmov in pomanjkanja sodelovanja med vsemi organi, katerih naloga sta preprečevanje in pregon korupcije. Za zmanjševanje in odpravljanje prisotne korupcije na področju javnih naročil je potrebno uvesti programe izobraževanja o nujnosti integritete zaposlenih, ki so kakor koli povezani z javnim naročanjem v zdravstvu, kot tudi uvesti programe ozaveščanja javnosti o škodljivih posledicah korupcije.
Found in: ključnih besedah
Keywords: javno zdravstvo, zasebni sektor, korupcija, javna naročila, gradnje, medicinska oprema in pripomočki, javna sredstva
Published: 16.08.2018; Views: 2593; Downloads: 199
.pdf Fulltext (1,21 MB)

16.
Žvižgači v razmerju do javnega interesa
Manca Vules Hrvatin, 2020

Abstract: Živimo v dobi, v kateri so informacije orožje. Žvižgači so posamezniki, ki informacije, pridobljene ob delu, razkrijejo širši družbi oziroma javnosti, ker se jim to zdi moralno pravilno oz. ker je razkritje le-teh v javnem interesu. Zaradi svojih dejanj so nato po večini podvrženi preganjanju, socialni marginalizaciji, eksemplifikativnemu "maltretiranju", disciplinskim ali celo sodnim postopkom. Mediji imajo pomembno vlogo pri naznanjanju kršitev, saj se žvižgači v večini primerov obrnejo na njih za pomoč pri obveščanju javnosti o spornih ravnanjih. Družbena ureditev zahodne družbe temelji na demokratičnih in pravnih načelih, med katerimi ima javni interes pomembno vlogo, saj ta na načelni ravni ščiti posameznike pred nezakonitimi posegi države v njihove temeljne človekove pravice ter obratno, ščiti javnost pred nezakonitimi posegi posameznikov ali manjših skupin (politike) v pravice širše družbe. Žvižgači se v družbi pojavijo kot refleks na nespoštovanje in neupoštevanje temeljnih demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic. S svojim delom se trudijo, da bi osvetlili nezakonita in sporna ravnanja, ki so v nasprotju z načeli demokratične družbe. Žvižgač je branitelj javnega interesa, eden izmed "javnih psov čuvajev", ki se trudi in uresničuje temeljno človekovo pravico do informiranosti.
Found in: ključnih besedah
Keywords: žvižgači, javni interes, zaščita žvižgačev, informacije, korupcija
Published: 16.02.2021; Views: 1115; Downloads: 156
.pdf Fulltext (592,18 KB)

17.
Odnos med kulturnimi vrednotami in zaznavo korupcije
Andreja Terpotec, 2021

Abstract: Vzroki za korupcijo so lahko posameznik, sistem in kultura. Ti vzroki so soodvisni in globoko zakoreninjeni v kulturi te družbe. Kulturo je mogoče razumeti kot način, na katerega določena družba živi, dela, misli in rešuje svoje eksistencialne probleme. Izraz kultura je razmeroma širok pojem, za katerega obstaja več različnih opredelitev, odvisno od obravnavane znanstvene discipline. Komunikacija s korupcijo poteka preko formalnih institucij in družbenih norm, ki se lahko razlikujejo od države do države. Vrednote in prepričanja ne vplivajo samo na spoštovanje družbenih norm, saj delež ljudi, ki se drži norm, vpliva na posameznikovo prepričanje o vrednotah, na katerih temelji norma, in posledično na verjetnost, da bodo normo ponotranjili drugi, vključno s prihodnjimi generacijami. V prvem sklopu začetka teoretičnega dela so predstavljene kultura, kulturne dimenzije in Hofstedejev okvir dimenzioniranja nacionalne kulture. Kulturo in njene dimenzije obravnava sociološka znanost, vendar gre za splošen in delni pristop. Preučili smo kulturo, ki kot sistem vrednot komunicira s korupcijo preko formalnih inštitucij in družbenih norm, ki se razlikujejo med državami. Predstavljene so oblike korupcije, vzroki za nastanek korupcije in učinki korupcije. Poudarek je na preučevanju odnosa Hofstedejevih dimenzij kulture in korupcije. Analizirali smo posledice učinkov kulturnih dimenzij na zaznavo korupcije. V drugem sklopu smo preučili primerjave determinant nacionalnih kultur skandinavskih držav Švedske in Danske ter Slovenije z vidika Hofstedejevih kulturnih dimenzij. Narejena je bila primerjalna analiza preučevanih držav z vidika kulturnih dimenzij in korupcije, ki jo zaznavajo. V zaključnem delu so podani predlogi za izboljšanje pravne in institucionalne ureditve boja proti korupciji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: kultura, kulturne dimenzije, korupcija
Published: 06.07.2021; Views: 1028; Downloads: 111
.pdf Fulltext (6,09 MB)

18.
Interesne skupine med lobiranjem in korupcijo
Tamara Makorič, 2013

Abstract: V zadnjih nekaj desetletjih se je moč elit in neformalnih mrež, oz. interesnih skupin, v katere so elite povezane, močno povečala. Ljudje namreč postajajo čedalje bolj nezadovoljni z obstoječimi gospodarskimi razmerami, za katere upravičeno krivijo svoje vlade. Vse bolj se tudi zavedajo, da je najboljši način za uresničitev svojih interesov, ustanavljanje ali pridružitev interesnim skupinam, preko katerih lahko vplivajo na državne organe, ketere skušajo prepričati v sprejem ali zavrnitev določene odločitve. Tej aktivnosti pravimo lobiranje. Zelo pogosto pa so uporabljene lobistične metode sporne in mejijo na korupcijo. Slednja je žal sestavni del vsake družbe, česar se zavedajo predvsem v tranzicijskih državah, kjer obstajajo idealne okoliščine za pojav korupcije. Moralni vakuum, reprodukcija stare skorumpirane nomenklature, neobstoj pravne države, in še bi lahko naštevali. Res je, da ima nelegalno lobiranje številne negativne posledice, ne smemo pa pozabiti, da so interesne skupine in lobiranje bistveni sestavini demokracije, ki prinašajo v družbo številne pozitivne učinke, saj posredujejo med posamezniki in državo; večajo prostor za politično udeležbo in s tem omejujejo politično odtujitev; so izraz svobode, tudi politične, saj omogočajo ljudjem zasledovanje lastnih interesov; izražajo interese, ki bi sicer ostali zanemarjeni; so dopolnilo k procesu odločanja, ki zagotavlja ravnotežje družbeno-političnega sistema, ker vplivajo na stranke, javnost in vlado; itd. Četudi drži, da vsaka družba po svoje definira kaj je sprejemljivo in kaj ne, velja tudi, da postaja svet z globalizacijo vse manjši, države pa čedalje bolj povezane med seboj. Prav zaradi slednjega in zaradi preprečevanja širjenja nelegalnega lobiranja, mora vsaka država poskrbeti za regulacijo področja interesnega predstavništva in lobiranja s sprejetjem ustreznih zakonov, kot je storila tudi Slovenija. Predvsem pa mora biti poslanstvo vsake družbe vzgoja novih in starih generacij v duhu poštenosti, spoštovanja zakona, etičnih in moralnih načel in ''zdravih'' vrednot. Takšni državljani se bodo prav gotovo borili za koristi celotne družbe in uresničitev javnega interesa.
Found in: ključnih besedah
Keywords: elite, interesne skupine, korupcija, demokracija, tranzicijske države, regulacija, vrednote
Published: 27.07.2021; Views: 647; Downloads: 52
.pdf Fulltext (728,35 KB)

19.
Ocena dela in zaupanja do slovenskih institucij v boju proti korupciji
Andraž Stibilj, 2013

Abstract: Diplomska naloga analizira stopnjo zaupanja in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje stališč slovenskih državljanov v tri najpomembnejše institucije za boj proti korupciji (sodišča, policija in komisija za preprečevanje korupcije) ter jih primerja s samooceno predstavnikov navedenih institucij. Sestavljena je iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem nakazalmetodološki načrt, ki vsebuje opredelitev uporabljenih raziskovalnih metod, na podlagi katerih sem preverjal postavljene hipoteze, izpeljane iz raziskovalnih vprašanj. Predstavil sem pojmovno podlago besede korupcija in vse, kar sodi zraven tematskega področja. Najprej sem se osredotočil na definicijo besede korupcija, ki je problematična zaradi različnosti poimenovanja med institucijami in avtorji, ki jo v svojih delih obravnavajo. Sledijo vrste in vzroki korupcije, preprečevanje in odpravljanje korupcije, protikorupcijske strategije ter posledice le-te. Četrto poglavje zajema izključno vsebinsko področje korupcije v Sloveniji. Temelji predvsem na poročilu komisije za preprečevanje korupcije, oceni možnosti razvoja korupcije v Sloveniji, ter predstavitvi slovenskih organov in institucij za boj proti korupciji. Temu je dodana še statistika in področje prijav, pogoji preprečevanja korupcije, ter slovenska zakonodaja, ki ureja preprečevanje korupcije.Sledi empirični del, ki je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave. Pri kvantitativnem delu sem oceno dela in dejavnike zaupanja v slovenske institucije ugotavljal s pomočjo spremenljivk iz raziskave Stališča o korupciji 2009 iz leta 2010, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. S pomočjo hipotez sem ugotavljal, kako slovenska javnost ocenjuje delovanje institucij za boj proti korupciji, kateri so dejavniki, ki vplivajo na negativno mnenje o delu institucij in na to, da je korupcija velik problem v Sloveniji. Poleg tega me je zanimalo, kateri izmed institucij anketiranci najprej podajo prijavo korupcije. Ko sem izvedel vse statistične analize, sem hipoteze potrdil oziroma zavrnil, ter odgovore primerjal s samooceno dela vseh treh institucij iz kvalitativnega dela raziskave. Tu sem opravil intervjuje s tremi predstavniki institucij, kar mi je omogočilo dodatno širino oziroma pregled nad zastavljeno problematiko. V zaključku diplomske naloge sem podal še sklepe in ugotovitve preverjanja postavljenih hipotez ter se opredelil do obravnavane problematike.
Found in: ključnih besedah
Keywords: korupcija, zaupanje, dejavniki, sodišča, policija, komisija za preprečevanje korupcije
Published: 28.07.2021; Views: 669; Downloads: 98
.pdf Fulltext (1,25 MB)

20.
Inovativni pristopi v boju proti korupciji v javni upravi v Republiki Sloveniji
Andrej Čuš, 2012

Abstract: Diplomsko delo na začetku predstavi javno upravo, etiko v javni upravi in pomen vrednot, ki so prisotne na prav vsakem koraku delovanja javne uprave. Opravljen je zgodovinski pregled razvoja vrednot v naši javni upravi, predstavljene so nekatere najnovejše raziskave s področja vrednot v javni upravi. Obravnavano je tudi področje vrednot v javnem in zasebnem sektorju. Podrobneje je predstavljena korupcija kot pojav, na katerih nivojih in v kakšnih oblikah se pojavlja. Pri dejanju korupcije gre za neko namerno dejanje, s katerim želi osebek zlorabiti svoje pristojnosti in se na ta način tudi okoristiti. Naloga se dotika tudi področja zaznavanja in merjenja korupcije. Pri pojavu korupcije v javni upravi se predstavi vzroke, zakaj do korupcije pride in seveda tudi posledice, katere prinaša pojav korupcije v javni upravi. Sledi nekaj statističnih podatkov glede razsežnosti tega pojava pri nas, kjer so predstavljene tako domače, kot tuje raziskave. Predstavljeni so domači in mednarodni akterji na področju boja in preprečevanja korupcije, s poudarkom na akterjih iz Republike Slovenije. Na koncu so predstavljeni in interpretirani rezultati kvalitativne empirične raziskave, ki smo jo opravili v okviru raziskovalnega dela pri pripravi pričujoče diplomske naloge. V zaključku so podani predlogi in smernice za izboljšanje prijemov in pristopov v boju proti korupciji v javni upravi v Republiki Sloveniji.
Found in: ključnih besedah
Keywords: korupcija, javna uprava, etika, vrednote, preprečevanje korupcije, boj proti korupciji
Published: 28.07.2021; Views: 914; Downloads: 85
.pdf Fulltext (894,52 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top