Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 89
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
2.
Vpliv izobrazbene strukture prevzemnika na razvoj družinskega podjetja
Teja Andrejčič, 2024, not set

Abstract: Družinsko podjetništvo je sestavljeno iz pojmov družina in podjetje. Od nedružinskih podjetij se razlikuje po pretežno družinskem lastništvu. V tovrstnih podjetjih so velikokrat vpletena čustva lastnikov podjetja. Podjetja se skozi podjetniško pot srečujejo z različnimi izzivi. Izzivi se razlikujejo od podjetja do podjetja, tako tudi njihovo reševanje. Prevzemnik bi se moral zavedati, da je dobro poiskati pomoč, če se ne more soočiti z izzivi. Na reševanje izzivov in uspešno vodenje ter poslovanje imata velik vpliv izobrazba in usposabljanje. Vse bolj tudi v e-obliki. Izobraževanje prinaša veliko pozitivnih posledic, kot sta mreženje in spoštovanje. Uspešnost delovanja podjetij je težko opredeliti, saj se med seboj razlikujejo. Nujno pa je vlaganje znanja v podjetje. V diplomski nalogi predstavljamo vpliv izobraževanja prevzemnikov na razvoj v družinskih podjetjih. Z deskriptivno metodo opredeljujemo pojme družinsko podjetništvo, izzive razvoja družinskih podjetij in vpliv izobraževanja v družinskih podjetjih. V raziskovalnem delu diplomske naloge predstavljamo 12 naključnih družinskih podjetij, v katerih smo opravili intervju in s pomočjo katerih preučujemo vpliv izobraževanja prevzemnikov na razvoj. Rezultati prikazujejo stanje izobraževanja prevzemnikov ter odgovore na vprašanja, ki so vezana na preverjanje vpliva izobrazbene strukture prevzemnika, na razvoj družinskih podjetij. S pomočjo odgovorov na zastavljena vprašanja pa smo pridobili vpogled v družinska podjetja.
Keywords: družinsko podjetništvo, izzivi razvoja, vpliv izobraževanja, prednosti izobraževanja, vpliv izobraževanja na uspešnost
Published in ReVIS: 22.04.2024; Views: 307; Downloads: 9
.pdf Full text (916,61 KB)

3.
4.
VPLIV INOVATIVNOSTI NA POSLOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ
Goran Kovačević, 2024, not set

Abstract: Inovacija je najpomembnejši vir za uspeh in preživetje podjetja v današnjem konkurenčnem, kompleksnem in globalnem okolju. Sposobnost za inovacije velja za najpomembnejše in najbolj dragoceno sredstvo v podjetju za zagotavljanje in ohranjanje konkurenčne prednosti in pri izvajanju celotne strategije. V diplomskem delu so analizirani vplivi med inovacijskimi napori in uspešnostjo podjetij, namen naloge pa je bil ugotoviti povezavo med inovativnostjo in uspešnostjo podjetja. Analiza finančnih kazalcev lahko daje dokaj natančno sliko uspešnosti podjetja; koristno je primerjati uspešnost več podjetij z relativno različno velikostjo, zato je za merjenje uspešnosti podjetja v raziskavi uporabljena finančno uspešnost. Podjetja so izbrana s pomočjo seznama Gospodarske zbornice Slovenije, ki vsako leto objavlja najinovativnejša podjetja v Sloveniji. Za analizo izbranih podjetij so uporabljeni podatki s spletnih strani bonitete.si. Podatki so primerjani s podatki iz slovenskega gospodarstva (povprečna rast dobička, povprečna dodana vrednost na zaposlenega in povprečna rast prihodkov). Ugotovljeno je, da inovativnost v podjetjih vpliva na finančno uspešnost podjetij in na povečanje tržnega deleža. Inovativnost v podjetjih je glede na rezultate raziskave v diplomski nalogi ekonomsko upravičena.
Keywords: Podjetništvo, poslovanje, inovativnost, raziskava, uspešnost.
Published in ReVIS: 20.03.2024; Views: 266; Downloads: 6
.pdf Full text (1,13 MB)

5.
6.
DRUŽINSKA PODJETJA V POSAVJU : ANALIZA DEJAVNIKOV USPEHA
Janja Rupret, 2023, not set

Abstract: Magistrska naloga predstavlja temeljito študijo dejavnikov uspeha v družinskih podjetjih v Posavju. Naloga je strukturirana v dva glavna sklopa: teoretični in empirični del. V teoretičnem je podana analiza tuje in domače znanstvene ter strokovne literature. Poglobili smo se v razumevanje družinskih podjetij, njihov pomen in delež na gospodarskem trgu v Evropi in v Sloveniji. Identificirali smo ključne osebe v teh podjetjih ter preučili njihove prednosti in slabosti. Ker so tema naloge družinska podjetja v Posavju, smo temu delu Slovenije namenili poseben del in nekatera posavska družinska podjetja tudi predstavili. Poseben poudarek smo namenili dejavnikom uspeha družinskih podjetij, pri čemer smo se osredotočili na merila uspešnosti in raziskali vlogo nefinančnih meril, kot so zadovoljstvo, motivacija in pripadnost zaposlenih. V empiričnem delu raziskave smo analizirali podatke, ki smo jih pridobili s predhodno oblikovanim anketnim vprašalnikom, ki smo ga objavili na spletni strani 1KA. Anketne vprašalnike smo razdelili med lastnike družinskih podjetij, družinske člane, zaposlene v podjetju ter tiste zaposlene, ki niso del družine, podjetje pa ima sedež v Posavju. S pomočjo socialnih omrežij, ciljnih elektronskih pošt in ustnih dogovorov smo dosegli vzorec 120 končno izpolnjenih anket v obdobju dveh mesecev in pol. Rezultati naše raziskave so odražali kompleksnost dejavnikov uspeha v družinskih podjetjih v Posavju, pri čemer smo pokazali, da se uspešnost podjetij ne kaže le skozi finančne kazalce, temveč tudi skozi zadovoljstvo, motivacijo in predanost zaposlenih.
Keywords: družinsko podjetje, uspešnost, zaposleni, motivacija, pripadnost, delovno mesto, zadovoljstvo
Published in ReVIS: 02.12.2023; Views: 315; Downloads: 21
.pdf Full text (859,43 KB)

7.
Vpliv socialnih spretnosti in temeljne pismenosti na življenjsko uspešnost odraslih Romov
Rahela Hojnik Kelenc, 2023, not set

Abstract: Pričujočo doktorsko disertacijo lahko uvrstimo v širše sociološko polje, saj proučuje pojmovanje življenjske uspešnosti pripadnikov romske skupnosti v Prekmurju in v Medžimurski županiji ter vpliv temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na slednje. Teoretično se naslanja na sociološke koncepte in teoretična spoznanja Pierra Bourdieua, ki so aplicirani na družbene značilnosti romske skupnosti. Kultura ima v okviru razrednega sistema vlogo reproduciranja in proizvodnje družbenih razlik, kar se v sodobnosti jasno odraža tudi v romskih skupnostih, ki sicer postajajo vedno bolj integrirane v širšo družbeno skupnost, vendar posledično bolj dovzetne za vedno večji vpliv zunanjih dejavnikov na tradicionalne življenjske vzorce. To pa se odraža tudi v vedno večji družbeni stratifikaciji nekoč močno enotnih romskih skupin in načinu življenja v romskih naseljih. Stopnja temeljne pismenosti in razvitost socialnih spretnosti pa tudi generacijske razlike v razmišljanju so začele vplivati na pojmovanje življenjske uspešnosti pri odraslih Romih. Medtem ko so starejši Romi v mnogih pogledih še vedno pod močnim vplivom tradicionalnih norm in vrednot, mlajše generacije, katerih stopnja temeljne pismenosti je zaradi postopnega dviga izobrazbene ravni na višji ravni, odprto sprejemajo norme in vrednote legitimne kulture, slednje pa jim s pomočjo razvitih socialnih spretnosti omogoča tudi kopičenje večjih količin premostitvenega socialnega kapitala, kar jim olajša vključevanje v življenje širše družbene skupnosti. S pomočjo raziskave, ki je bila opravljena, smo ugotovili, da se romske skupnosti, ki sobivajo z nami, počasi spreminjajo, kar se odraža tudi v pojmovanju življenjske uspešnosti Romov različnih generacij, obenem pa ugotovili, da do manjših, a očitnih razlik prihaja tudi med Romi, ki bivajo v dveh sosednjih državah. Na tak način dokazujemo, da je vsaka romska skupina svoja entiteta in da le-teh, če želimo doseči vidne rezultate pri njihovem socialnem opolnomočenju, na smemo obravnavati enako. Primarni namen dela je namreč prispevati k razumevanju vpliva temeljne pismenosti in socialnih spretnosti na pojmovanje življenjske uspešnosti odraslih Romov ter identifikacija nadaljnjih možnosti za izboljšanje njihovega položaja v družbi.
Keywords: romska skupnost, habitus, kulturni kapital, temeljna pismenosti, socialne spretnosti, socialni kapital, življenjska uspešnost
Published in ReVIS: 28.10.2023; Views: 497; Downloads: 33
.pdf Full text (5,99 MB)

8.
Sistemi vodenja rasti podjetja v povezavi z izbranimi karakteristikami vodstva podjetja
Nik Vuga, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali povezavo med osebnimi karakteristikami vodstva podjetja Cleaning, d. o. o. ter strategijami vodenja rasti podjetja. Cilji diplomskega dela so bili, s pomočjo znanstvene literature proučiti strategije vodenja rasti in osebne karakteristike vodstva ter na izbranem podjetju empirično preveriti, katere od teh strategij in karakteristik so najbolj zastopane v podjetju in ali je zaznana korelacija karakteristik vodstva s strategijami vodenja rasti podjetja. S kvantitativno raziskavo smo preverili, ali osebne karakteristike vodstva pogojujejo strategije vodenja rasti. Rezultati so pokazali, da se zaznane karakteristike vodstva statistično značilno povezujejo z najbolj zaznanimi strategijami vodenja rasti podjetja.
Keywords: vodenje podjetja, rast podjetja, karakteristike vodstva, konkurenčnost podjetja, uspešnost podjetja
Published in ReVIS: 30.08.2023; Views: 420; Downloads: 19
.pdf Full text (708,48 KB)

9.
Posledice stresa na delovnem mestu : diplomska naloga
Damjana Pavlin, 2023, undergraduate thesis

Keywords: stres, uspešnost, produktivnost, vpliv stresa, diplomske naloge
Published in ReVIS: 05.07.2023; Views: 453; Downloads: 125
.pdf Full text (653,33 KB)

10.
Organizacijski in kadrovski vidik prekrškovnega organa Policija : magistrsko delo
Andraž Bergant, 2023, master's thesis

Abstract: Policija je največji prekrškovni organ v Republiki Sloveniji, ki mu predpisi dajejo širok spekter stvarnih pristojnosti za nadziranje. Izvajanje nalog poleg veliko znanja terja ustrezen organizacijski in kadrovski model, ki se uspešno odzove na spremembo zakonodaje in specifike sodne prakse. S primerjalno in zgodovinsko metodo so bile za obdobje petih let med seboj primerjane enote prekrškovnega organa Policija. V primerjavo so bili vključeni podatki o zasedenosti delovnih mest, obremenjenosti s postopki o prekršku in ustavitvah ter njihovem zastaranju, času potrebnem za izdajo posameznega akta prekrškovnega organa oziroma vložitev obdolžilnega predloga in plačanih stroških postopka. Z analizo navedenega ter sintezo v zaključku sta se na verodostojen način ugotovili uspešnost in učinkovitost posamezne enote, policijske uprave ter naposled prekrškovnega organa Policija. Z deduktivno metodo je bil sprva zavzet kadrovski in organizacijski vidik policije kot celote, nakar je bila raziskava usmerjena v posamezne enote prekrškovnega organa Policija. Delo je bilo osredotočeno na pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo naloge prekrškovnega organa na VI. ravni izobrazbe. S kvantitativno metodo, anketo, se je ugotovil pogled slednje omenjenih izvajalcev postopka o prekršku na obstoječe stanje, tako je bil neposredno ugotovljen njihov vidik stanja, ki je pripomogel k snovanju predlogov za izboljšanje le-tega. Omeniti je treba še primerjavo dela slovenske, avstrijske in hrvaške policije. Primerjani so bili kadrovski podatki, število prekrškov, velikost prebivalstva in območje, na katerem opravljajo svoje prvenstvene naloge, s čimer so se ugotovile podobnosti in razlike treh policij. Namen raziskave je bil najti optimalen organizacijsko kadrovski model policije kot prekrškovnega organa, s ciljem ugotoviti uspešnost in učinkovitost organizacijsko kadrovskega ustroja policije. Na podlagi raziskave, kakršne še ni bilo, se ugotovi, da Policija v kadrovsko organizacijskem smislu delo prekrškovnega organa opravlja uspešno in učinkovito, pri čemer je kljub navedeni oceni, vsled boljše strokovnosti in enotnosti dela, izražena potreba po optimizaciji. Učinki slednje bodo, iz razloga velikosti organa, vidnejši, posledično bo optimizacija bolj upravičljiva.
Keywords: policija, prekrškovni organ, postopek o prekršku, uspešnost, učinkovitost, organiziranost, zaposlovanje, kadri
Published in ReVIS: 27.06.2023; Views: 511; Downloads: 56
.pdf Full text (4,83 MB)

Search done in 1.02 sec.
Back to top