Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 153
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Modifikacija analize tveganja v povezavi s pravico potrošnika do varne hrane v gostinskih obratih : doktorska disertacija
Mateja Čebular, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Modifikacija analize tveganja v gostinskih obratih se navezuje na potrebo po spremembah zakonskih predpisov, ki bi odpravila nejasnosti in poenotila razumevanje predpisov na področju varnosti živil v gostinstvu. Področje vzorčenja živil, ki ga ureja Uredba Komisije (ES) št. 1441/2007 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila, namreč ne vključuje mikrobioloških kriterijev za večino gotovih jedi. Povod raziskave je pravica potrošnika do varne hrane. Glavni cilj je predstaviti analizo mikrobioloških dejavnikov tveganja in pomembnost izdelave ocene tveganja v gostinskih obratih. Letna spremljanja alimentarnih obolenj v EU nakazujejo pomembnost posodobitve predpisov na področju vzorčenja živil v gostinskih obratih. Opravili smo pregled literature, zakonskih predpisov in predhodnih raziskav na področju vzorčenja živil v gostinstvu. Analizirali smo podatke o številu vzorčenj gotovih jedi v posameznih evropskih državah ter incidenco nalezljivih bolezni, povezanih s hrano. Kampilobakterioza ostaja v EU že od leta 2005 najpogostejša nalezljiva bolezen, ki se prenaša s hrano. Z laboratorijsko preiskavo vzorčenja živil in površin v 30 gostinskih obratih v Sloveniji smo ugotovili, da mikrobiološka varnost živil v gostinstvu ni zagotovljena in preverjena z laboratorijsko diagnostiko. Ugotavljamo, da je uradni monitoring spremljanja povzročiteljev zoonoz usmerjen predvsem na vzorčenje v proizvodnji in maloprodaji, ne pa v gostinstvu. Vsebina predpisov glede vzorčenja živil in površin ter usposabljanja zaposlenih v gostinstvu kaže na nejasnost in nedoslednost izvajanja slednjih v praksi.
Keywords: analiza tveganja, varna hrana, vzorčenje živil, gostinski obrati, zakonodaja, zoonoze
Published in ReVIS: 16.04.2024; Views: 217; Downloads: 17
.pdf Full text (7,03 MB)

2.
Pravni vidiki in posledice prenehanje ter izključitve iz statusa begunca : magistrsko delo
Sandi Bregovec, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se nanaša na status begunca in na ožje področje prenehanja ter izključitve statusa begunca. V skladu z naslovom smo pisali predvsem o pravnih vidikih in posledicah prenehanja ter izključitve iz statusa begunca. Obširneje smo obravnavali to temo v okviru slovenske in mednarodne zakonodaje ter dokumentov. Podrobneje pa je bila predstavljena razveljavitev statusa begunca in njen postopek po smernicah UNHCR iz leta 2020. V magistrskem delu smo povzemali ugotovitve, stališča in mnenja različnih avtorjev in dokumentov, jih združili v smiselno celoto ter podali tudi lastna mnenja in opažanja. Tema je relativno malo raziskana, sploh v povezavi s prenehanjem ter izključitvijo statusa. Magistrsko delo si prizadeva celovito predstaviti to tematiko v slovenskem jeziku, kar pomeni edinstven doprinos k njenemu širšemu razumevanju in uporabnosti rezultatov slovenske stroke. Ker v strokovni teoriji prihaja do neenotnosti izrazov na obravnavanem področju, magistrsko delo predstavlja pomemben doprinos, saj osvetli pomen posameznih izrazov, jih poenoti in tako predstavi tematiko na sistematičen in bralcu razumljiv način. Na podlagi obstoječe literature smo preučili osrednje teme magistrskega dela in s teoretičnimi osnovami pridobili jasen vpogled v določena dejstva, na katera smo se oprli pri raziskovanju zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Kot glavni cilj raziskovanja smo si glede na postavljena raziskovalna vprašanja zastavili cilj, ugotoviti in pojasniti, kdaj, kako in zakaj v pravnem smislu pride do prenehanja in izključitve iz statusa begunca ter katere so bistvene pravne posledice le-tega.
Keywords: begunec, prenehanje statusa begunca, izključitev iz statusa begunca, UNHCR, slovenska begunska zakonodaja, mednarodno begunsko pravo
Published in ReVIS: 18.01.2024; Views: 370; Downloads: 30
.pdf Full text (809,53 KB)

3.
Mladi kmetje v območju Nature 2000 : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja
Matej Drobnič, 2023, undergraduate thesis

Keywords: mladi kmetje, Natura 2000, prevzem kmetije, podpora mladim kmetom, zakonodaja
Published in ReVIS: 09.01.2024; Views: 340; Downloads: 30
URL Link to full text
This document has many files! More...

4.
5.
Zagotavljanje požarne varnosti iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju : diplomska naloga
Aleš Butara, 2023, undergraduate thesis

Keywords: hidranti, meritve, omrežja, pravilniki, požari, vodovod, zakonodaja
Published in ReVIS: 26.10.2023; Views: 566; Downloads: 22
.pdf Full text (4,79 MB)

6.
Zaposlovanje v državni upravi v luči učinkovitejše porabe proračunskih sredstev : magistrsko delo
Damir Kolar, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se podrobno poglobili v relevantno zakonodajo na področju zaposlovanja in skozi analizo zakonskih okvirov natančno predstavili način zaposlovanja v javni upravi. Z analizo podatkov o novih zaposlitvah, premestitvah in napredovanjih, ki nam jih je ob upoštevanju varovanja osebnih podatkov iz centralne kadrovske evidence v obliki statističnih podatkov zagotovilo Ministrstvo za javno upravo, smo iskali odgovor na vprašanje, ali obstajajo vzorci, ki nakazujejo deviacijo od zasledovanja cilja profesionalne državne uprave. Z omenjenima analizama smo iskali in tudi dobili odgovor na raziskovalno vprašanje »Ali do koruptivnih praks pri zaposlovanju v javni upravi prihaja zaradi nedosledne implementacije zakonodaje ali pa je zakonodaja neustrezna?«. Z normativno metodo smo analizirali relevantne zakone s področja zaposlovanja, z deduktivno in induktivno metodo pa smo interpretirali rezultate analize zaposlovanja v zadnjem letu in pol. Ker je analiza področne zakonodaje pokazala, da v nekaterih primerih dopušča hojo po robu in izigravanje, analiza navedenih podatkov pa pokazala, da obstajajo splošni vzorci ravnanj, ki pomenijo odstop od zasledovanja cilja profesionalne državne uprave in načela strokovne neodvisnosti državne uprave, te ugotovitve predstavljajo tudi podlago za pripravo sistemskih sprememb na področju uslužbenskega sistema in sistema zaposlovanja. Namen analize nikakor ni presoja zakonitosti posameznih postopkov zaposlitev v predmetnem obdobju, saj presojanje zakonitosti zaposlovanja v konkretnih primerih ni v pristojnosti avtorja, ampak v pristojnosti inšpekcijskih organov, ki nadzirajo pravilnost izvajanja predpisov s tega področja.
Keywords: korupcija, zakonodaja, zaposlovanje v javni upravi, enakost, pravice
Published in ReVIS: 09.10.2023; Views: 413; Downloads: 31
.pdf Full text (1,06 MB)

7.
Analiza nakupnega in prodajnega procesa z nepremičninami v Sloveniji : magistrsko delo
Kaja Zupančič, 2023, master's thesis

Abstract: Nakup in prodaja nepremičnine predstavljata za posameznika velik zalogaj, tako finančni kot psihološki, saj sta navedena postopka navadno v povprečju v Sloveniji enkratni dejanji v življenju posameznika. Pri nakupu in prodaji nepremičnin se soočamo z vplivom trenutnih razmer na trgu in čustvi posameznika, kar prinaša velika tveganja tako za kupca kot prodajalca. Nepoznavanje postopkov lahko vodi v težave, ki imajo lahko nepopravljive posledice. Da bi se zaščitili v tem procesu, je ključno, da dobro razumemo postopke, pasti in zakonodajo, ki omejuje tveganja pri nakupu in prodaji nepremičnin. V naši raziskavi smo preučili, kako kupci in prodajalci obvladujejo postopke, izbiro strokovnjakov in celoten sistem nepremičnin, ter pregledali obstoječo zakonodajo, ki ureja promet z nepremičninami. Ugotovili smo, da je za uspešen postopek nakupa ali prodaje nepremičnine nujno poznavanje različnih zakonov, kar kaže na to, da večina potrošnikov nima potrebnega znanja za varen prenos lastninske pravice nepremičnin, kot smo ugotovili z anketiranjem. Presenetljivo je, da kljub pomanjkanju znanja o postopkih, vezanih na nepremičnine, večina potrošnikov ne poišče strokovne pomoči, kar najpogosteje pripisujejo visokim stroškom. V našem delu smo ugotovili, da je zakonodaja v Republiki Sloveniji ustrezna za zaščito kupcev in prodajalcev pri nakupu ali prodaji nepremičnine. Vendar je težava v tem, da je zakonodaja razdrobljena in kompleksna, kar povprečnemu udeležencu v postopkih otežuje njeno razumevanje. Glede na naše ugotovitve, ki kažejo na pomanjkljivo ozaveščenost o tveganjih v zvezi z nepremičninami, menimo, da bi moralo biti obvezno angažiranje strokovnjakov, kadar kupec ali prodajalec nima zadostnega znanja za samostojno izvedbo posla.
Keywords: nakup in prodaja nepremičnin, pasti, zakonodaja, strokovnjaki, pomoč, trg nepremičnin, izpeljava poslov
Published in ReVIS: 19.09.2023; Views: 437; Downloads: 45
.pdf Full text (960,77 KB)

8.
Izbira male komunalne čistilne naprave glede na okolje vgraditve : diplomska naloga
Marko Sintič, 2023, undergraduate thesis

Keywords: čistilne naprave, odpadne vode, pitna voda, trdota vode, zakonodaja
Published in ReVIS: 12.07.2023; Views: 536; Downloads: 49
.pdf Full text (1,14 MB)

9.
Trpinčenje na delovnem mestu v bolnišnicah : diplomsko delo
Žan Velenšek, 2022, undergraduate thesis

Keywords: trpinčenje na delovnem mestu, zaposleni, bolnišnica, zakonodaja
Published in ReVIS: 24.03.2023; Views: 557; Downloads: 143
.pdf Full text (730,48 KB)

10.
Materialnopravni in procesnopravni položaj otroka v postopkih po družinskem zakoniku : kritična analiza trenutnega stanja
Natalija Janeš, 2022, doctoral dissertation

Abstract: Družinski zakonik, ki je v uporabi od leta 2019, je v slovenski red prinesel kar nekaj novosti ter reformiral obstoječe družinsko pravo. Pričujoča doktorska disertacija se v svoji vsebini dotika zlasti tem, ki se nanašajo na razmerja med starši in otroci, poudarek je na koristih otrok ter iz tega izhajajočih ukrepih za varstvo njihovih koristi. V disertaciji so s teoretičnega vidika predstavljeni ključni pojmi, ki definirajo osnovna razmerja med starši in otroci, od starševske skrbi, prvenstva in odgovornosti staršev, pozitivnega starševstva, do ustavnih pravic, ki se dotikajo starševskih pravic in obveznosti, posebnega varstva in skrbi za otroke ter orisa ogroženosti otrok in možnih ukrepov, s katerimi država zagotavlja zaščito otrok kot posebej varovane kategorije, v primerih, ko starši za otroke ne skrbijo, če otroci staršev nimajo ali so iz katerega koli drugega razloga brez ustrezne družinske oskrbe. Del disertacije podrobneje predstavlja procesni položaj otroka v postopkih pred sodiščem. Poseben poudarek je narejen na teži in vplivu otrokovega mnenja, ki ga lahko poda glede vsebin, nanašajočih se na različna področja njegovega življenja. V povezavi s slednjim je del diskurza namenjen še procesni sposobnosti otroka, njegovem zastopanju s strani kolizijskega skrbnika in pomenu zagovornika, ki je vezni člen med otrokom in formalnim organom – sodiščem. Določeni strokovni pomisleki oziroma zaznave o tem, da nova ureditev še ni v celoti optimalno dograjena, tudi iz razloga, ker se deloma žal ne udejanja v praksi, so osmišljeni še skozi prizmo tujih ureditev, ki jo disertacija na kratko predstavi, ravno zaradi primerjave z drugimi ureditvami in z namenom ugotavljanja, kaj bi lahko bilo boljše, učinkoviteje, kvalitetnejše. Disertacija ima tudi praktični del, ki zajema raziskavo, narejeno na primerih sklepov, izdanih na prvi stopnji s strani okrožnih sodišč. Na podlagi analize so narejeni določeni zaključki, s katerimi se potrjujejo tudi vsebinske teze, postavljene v hipotezah. Teoretična izhodišča v povezavi s proučeno prakso in lastnim izkustvenim izhodiščem skozi disertacijo odražajo odsev trenutnega stanja obravnav družinskih zadev v Sloveniji. Ti sporočajo, da otrok v tovrstnih postopkih še vedno nima položaja enakovrednega subjekta.
Keywords: materialno pravo, procesno pravo, zakonodaja
Published in ReVIS: 30.01.2023; Views: 706; Downloads: 79
.pdf Full text (1,84 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top