Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


61 - 70 / 1504
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
Predporočna pogodba
Eva Maria Peternel, 2019

Opis: Diplomsko delo povzema osnovne značilnosti predporočne pogodbe, kar je pogovorni izraz za pogodbo o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema, ki je v slovenski pravni prostor vstopila z aprilom 2019. Skozi kratek zgodovinski oris je najprej prikazan razvoj instituta ter splošna ureditev premoţenjskih razmerjih med zakoncema skozi čas. Primerjava z ureditvijo v izbranih drţavah pa pokaţe, da ima ta institut lahko še več uporabnih funkcij, kot mu jih dopušča trenutna slovenska ureditev. Opravljena je tudi primerjava med prejšnjo in sedanjo ureditvijo premoţenjskopravnih razmerij v Republiki Sloveniji, podrobneje pa so predstavljene še določbe, ki se nanašajo na pogodbeni premoţenjski reţim. Nadalje je predstavljen še register pogodb in dejanski način hrambe dokumentacije. V zvezi z vsebino so postavljene hipoteze, ki so obravnavane v zaključku diplomske naloge. Glavni vir informacij je predstavljala analiza strokovne literature, zakonodajnih aktov ter praktičnih primerov na obravnavanem področju. Kot glavna raziskovalna metoda je tako sluţila deskriptivna metoda. Osrednji namen naloge je predstaviti osnovne značilnosti instituta predporočne pogodbe in bralcu prikazati glavne razlike med laično pričakovanimi lastnostmi ter dejansko pravno ureditvijo in tako prikazati dejanski pomen in uporabnost instituta. Opravljena primerjava s prej veljavno ureditvijo ter z nekaj izbranimi drţavami pa pokaţe, da slovenska ureditev končno sledi v svetu ţe uveljavljenim trendom na področju urejanja premoţenjskopravnih razmerij med zakoncema, četudi s počasnejšim in bolj previdnim tempom.
Objavljeno: 05.02.2020; Ogledov: 278; Prenosov: 66
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

62.
Analiza pričakovanj potencialnih kupcev stanovanjskih nepremičnin v času upočasnjene gospodarske rasti
Martina Aleksić, 2014

Opis: Nakup nepremičnine predstavlja vsakomur eno izmed najpomembnejših investicij v življenju in odločitev, pred katero je potrebno skrbno premisliti. Poleg tega pa je tudi velika finančna obremenitev, za katero se marsikdo zadolži tudi za nekaj desetletij. Po nastopu finančne krize so se njene posledice začele kazati tudi na nepremičninskem področju. Banke so zaostrile pogoje za dajanje posojil, zato si veliko posameznikov ni moglo več privoščiti nepremičnine, ki so jo želeli. V magistrski nalogi smo predstavili dogajanje, ki je pripeljalo do nastanka finančne krize. Opisali smo stanje na nepremičninskem trgu po nastopu krize, in sicer stanje ponudbe in povpraševanja v posameznih letih ter evidentirane transakcije v prometu z nepremičninami. Raziskali smo tudi, kako so se spremenile želje in pričakovanja potencialnih kupcev nepremičnin po nastopu krize. Visoka prodajna cena nepremičnin pa ni vedno razlog, da se stanovanja ne prodajajo. V času nepremičninskega razcveta so namreč gradbinci želeli čim prej dokončati številne projekte, velikokrat tudi na račun kakovosti gradnje in s čim nižjimi stroški. Taka stanovanja se niso prodala, nekatera še danes ne, saj so zajeta v stečajnih masah propadlih podjetij.
Ključne besede: nepremičnine, nepremičninski trg, finančna kriza, gospodarska kriza, lokacija, cene nepremičnin
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 260; Prenosov: 22
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

63.
Vloga Beneške komisije pri promociji demokracije skozi pravo
Tina Zorko, 2019

Opis: Evropsko komisija za demokracijo skozi pravo ali Beneško komisijo je 10. maja 1990 ustanovil odbor ministrov Sveta Evrope. Je posvetovalni organ Sveta Evrope za ustavnopravna vprašanja. Njen temeljni akt je statut. Temeljna delovna področja so demokratičnost institucij in temeljne človekove pravice ter svoboščine; ustavno sodstvo; volitve; referendumi in politične stranke. Trenutno šteje 61 držav članic. Stalni kraj zasedanja so Benetke, medtem ko je sedež sekretariata v Strasbourgu. Komisija se sestaja štirikrat letno na plenarnem zasedanju. Sestavljata jo po en član ter nadomestni član iz vsake države članice in sta imenovana za dobo štirih let. Gre za neodvisne strokovnjake z mednarodnimi izkušnjami pri delovanju v demokratičnih institucijah. Predsedstvo Komisije se izvoli izmed vseh članov za obdobje dveh let. Glavna dejavnost Beneške komisije je priprava mnenj v skladu z njenimi pooblastili na zahtevo države članice, organov Sveta Evrope in mednarodne organizacije. Mnenja niso pravno zavezujoča, vendar predstavljajo določen pravni standard za državo. Mnenja imajo pomemben vpliv na delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice, saj to v svojih sodbah pogosto citira mnenja Komisije. Raziskovalne metode, ki sem jih uporabila, so zgodovinska metoda, primerjalna metoda, metoda analize, induktivna metoda in metoda študije primera.
Ključne besede: ustavno sodstvo, pravna država, demokratičnost
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 373; Prenosov: 59
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

64.
Projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje v Republiki Hrvaški
Daša Štepec Pavlin, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava projektni management investicije v nepremičnino za nudenje storitev nastanitve v turistične namene. Prikazuje celoten postopek legalizacije nepremičnine na Hrvaškem, postopek oddaje nepremičnine turistom z vidika zakonodaje ter formalno izpolnjevanje pogojev za oddajo. Poglavje o oglaševanju nepremičnine predstavi oglaševanje preko spletnih platform Airbnb in Booking ter preko turistične agencije Novasol. Nadalje je prikazan projekt z delovnimi paketi za obnovo nepremičnine in pripravo nepremičnine za oddajo. Prvi del projekta je obravnavan kot naložbena faza projekta. Sledi drugi del projekta kot operativna faza projekta in se zaključi z izračunom donosnosti naložbe. Predstavi se priložnost za investicijo, analiza trga s SWOT analizo in analiza konkurence. Sledi izdelava projekta s pripravo proračuna. Pripravi se optimistična, realna in pesimistična različica investicije. Izdela se načrt aktivnosti in delovni paketi za posamezno aktivnost. Nadalje se načrtuje urnik in predvidijo stroški celotne investicije in stroški poslovanja. Prikazan je načrt upravljanja s kakovostjo in človeškimi viri, s komunikacijo, nabavami, deležniki ter, kot zadnje, upravljanje s tveganji. Projekt v magistrskem delu temelji na desetih področjih upravljanja projekta, katerih namen je povečati uspešnost projekta investicije. Namen magistrskega dela je predstaviti celoten projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje. Cilj magistrskega dela je ugotoviti donosnost investicije z namenom ohranitve nepremičnine v lasti investitorja. Uspešnost investicije bo glede na pričakovanja investitorja dosežena, če bo naložbena nepremičnina prinašala dobiček, ki bo zadoščal za pokritje tako poslovnih odhodkov in odhodkov iz financiranja kot povračilo vloženih sredstev.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 294; Prenosov: 34
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

65.
Procjena vrijednosti nekretnina kao preduvjet za uvođenje oporezivanja nekretnina u Republici Hrvatskoj
Božica Obad, 2019

Opis: Prvi dio magistarskog rada obuhvaća teoriju. Definiraju se osnovni pojmovi nekretnine s pravnog stajališta, opisuju se osnovne znaĉajke vrednovanja nekretnina, potreba procjene vrijednosti nekretnina, postupak, metode procjene koje se primjenjuju… U nastavku rada prikazan je trenutni naĉin oporezivanja nekretnina u RH te se analiziraju i preduvjeti koji su neophodni za uvoĊenje oporezivanja nekretnina u RH, i to kroz analizu stanja zemljišnih knjiga i ostalih evidencija, utvrĊivanja osnovice poreza na nekretnine kao i provedbu masovne procjene vrijednosti nekretnina. Slijedi ispitivanje postavljenih hipoteza. Hipoteza 1 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine izaziva nezadovoljstvo jer ima negativan utjecaj na ukupno porezno opterećenje graĊana s obzirom na to da su im prihodi i imovina već ionako previše porezno opterećeni. Hipoteza 2 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine negativno utjeĉe na turizam, a time i na ekonomiju i zaposlenost. Hipoteza 3 ispituje pretpostavku o tome dovodi li uvoĊenje novih poreza i neprestano mijenjanje stopa postojećih poreza do negativnih ekonomskih uĉinaka, smanjenja kupovne moći graĊana kao i iseljavanja mladih koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Sve hipoteze su potvrĊene. U zakljuĉnom dijelu rada ukazuje se i na naĉin oporezivanja nekretnina u drţavama svijeta, odnosno EU-u, s posebnim osvrtom na proces uvoĊenja oporezivanja nekretnina u Republici Sloveniji s obzirom na to da su i Republika Hrvatska i Republika Slovenija nastale raspadom drţava bivše Jugoslavije te imaju sliĉnu problematiku vezanu za zemljišne knjige. Bit će navedene prednosti i nedostaci oporezivanja imovine te opravdanje za njegovo uvoĊenje uz komentare struĉne javnosti.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 216; Prenosov: 17
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

66.
Mednarodno kazensko sodstvo od Nürnberga do ICC
Nina Keber, 2019

Opis: Mednarodna skupnost je vzpostavila mednarodne sodne mehanizme za pregon in sojenje storilcem, odgovornih za mednarodna hudodelstva. Temeljni cilj magistrske naloge je predstaviti zapuščino mednarodnih kazenskih sodišč, vse od druge svetovne vojne pa do danes. Opisan je način ustanovitve sodišč in pravna podlaga za njihovo ustanovitev. S tem namenom sta v nalogi predstavljeni prvi ad hoc sodišči, ustanovljeni po drugi svetovni vojni, to sta Nürnberško in Tokijsko sodišče. Po več kot pol stoletja pa je Varnostni svet ZN ustanovil t. i. Mednarodno kazensko sodišče za bivšo Jugoslavijo, ki predstavlja velik prispevek k razvoju mednarodnega kazenskega sodstva. MKSJ pa je močno prispevalo k ustanovitvi prvega stalnega mednarodnega kazenskega sodišča, ki je bil ustanovljeno z Rimskim statutom leta 1998. Sodišča so pristojna za najhujša kazniva dejanja mednarodnega značaja, kot so genocid, vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in zadnje tudi za agresijo. V nalogi so opredeljene pristojnosti in razlike med vsemi opisanimi sodišči, sestava in delovanje sodišč, kazenske sankcije, izvrševanje le-teh in seveda sodna praksa. Cilj naloge je tudi opredeliti sodelovanje držav s sodiščema in njihove pristojnosti, predvsem zaradi njihovega zavračanja skozi celotno zgodovino, vse do danes. Z analizo sodne prakse je preverjena učinkovitost sodišč in pomen sojenj v okviru sodišč, predvsem MKSJ in MKS.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 274; Prenosov: 40
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

67.
Human resource managemt [!] in construction companies in Prishtina
Vigan Kazagiqi, 2019

Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 217; Prenosov: 18
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

68.
Terjatve upnikov v stečajnem postopku
Aida Imamović, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava problematiko v zvezi s terjatvami upnikov v stečajnem postopku. Namen dela je prikazati upnikom, kako priti do poplačila svojega dolga v primeru, ko se nad njihovim dolžnikom začne stečajni postopek. S potrjeno hipotezo bo prikazana najbolj učinkovita prijava terjatev. Ob podrobnejšem opisu prijave terjatve pa so v magistrskem delu poudarjene tudi problematike, ki se pojavljajo v zvezi s terjatvami v stečajnem postopku, ter rešitve, s katerimi se je tem problematikam mogoče predhodno izogniti. Sodelovanje upnikov in stečajnega dolžnika, je v stečaju izrednega pomena, saj se le s tem izognemo morebitnim zlorabam. Stečajni zakon oz. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Na podlagi zakona, ki ureja celotno insolvenčno pravo, poznamo več vrst terjatev, ki jih lahko ima upnik, kot tudi dve pravici, in sicer ločitveno in izločitveno pravico. Problematika, ki se je izoblikovala skozi obdobje, pa je predstavljena na podlagi raziskave sodne prakse, ki se nanaša na terjatev upnikov. Preizkus obsoja upnikovih terjatev opravi stečajni upravitelj in od katerega je odvisna tudi usoda terjatve upnika. Upnik v stečaj mora pravočasno prijaviti svoje terjatve ter spremljati stečajni postopek. Poleg navedenega je predstavljena tudi zakonodaja stečajnega postopka v drugih državah, iz katerih izhaja, da imajo te posamezne države zelo podobno ureditev stečaja, kot tudi skupno točko, saj večina ureditve insolvenčnega prava izhaja iz nemške insolvenčne zakonodaje.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 304; Prenosov: 85
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

69.
Urbanizacija grada Zagreba i mijenjanje vrijednosti nekretnina
Tina Bekić, 2019

Opis: Sadržaj magistarskog rada je koncipiran na način da se čitatelj upozna s teorijskim dijelom teme. Kroz teorijski dio rada definiraju se temeljni pojmovi i povijesni slijed događaja kako bi čitatelj imao jasnu predodžbu rada. Nakon opisa razvoja grada Zagreba, autorica navodi cijene nekretnina u Zagrebu u razdoblju od 1990. do 2008. godine, kada dolazi do globalne financijske krize te nakon financijske krize do danas. Na ovom dijelu rada temelje se i dvije postavljene hipoteze. U četvrtom i petom dijelu magistarskog rada, piše se o procjeni vrijednosti nekretnina. Uvodi se čitatelja u opis pojma nekretnina, njezinih karakteristika te načina na koji se procjenjuju nekretnine i koje se metode pri tome koriste. Praktični dio rada obuhvaća primjenu teorijskog znanja koje je autorica stekla tijekom istraživanja ove teme. Procjenjuju se nekretnine i radi se njihova usporedba kako bi se prikazao odnos realnih cijena koje bi trebale biti na tržištu te cijena koje stvarno jesu. Dio rada odnosi se na pravne izvore, koji se tiču nekretnina i načina njihove procjene. Procjena nekretnina regulirana je 2015. godine sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina i publikacijom Ekonomskog instituta Zagreb pod nazivom „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012. – 2017.“. U zaključnom dijelu rada autorica navodi svoje spoznaje i zaključke o temi. Navodi prednosti i nedostatke koji su vezani uz metode procjene. Budući da u analitičko eksperimentalnom dijelu autorica uspoređuje cijene određenih nekretnina, tj. navodi cijene koje bi trebale biti na tržištu nekretnina i cijene koje stvarno jesu, dat će svoj zaključak o uzrocima toga.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 209; Prenosov: 16
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

70.
Alternativno reševanje sporov s poudarkom na mediaciji v delovnih sporih
Snježana Leskovec, 2019

Opis: V diplomski nalogi obravnavamo alternativne načine reševanja sporov, predvsem mediacijo v delovnih sporih. Predstavljamo spor, alternativne načine reševanja sporov, mediacijo (načela, prednosti, korake), delovne spore in mediacijo v delovnih sporih. S pomočjo intervjuja želimo ugotoviti pogostost in učinkovitost mediacije na delovnih sodiščih. Odgovore smo pridobili na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani ter pri odvetnici in mediatorki Zdenki Pavlovič s Ptuja. Spoznali smo, da se z mediacijo najpogosteje vodijo spori glede prenehanja delovnega razmerja oz. odpovedi pogodbe in denarni zahtevki. Prav tako smo, tudi spoznali, da je mediacija pogostejša v individualnih kot kolektivnih sporih ter da je pogostejša v zasebnem sektorju. Na delovnem sodišču so pojasnili, da v javnem sektorju v glavnem ni mediacij. Kljub temu da je raziskovalni del precej skromen glede pridobljenih podatkov ter da odzivnost sodišča in odvetnice ni bila skladna z našimi pričakovanji, nam je uspelo ugotoviti prednosti reševanja delovnih sporov s pomočjo mediacije. Obenem smo ugotovili, da je prav zadostna seznanjenost celotne splošne delovne populacije o mediacijah v delovnih sporih tista, ki lahko prispeva k povečanju števila zadev, ki se rešujejo z mediacijo. Čeprav sodišča stranke napotijo na mediacijo, menimo, da bi bili lahko rezultati rešenih zadev z mediacijo boljši, če bi imele stranke več informacij glede mediacije kot oblike alternativnega reševanja sporov.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 238; Prenosov: 35
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh