Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


141 - 150 / 260
Na začetekNa prejšnjo stran11121314151617181920Na naslednjo stranNa konec
141.
Poslovni načrt podjetja IZIS 1A d.o.o.
Nastja Urbančič, 2015

Ključne besede: poslovni načrt, podjetje, storitev, dejavnost, biodanza
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 718; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (853,79 KB)

142.
Sistem vodenja kakovosti v malem podjetju
Bakšič Grozdina Andreja, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Kot raziskovalno vprašanje sem v diplomski nalogi izpostavila, kako vpeljati ISO standard v malo podj etje. Namen: Namen diplomske naloge je, da se seznanim z doma č imi in tujimi teoreti č nimi izhodiš č i standarda 9001. Prav tako je namen, da se seznani m in preu č im proizvodni proces v malem podjetju Grozdina sen č ila, Darko Grozdina, s. p., ki se pripravlja na vpe ljavo standarda ISO 9000. Metoda: Pri teoreti č nih izhodiš č ih sem raziskovala s pomo č jo doma č e in tuje literature ter z drugimi dostopnimi viri, kjer sem predstavila teori jo o standardih in kakovosti. V empiri č nem delu sem s pomo č jo kombiniranih metod, s študijo dokumentacije in s odelovanjem pri proizvodnem procesu ter s pomo č jo standarda ISO 9001: 2008, pridobivala podatke za pripravo podjetja na vpeljavo standarda. Rezultati: Prakti č no ponazorjen sistem vpeljave ISO standarda, s poud arkom na obvladovanju proizvodnega podro č ja. Organizacija: Z raziskavo organizacija pridobi na izboljšanju ka kovosti in urejenosti ter preglednosti poslovanja na vseh podro č jih delovanja organizacije. To je pomembno, saj si s tem organizacija zagotovi vpliv na doseganje ve č je prodaje in s tem boljšo finan č no stabilnost. Kot pomemben vpliv je potrebno poudarit i tudi to, da so bolj jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji, vodstv o ima boljši nadzor in s tem se vpliva tudi na izboljšanje notranje komunikacije. Družba: Vpliv na družbo se kaže v zvestobi obstoje č ih kupcev ter dostopu do novih trgov. Originalnost: Z vpeljevanjem sistema vodenja kakovosti se bo pod jetje sre č alo z novim podro č jem urejevanja organizacije, saj doslej še ni delov alo v tej smeri.. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Kot omejitev bi izpostavila, da sem se osredoto č ila samo na proizvodni del podjetja in s tem posledi č no na predstavitev dveh delovnih procesov. S tem sem sprožila dejanski za č etek projekta vpeljave sistema vodenja kakovosti. Z a nadaljnje raziskovanje je potrebno, da podjetje nadaljuje s p rojektom vzpostavitve sistema vodenja kakovosti.
Ključne besede: kakovost, proizvodni proces, organizacija, standard ISO 9001, standardizacija, certifikacija, sistem vodenja kakovosti, malo podjetje
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 1125; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (576,66 KB)

143.
Etični vidik policijskih postopkov v doseganju kakovosti
Anita Zagorc, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Osnovno vodilo v diplomski nalogi je etični vidik policijskih postopkov v doseganju kakovosti. Predstavili bomo znanje in delo polici stov, kako spoštujejo etiko pri svojem delu in ali s takim delom lahko dosežejo ustrezno kakovost policijskega dela, saj vsa dejanja spremljajo etične dileme. Postavljajo se vprašanja o tem, ali smo ravnali prav ali narobe, je bilo to moralno ali nemoralno , pa naj bo to na zasebnem ali poslovnem področju. Zato obravnavamo in prikažemo policista, ki naj bo hkrati etičen in strokoven. Namen: Namen naloge je prikazati resnično problematiko policijskega dela, ki je razpeto med etiko, kakovostjo in strokovnostj o. Metoda: Metoda dela, ki smo jo uporabili, temelji na proučevanju teoretične podlage, ki nam daje osnovo za oceno etičnih vrednot policistov pri njihovih nalogah in postopkih. Na kratko opisujemo, da mora policist dobro poznati policijska pooblastila, pravice in dolžnosti, da lahko svoje delo izvede strokovno in korektno. V drugem delu se osredotočimo na policista in z njegovim vrednotenjem ugotavljamo etičnost postopkov v različnih primerih in vrednotenje načel delovanja policije. Rezultati: Iz analiz e predpisov in prakse opisujemo ugotovitve v zvezi s kakovostjo etičnih postopkov policista. Na podlagi ugotovljenih oziroma podanih rezultatov vprašalnika ugotavljamo etičnost postopkov, prikažemo nekatera specifična etična vprašanja in dileme, ki se kaže jo pri delu policistov, in poizkušamo teoretično podlago povezati z dejanskim stanjem etike, strokovnosti in zakonitosti v policijskih postopkih. Organizacija: Policijsko dejavnost izvaja veliko različnih organizacij, vendar je med vsemi najbolj vidna jav na policija. Uresničevanje etičnih načel v policiji je močno povezano s skupnimi vrednotami organizacije: kakovost, ugled, ustvarjalnost, znanje in resnica. Družba: S perspektive državljanov je pričakovanje kakovostnega in etičnega dela policije povsem up ravičeno. Originalnost: Policijsko dejavnost razumemo kot dejavnost varovanja življenja in premoženja ljudi ter zagotavljanje reda in miru. Za policista je pri varovanju človekovih pravic bistvenega pomena, da se uresničujejo na podlagi ustave. Samo njiho vo delo je urejeno z ustavo, zakonskimi in podzakonskimi določili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je bila omejena le na eno policijsko postajo, torej le v enem določenem območju. Raziskavo bi morali izvesti na več policijskih postajah po celot nem območju Republike Slovenije, saj bi tako dobili realno oceno o uresničevanju etičnih načel in problematiki pri tem.
Ključne besede: policist, etična stališča, kakovost, zakonitost, policijsko pooblastilo, integriteta, odločanje
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 850; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

144.
Motiviranost za izobraževanje zaposlenih v javno zdravstvenem zavodu
Helena Handukić, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Z raziskavo želimo ugotoviti , kateri so motivatorji in katere so potrebe za izobraževanje zaposlenih ter kateri so poklici, ki imajo večje potr ebe po izobraževanju v obravnavanem javno zdravstvenem zavodu. Namen: Namen raziskave je bil predstaviti koncepte motivacije in izobraževanja, kjer smo se osredotočili na defi nicije, vrste in same metode le - teh. Nadalje smo opravili tudi pregled literatur e na temo izobraževanja v zdravstvu. Pri empiričnem delu je bil glavni cilj pridobiti informacije o tem, katera znanja zaposleni v javno zdravstvenem zavodu še potrebujejo oziroma želijo za še boljše opravljanje svojega dela. Poleg tega nas je zanimalo tud i, koliko so se zaposleni sploh pripravljeni izobraževati ter na kakšen način. Metoda: Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kjer smo analizirali in predstavili podatke , zbrane s pomočjo anketnega vprašalnika v obravnavanem jav no zdravstvenem zavodu. Na podlagi vseh pridobljenih informacij oziroma podatkov smo odgovorili na raziskovalna vprašanja in podali tudi neka konkretna priporočila za izboljšave. Rezultati: S pomočjo rezultatov smo želeli ugotoviti, ali so se zaposleni p ripravljeni izobraževati glede na uvajanje sprememb na konkretnem primeru %uvajanja standardov kakovosti v javno zdravstveni zavod%. Kot smo pričakovali , je bila želja in potreba po izobraževa nju kadra velika. Prav tako smo ugotovili, da s e želje in potreb e po izobraževanju pri različnih poklicih dokaj razlik ujejo . Zadovoljstvo z izobraževanjem, ki poteka znotraj zavoda, je zelo visoko. Organizacija : Vodje z različnih področij v javno zdravstvenem zavodu bodo v naši raziskavi lahko našli način, kako motivi rati zaposlene za izobraževanje in kateri so poklici, ki imajo večje potrebe po izobraževanju . Izsledki se lahko upoštevajo tudi za širše družbeno okolje in področje javne uprave. Družba: Izobraževanje pozitivno vpliva na kvalitetnejšo obravnavo odjemalce v. Originalnost: V konkretnem javno zdravstvenem zavodu se raziskava še ni izvajala. V skladu z uvajanjem standardov kakovosti v javno zdravstveni zavod pa je ena izmed zahtev za implementacijo standardov izvajanje raziskave na temo motiviranost za izobraževanje zaposlenih. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : Metoda zbiranja podatkov je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Omejili smo se le na en javno zdravstveni zavod v Sloveniji.
Ključne besede: izobraževanje, motivacija, javno zdravstveni zavod, zdravstvo, organiziranje, organizacija, uspešnost, kakovost, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 872; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (915,81 KB)

145.
Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
Maruša Zagorc, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje se nanaša na analizo strategije podjetja za trženje na spletnih straneh. I zbira ustrezne strategije sple tnega trženja pomembna, saj vpliva na uspešnost trženjske kampanje podjetja , prav tako pa m u omogoča marsikatero podjetniško priložnost. Namen: Namen diplomske naloge je prikaz pomen a učinkovite in kakovostne spletne strani za podjetje oz iroma organizacijo prek postopka njene izdelave oz iroma izbire strategije za izdelavo takšne spletne strani, ki bo omogoči la kakovostno in učinkovito spletno stran podjetja oz iroma organizacije. Metoda: V teoretičnem delu diplomske naloge smo s pomočjo tuje in domače litera ture ter internetnih virov predstavili teoretična izhodišča o strategiji izdelovanja spletnih strani. V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo deskripcije za sistematičen prikaz lastnosti učinkovite strategije spletnega trženja prek generali zacije in specializacije, metodo analize za izvedbo raziskave empiričnega dela diplomske naloge na primeru podjetja Innovit, d. o. o., metodo logične sinteze, metodo deduktivnega sklepanja ter metodo dokazovanja za podajo ugotovitev izvedene analize in pre izkušanje po dane hipoteze. Rezultati : Iz r ezultat ov analize strategije trženja spletnih strani v podjetju Innovit, d. o. o. , je razvidno , da je podjetje pri izdelavi spletnih strani konkurenčno tako v primerjavi s konkurenco v Sloveniji kot tudi v primerja vi s konkurenco v tujini. Organizacija: Raziskava je p o kazala , da v podjetju Innovit, d. o. o. , v tesnem sodelovanju z naročnikovimi cilji ob pravilni izbiri spletne strategije trženja in s s trateškim pristopom izdelujejo učinkovite spletne strani . Družba: S pomočjo raziskave smo opomnili družbo, da mora imeti vsako resno podjetje svojo spletno stran, namenjeno predstavitvi ali prodaji blaga in storitev, pri čemer mora biti ta pravilno zasnovan a , nenehno posodobljen a ter prilagojen a uporabniku in zadnjim tr endom . Originalnost: Naloga je idejno izvirna, saj se v obravnavanem podjetju doslej še niso lotili izvajanja analiz strategij izdelovanja spletnih strani. V prihodnje se bo analiza strategij izdelovanja spletnih strategij vpeljala v redno delo organizacij e. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Diplomska naloga je prva analiza uporabljenih strategij izdelovanja spletnih strani v podjetju Innovit , d. o. o. In odlično izhodišče za primerjanje prihodnjih rezultatov analiz, ki se bodo izvajale enkrat letno.
Ključne besede: strategija, spletne strani, kakovost, trženje, učinkovitost, internet, zadovoljstvo uporabnikov
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 1022; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (5,56 MB)

146.
Motivacija in komunikacija zaposlenih v trgovskem podjetju
Zlata Kastelic, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Raziskava obravnava vprašanje, kako so zaposleni motivirani za medsebojno komuniciranje in prenos informacij, ki so potrebne za nemoteno delovanje delovnih procesov. Postavlja se tudi vprašanje , kak šen je vpliv nagrad na motiviranost zaposlenih v organizaciji. Namen : Namen diplomske naloge je bil u gotoviti povezavo med motivacijo in komuniciranjem zaposlenih v organizaciji. Ugotoviti , kak šen je vpliv nagrajevan ja zaposlenih na pozitivno motiviranje in uspešno komuniciranje ter to povezati z učinkovitim doseganj e m zas tavljenih ciljev organizacije. Metoda: D iplomsk a nalog a je bila iz peljana z metodo ankete. Uporabili smo vprašalnik z Likertovo ocenjevalno lestvico in raziskovali percepcij o motivacije s komuniciranjem zaposlenih v organizaciji. V anketo so bili vključeni zaposleni v trgovskem podjetju. Rezultati: Rezultati ankete so pokazali, da komunikacija zaposlenih vpliva na motivacijo zaposlenih v trgovskem podjetju. Iz rezultatov je razvidno, da ustrezna komunikacija povečuje delovno motivacijo in da so zaposleni v trgovskem podjetju zadovoljni s komunikacijo na delovnem mestu. Organizacija: Za vsako uspešno organizacijo je pomembna komunikacija med zaposlenimi. Tudi v trgovskem podjetju se zavedajo, da brez ustrezne motivacije za komuniciranje podjetje ne m ore uspešno poslovati. Raziskava je pokazala, da v trgovskem podjetju ustrezna komunikacija povečuje delovno motivacijo, vendar bi bilo, za boljše rezultate, potrebno anketo izvajati sistematično, saj bi le tako lahko dolgoročno ugotovili napredek in izboljšav e. Družba: Vzpostavljanje komunikacije je v trgovskem podjetju zelo pomembno, saj komunikacija poteka tako med sodelavci kot med kupci, ki pripomorejo k uspešnosti trgovskega podjetja. Originalnost: Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti povezavo med motiv acijo in komuniciranjem zaposlenih v trgovskem podjetju. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti pomanjkljivosti komuniciranja ter poiskati ustrezne rešitve. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : Raziskava je bila omejena le na zaposlene v trgovskem podjetju. Da bi lahko določil i ustrezno motivacijo in komunikacijo med zaposlenimi, bi bilo potrebno raziskavo razširiti še na kupce.
Ključne besede: komuniciranje, motivacija, motiviranje, nagrajevanje, zaposleni
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 855; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (959,83 KB)

147.
Izobraževanje in motivacija v proizvodnji organizaciji
Janja Škedelj, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskava obravnava vprašanje, kako so zaposleni motivirani za izobraţevanje, ki jim kasneje lahko omogoči tudi napredovanje. Postavlja se tudi vprašanje , zakaj so odrasli manj motivirani za izobraţevanje kot mladi. Namen: Namen diplomske naloge je bil ug otoviti povezavo med motivacijo in i zobraţevanjem zaposlenih v organizaciji in kako motivacij a zaposlenih vpliva na izobraţevanje ter s tem na dosego cilje v organizacije. Metoda: Raziskava v d iplomsk i nalogi je bila izpeljana z metodo ankete. Uporabljen je bil vprašalnik z Likertovo ocenjevalno lestvico in raziskovana percepcija motiviranja zaposlenih za izobraţevanje v organizaciji. V anketo so bili vključeni zaposleni v proizvodni organizaciji . Rezultati: Rezultati raziskave so nam dali ugotovitve , kako se prepozna vpeljevanje dejavnikov motivacije, ki privedejo zaposlene, da se odločijo za izobraţevanje in izpopolnjevanje znanja. Z aposleni v organi zaciji so motivirani za izobraţevanje, saj t o pripomo re k hitrejšemu napredovanju in k boljši plači. Organizacija: V organizaciji se je , na podlagi pridobljenih rezultatov v raziskavi, po veča lo zavedanj e , kako pomembno je motiviranje zaposlenih, da se odločijo za izobraţevanje in da se jim da moţnost, da se izpopolnjujejo in nabirajo dodatno znanje, ki pripomo re k boljši uspešnosti pri njihovem delu. Druţba: Poveča lo se je zavedanj e v druţbi , kako pomembno je izobraţevanje za zaposlene in samo organizacijo, da se zaposleni lahko razvijajo, usposabljajo in pridobljeno znanje uporabijo tudi pri svojem delu. Originalnost: Izvirnost raziskave je bila osebna zasnova na podlagi delovnih izkušenj pri opravljanju del na področju m otivacije in izobraţevanja . Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je bila omejena na zaposlene in vodstvo v proizvodni organizaciji . Dodatn i omejit vi raziskave sta bil i število zaposlenih v proizvodni organizaciji ter kraj anketiranja. Kot priloţnost za nadaljnje raziskovanje lahko organizacija preveri vpeljevanje dejavnikov motivacije , kot so način dobre komunikacije, več znanja in boljše zadovoljstvo ter doseganje uspešnosti celotne organizacije .
Ključne besede: izobraževanje, motivacija, kadri, nagrajevanje, zaposleni, znanje
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 749; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (930,34 KB)

148.
149.
150.
Uporaba Belbinovih vlog pri izboljšanju učinkovitosti tima
Uroš Repše, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Splošno raziskovalno vprašanje se glasi , kakšna je optimalna porazdelitev timskih vlog. V nalogi je obravnavan konkreten tim, ki ima svoje specifike, katere je bilo potre bno v prvi fazi ugotoviti in na to analizirati. Namen: Izziv, ki je bil postavljen , se je glasil, kako narediti obstoječi ti m še uspešnejši. Torej , na podlagi ugotovitev zasedenosti vlog v obravnavanem timu predlagati optimalnejšo razporeditev. Metoda: C ilje raziskave smo dosegli s pomočjo kvantitativne metode , in sicer s pomočjo anketiranja, ki je bilo izvedeno hkrati z vsemi člani naenkrat in z dvema anketama. Rezultati: Rezultati so na zavidljivi ravni, kajti tim ima zasedeno večino timskih vlog po Belbinu . Članstvo tima pa ima potencial, da šibkeje zastopane timske vloge izboljša . Organizacija: Na konkretno organizacijo bo imela raziskava pomemben vpliv, saj bo lahko , glede na izsledke raziskave , preuredila tim, da bo še uspešnejši. Družba: Posledičen vpliv na družbo bo raziskava imela predvsem v tem, da bodo člani na primernih mestih in s tem bolje delovali znotraj tima , kot tudi izven njega, tako poslovno kot tudi zasebno . Originalnost: O riginalnost raziskave je v tem, da je zaj ela tim, ki deluje in so vanj v k lju čeni različni nivoji znotraj obravnavane organizacije. Novost pa je predlog optimalnejše razporeditve vlog z notraj njega. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : Raziskava je bila omejena na točno določen tim , na točno določeno časovno obdobje in na točno določen kraj. Zajela je 100 % članov tima . Pri nadaljnjem raziskovanju svetujemo vključitev intervjujev in opazovanje članov ter nato diskusijo dobljenih rezultatov.
Ključne besede: tim, timske vloge, vrste timov, kompetence, upravljanje kompetenc, motivacija, komunikacija, razvoj tima, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 727; Prenosov: 59
.pdf Celotno besedilo (865,40 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh