Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


41 - 50 / 1663
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
42.
Obličnost pogodbenih razmerij in teorija o realizaciji
Natalija Smolnikar, 2020

Opis: Diplomska naloga obravnava pravno ureditev obličnosti in teorije o realizaciji. Naloga je zasnovana v dveh delih, teoretičnem in empiričnem. Teoretični del naloge zajema več uporabljenih metod, in sicer analizo primarnih in sekundarnih virov, deskripcije in sinteze, na podlagi katerih je v diplomski nalogi predstavljena pravna ureditev obličnosti na splošno, zgodovinski razvoj, namen posebej zahtevanih obličnosti ter pregled pogodb, urejenih v OZ, za katere se zahteva posebej predpisana obličnost. V nadaljevanju je predstavljena teorija o realizaciji, njen razvoj in način uporabe. Empirični del je usmerjen v kvalitativno raziskovanje, na podlagi katerega je predstavljeno, na kakšen način sodišča uporabljajo teorijo o realizaciji. Namen in cilj raziskave je predstaviti in raziskati obličnost ter razloge, zaradi katerih pravna ureditev predpisuje obliko, hkrati pa tudi podrobneje raziskati teorijo o realizaciji s pomočjo sodne prakse, z namenom pridobiti jasno sliko o tem, kako se teorija o realizaciji lahko v praksi dejansko uporabi. Na podlagi sekundarnega raziskovanja študije gradiv in pregleda sodb na področju teorije o realizaciji ugotovitve v empiričnem delu kažejo, da sodišča teorijo o realizaciji še danes veliko uporabljajo, podrobnejše ugotovitve pa so predstavljene v sami diplomski nalogi
Ključne besede: oblika, obličnost, namen obličnosti, oblični pravni posli, teorija o realizaciji
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 123; Prenosov: 37
.pdf Celotno besedilo (519,90 KB)

43.
Pomen načrtovanja prostorske ureditve skupnega pomena za državo in občino na primeru vojaškega kompleksa
Blanka Razpet, 2020

Opis: V slovenskem prostoru ima področje obrambe dva vidika prostorskega urejanja. Na eni strani se to področje obravnava kot vidik urejanja prostora, ki je v večji ali manjši meri prisoten v vseh oblikah delovanja in poseganja v prostor, na drugi strani gre za samostojen sektor z lastnimi zelo specifičnimi, prostorskimi razvojnimi zahtevami. Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene teoretične in empirične metode dela. Namen diplomske naloge je predstaviti problematiko prostorskega načrtovanja za potrebe obrambe države zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti na nekaterih področjih v Sloveniji. Diplomska naloga se osredotoča na problematiko prostorskega urejanja skupnega pomena za državo in občino s primarno ureditvijo s področja obrambe. Cilj diplomske naloge pa je predstavitev uspešnega primera sodelovanja države in lokalne skupnosti pri načrtovanju prostorske ureditve in umeščanju objektov obrambe države v lokalno okolje v Sloveniji. Problem obravnava omejitve, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti in načela usklajevanja interesov v postopkih prostorskega urejanja na splošno in predvsem za obrambna območja v Sloveniji. Vsi našteti problemi obravnavajo izjemno široka področja, zato se predstavitev problema osredotoča le na bistvena načela usklajevanja in sodelovanja javnosti. Praksa na področju prostorskega načrtovanja za potrebe obrambe kaže, da je za uspešno umestitev prostorskih ureditev za potrebe obrambe v lokalno okolje pomembno doseganje kompromisov med razvojnimi in varstvenimi interesi že v idejnih fazah načrtovanja. Umeščanje prostorskih ureditev v prostor zahteva usklajeno delovanje vseh deležnikov tudi znotraj obrambnega resorja in tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo ter vključitev njenega sociopsihološkega vidika
Ključne besede: prostorsko načrtovanje, obramba, sodelovanje javnosti, usklajevanje interesov, sociopsihološki vidik
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 123; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (1,48 MB)

44.
45.
Je ISIS država?
Eva Lukančič, 2020

Opis: V diplomskem delu je predstavljeno, kaj je ISIS in opredelitev vprašanja, ali je ISIS oz. danes IS, priznana kot država. 1. člen Montevidejske konference določa štiri kriterije za nastanek nove države. To so prebivalstvo, ozemlje, lastna vlada in sposobnost sodelovanja z drugimi državami. Pri nastajanju držav pa ima prav tako zelo pomembno vlogo mednarodno pravo, ki pa ga ISIS pravno ne upošteva. V prvem delu diplomske naloge so postavljene tri hipoteze, ki bodo s pravno analitično metodo potrjene ali zavržene. V osrednjem delu je predstavljen pojem mednarodnega prava in zakaj je pomemben pri nastajanju novih držav. Opisana so načela mednarodnega prava, na katerih temelji mednarodni red in jih morajo spoštovati vse države v mednarodnih odnosih. Prav tako je opisano, katere kriterije država potrebuje za nastanek in kako se prizna novo nastalo državo. V osrednjem delu je predstavljena tudi ISIS, in sicer kako je nastala in se skozi zgodovino razvijala. Opredeljeno je, od kje se ISIS financira, kaj je njen cilj, s čim dosegajo svoje cilje in kako izvajajo medijsko propagando za pridobivanje novih pripadnikov. Za dosego svojih ciljev uporabljajo tudi terorizem, s katerim pa kršijo človekove pravice. V nadaljevanju je zato predstavljen tudi pojem terorizma, njegove značilnosti in kršenje človekovih pravic. Ker pa terorizem krši mednarodno pravo, je opisano tudi, kako se mednarodna skupnost bori proti terorizmu in kršenju človekovih pravic. Evropski parlament je sprejel številne resolucije na temo človekovih pravic in Islamske države. V okviru opredeljenih resolucij Evropskega parlamenta je v zadnjem delu diplomskega dela opravljena pravna analitična metoda
Ključne besede: ISIS, mednarodno pravo, država, nastanek države, človekove pravice
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 137; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (682,25 KB)

46.
DNK kot materialni dokaz v kazenskem postopku
Lien Ličen, 2020

Opis: DNK v kazenskem postopku velja kot eden najtrdnejših dokazov zoper obdolžence in dokazuje njihovo prisotnost na kraju dejanja. Vendar je kljub temu potrebno pri tem imeti v mislih, da sam DNK ne pomeni dokaza, da je obdolženi oziroma osumljeni storil kaznivo dejanje, temveč dokazuje zgolj njegovo prisotnost na kraju ali stik s predmeti, ki so bili najdeni. Preiskovalcem pomeni torej zgolj pomoč, da s pomočjo drugih preiskovalnih metod obdolžencu dokažejo krivdo. Začetki uporabe DNK v kazenskem postopku sodijo v 80. leta prejšnjega stoletja in z razvojem tehnologije se je razvila tudi zanesljivost dokaznega postopka. DNK sodi med tako imenovane biološke sledi, zaradi česar je v pravni regulativi podvržen strogim merilom, saj njegova uporaba pomeni enega največjih posegov v osebno integriteto in zasebnost ljudi. Z razvojem tehnologije in preiskovalnih metod ter povečevanjem varnostnih tveganj se je povečala tudi potreba po pravni ureditvi področja uporabe DNK metodologije. Pravna stroka mora tako pri urejanju tega področja iskati optimalno ravnovesje med interesom javnosti pri zagotavljanju splošne varnosti in kaznovanju storilcev kaznivih dejanj na eni strani ter varstvom zasebnosti in človekove integritete na drugi strani. Diplomska naloga se poleg pravne ureditve v Sloveniji in sodne prakse, ukvarja tudi z analizo mednarodno pravnega vidika, ki je vse bolj pomembna v luči globalizacije varnostnih vprašanj in preiskovanja mednarodnega kriminala
Ključne besede: DNK, biološke sledi, kazensko pravo, dokazni postopek, forenzične preiskave
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 118; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo (789,53 KB)

47.
Dedovanje posebnega premoženja zakoncev
Aleš Kök, 2020

Opis: Diplomsko delo obravnava dedovanje posebnega premoženja zakoncev. To področje urejata družinsko pravo in dedno pravo; pravico do dedovanja (in zasebne lastnine) pa omenja tudi Ustava RS. Slovenski pravni red izenačuje pravni položaj zakoncev z zunajzakonskimi partnerji in istospolnimi partnerji iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze. S primerjalno metodo raziskovanja je avtor ugotovil, da nekateri pravni redi njihov pravni položaj urejajo tudi drugače. Premoženje zakoncev se po DZ deli na skupno in posebno premoženje (zakoniti premoženjski režim), razen če zakonca svoja premoženjska razmerja uredita drugače z ženitno pogodbo (pogodbeni premoženjski režim), ki jo je uveljavil ravno DZ leta 2017. V primerjalnem pravu poznamo več različnih premoženjskih režimov. Dedni delež zakonca je najprej odvisen od tega, ali je zapustnik napisal oporoko ali ne. Zatem pa tudi od tega, ali deduje v prvem ali drugem dednem redu in koliko potomcev ali prednikov je zapustil zapustnik. V prvem dednem redu deduje poleg zapustnikovih potomcev po enakih delih, v drugem dednem redu pa poleg zapustnikovih prednikov polovico zapuščine. Zakonec nima dedne pravice, če pride še pred zapustnikovo smrtjo do trajnega prenehanja življenjske skupnosti. Sodna praksa si ni enotna glede vprašanja, ali ima v takšnem primeru dedno pravico morebitni zapustnikov zunajzakonski partner, čeprav ZD določa, da se takšno razmerje ne šteje kot zunajzakonska skupnost, saj je odsotnost sklenjene zakonske zveze eden od pogojev za veljavnost zunajzakonske skupnostiThis thesis deals with the inheritance of the spouses' separate property. These matters concern family law and law of succession. The inheritance rights (as well as the right to private property) are also mentioned in the Constitution of the Republic of Slovenia. The Slovenian legal order equates the legal position of spouses with the legal position of non-marital partners and same-sex partners in registered and non-registered civil partnerships. Using the method of comparison, it was found that some legal orders manage their legal position differently. According to the family code, the spouses' property is divided into community property and separate property (legal matrimonial property regime), unless the spouses had managed their property relations differently by signing a marriage contract (contractual matrimonial property regime), which was enacted by the family law in 2017. Comparative law deals with several different property regimes. Firstly, the portion of the estate that the surviving spouse inherits depends on whether the deceased had written the will or not. It also depends on whether the surviving spouse inherits the property by the first or the second order of inheritance, as well as on how many descendants or ancestors the deceased had. The first order constitutes that the decedent's children and the spouse inherit in equal shares, and the second order of inheritance constitutes that the spouse inherits a half of the estate, while the decedent's ancestors inherit the other half. The surviving spouse does not have the right to inherit if legal separation had taken place prior to the decedent's death. In this instance, the case law is not consistent on the question of whether a potential decedent's non-marital partner has the right to inherit or not, even though family law stipulates that this kind of relationship is not considered a consensual union, as not being married is one of the conditions for the validity of a consensual union
Ključne besede: zakonska zveza, premoženje, dedovanje, oporoka, ženitna pogodba
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 117; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (594,90 KB)

48.
Družinski zakonik - razmejitev odločanja med centri za socialno delo in okrožnimi sodišči
Maša Erjavec, 2020

Opis: Uvedba novega Družinskega zakonika (DZ) je v primerjavi z ZZZDR prinesla razmejitev strokovne svetovalne in podporne vloge CSD od razsojanja, ki je v pristojnosti sodišča. Okrožno sodišče z uvedbo DZ odloča o ukrepih za varstvo otrokove koristi ter o skupni vzgoji in varstvu otroka. CSD pa poda strokovno mnenje, izvaja ukrepe in nadzor nad ukrepi ter izdela načrt pomoči družini in obvešča okrožno sodišče o izvajanju ukrepov. DZ daje velik poudarek zaščiti otrokove koristi in narekuje potrebo po večjem medsebojnem sodelovanju med CSD in okrožnimi sodišči. Diplomsko delo izvirno predstavi razmejitev pristojnosti odločanja CSD in okrožnega sodišča v družinskih zadevah za varstvo otrokove koristi po novem DZ. Uporabljeni sta opisna in normativna metoda pri opredelitvi pravnih virov družinskega prava in značilnosti DZ, pri opredelitvi temeljnih pojmov in institutov ter razmerij med starši in otroki, pa tudi pri predstavitvi postopkov odločanja v DZ in ukrepov za varstvo otrokove koristi. S primerjalno metodo je predstavljen prenos odločanja s CSD na okrožno sodišče glede na določila DZ in predhodno veljavni predpis ZZZDR. Ugotovitve kažejo, da ureditev DZ z vzpostavitvijo jasne razmejitve odločanja med CSD in okrožnim sodiščem in s tem razmejitve socialnovarstvenih storitev zagotavlja boljše varstvo otrokove koristi. Nova ureditev je dolgoročno boljša in odpravlja omejitve necelovitega varovanja otrokove koristi po ZZZDR. Ne glede na začetne težave DZ je varstvo otrokove koristi bolje zagotovljeno
Ključne besede: družinski zakonik, razmejitev pristojnosti, CSD, okrožno sodišče, otrokova korist, ukrepi
Objavljeno: 16.07.2021; Ogledov: 151; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (467,98 KB)

49.
Podjetniško premoženje zakoncev
Nadija Dukić, 2020

Opis: Pri definiranju pojma podjetniško premoženje zakoncev je treba upoštevati pravila družinskega prava ter pravila o omejitvah, ki jih določa korporacijsko pravo. Brez dvoma je podjetniško premoženje zakoncev tisto, ki ga pridobita oba zakonca s skupno udeležbo v podjetju. Dilema se pojavi, ko se s podjetniško dejavnostjo ukvarja samo eden izmed zakoncev in za pridobitev korporacijskih pravic uporabi sredstva iz skupnega premoženja ter v primeru, kadar oba zakonca skupaj z delom ustvarjata premoženjsko vrednost iz sredstev posebnega premoženja enega izmed njiju. V diplomskem delu bo raziskan pravni nastanek podjetniškega premoženja zakoncev ter kakšna so pravna sredstva za zaščito le-tega, kadar je pridobitelj podjetniškega premoženja le eden izmed zakoncev. Pri obravnavi bodo uporabljene različne metode, in sicer analiza in interpretacijo; metodo sinteze; induktivni in deduktivni pristop ter opisno metodo. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je pravna problematika v primeru obstoja podjetniškega premoženja zakoncev, kakšne so prednosti in slabosti pridobivanja podjetniškega premoženja zakoncev iz sredstev skupnega premoženja in iz sredstev posebnega premoženja zakonca. Raziskan bo vpliv podjetniškega premoženja zakoncev in kako se obstoj podjetniškega premoženja zakoncev odraža v praksi. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so posledice pridobivanja podjetniškega premoženja zakoncev, kadar pri pridobitni dejavnosti sodelujeta oba zakonca, in kakšne, kadar sodeluje samo eden izmed zakoncev, ter kakšen je vpliv soglasja zakonca pri uporabi sredstev iz skupnega premoženja zakoncev za pridobitno dejavnost.
Objavljeno: 16.07.2021; Ogledov: 94; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (742,08 KB)

50.
Protekcionizem na primeru Adria Airways
Zarja Bregant, 2020

Opis: V diplomski nalogi je predstavljen protekcionizem na primeru ene in edine slovenske letalske družbe, ki je po 58 letih zaključila svoje poslovanje in razglasila začetek stečaja. Že precej časa sem aktivno spremljala dogajanje Adrie Airways, vse od časa, ko sem še kot osnovnošolka potovala na čarterskih letih na želene grške otoke. S časom sem začela sama potovati in posledično tudi sama kupovati letalske vozovnice, pri čemer se moj klik ob izbrani letalski vozovnici ni ustavil na ponudbi Adrie Airways. Drugi letalski prevozniki so me za dosti bolj ugodno ceno, za ne dosti slabše udobje in na destinacijo, ki je Adria Airways sploh ni imela v svoji liniji, prav tako pripeljali srečno. Temu je sledilo zanimanje, zakaj ima Adria Airways takšne cene, kaj jo drži 'nad vodo', čemu nimamo na Letališču Jožeta Pučnika velike ponudbe nizkocenovnih letov, predvsem pa, zakaj mi je bilo vedno tako znano to slovensko opevanje najboljše, predvsem pa naše letalske družbe. Skozi diplomsko delo sem s pomočjo različnih metod prišla do odgovorov na vsa vprašanja, ki sem si jih zastavljala že kar nekaj let. Poslovanje in zgodovino Adrie Airways sem natančno analizirala ter jo v določenih delih primerjala s še enim podobnim podjetjem, Muro d. d. Predvsem me je pri Adrii zanimala upravičenost državne pomoči ter kakšni so pogoji za obstoj te. Svobodna podjetniška pobuda je tista, ki pomaga ustvarjati konkurenčna podjetja in ekonomsko stabilne družbe, kar na koncu dela tudi povežem z, v začetku dela, zastavljenim raziskovalnim vprašanjem
Ključne besede: protekcionizem, Adria Airways, svobodna podjetniška pobuda, državna pomoč, prihodnost letalstva
Objavljeno: 16.07.2021; Ogledov: 183; Prenosov: 17
.pdf Celotno besedilo (405,65 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh