Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Tine Jurič Klander: Prosta presoja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
 2. Sebastjan Prosenc: Spoštovanje človekovega dostojanstva z vidika sorazmerne uporabe policijskih pooblastil
 3. Maja Lukan Lapornik: Pravica do človekovega dostojanstva v procesu umiranja
 4. Margerita Jurkovič: (Ne)pravni vidiki trgovine z ljudmi skozi varovanje človekovih pravic
 5. Boštjan Kolarič: Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju

MSc theses (79)

 1. Veronika Kvaternik: Vloga javne radiotelevizije v sodobni demokratični družbi
 2. Ema Grbić: Problematika parkirnih mest za invalide v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
 3. Uroš Gornik: Vpliv mednarodnega prava na preprečevanje uporabe otrok v oboroženih spopadih
 4. Gordana Šket: Primerjava dobrih praks varovanja človekovega dostojanstva v slovenskem in norveškem zapornem sistemu
 5. Marko Korenjak: Globalna zdravstvena diplomacija
 6. Sara Erdić: Sovražni govor v praksi Vrhovnega sodišča ZDA
 7. Damjana Roblek: Svoboda združevanja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
 8. Petra Oblak: Invalidnost in ponovna vključitev v delovni proces
 9. Sara Javornik: Pravica do svobode gibanja ter pravica do svobode in varnosti v času epidemije
 10. Žan Žalec: Analiza sodbe ESČP glede nošenja verskih oblačil – Dakir proti Belgiji
 11. Martina Stegel: Uresničevanje pravice do zdrave pitne vode na primeru kraškega vodonosnika
 12. Emanuela Eduard Muhić: Uporaba GPS sledilnih naprav z vidika varstva osebnih podatkov zaposlenih
 13. Nina Benčič: Informacijska zasebnost po škandalu Cambridge Analytica
 14. Senijad Čatić: Delovanje Centrov za socialno delo pri zaščiti pravic otrok
 15. Polona Mlakar: Nastanek države v mednarodnem pravu
 16. Maja Ivanc Lunder: Pravni status oseb, razseljenih zaradi podnebnih sprememb
 17. Nastja Zavec: Pravice in položaj gluhih in naglušnih v Sloveniji in EU
 18. Tjaša Stojanoski: Gradbeno dovoljenje
 19. Anja Trobec: Prepoved mučenja skozi vidik sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice
 20. Tanja Kodre: Varstvo kulturne dediščine - sedanja ureditev in izoblikovana sodna praksa o izdaji kulturnovarstvenega soglasja
 21. Nika Blaznik: Brezplačna pravna pomoč - pravica upravičencev in dolžnost izvajalcev
 22. Eva Cankar: Praktično uresničevanje uredbe GDPR na kadrovskem področju izbranega podjetja X
 23. Maja Ščuka: Izzivi pravne države na področju ureditve varstva okolja pred onesnaževanjem s hrupom
 24. Sara Adanič Dežman: Postsocialistično pravo v Republiki Sloveniji
 25. Romi Borak: Pravno-etični vidiki postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo
 26. Tamara Kavčič: Reševanje mejnega spora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
 27. Nina Zupančič: Kritična analiza dela Sodnega sveta Republike Slovenije
 28. Sara Flis: Vesoljsko pravo varstva okolja
 29. Marinela Stevanović: Pravna ureditev obnovljivih virov v Sloveniji
 30. Andreja Radovan: Nadomestno materinstvo v praksi mednarodnih sodišč
 31. Karolina Pompe: Pravica do družinskega življenja istospolno usmerjenih oseb v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
 32. Erika Skrlič: Delovaje Sveta OZN za človekove pravice
 33. Uroš Novak: Uporaba električnega paralizatorja v slovenski policiji
 34. Maša Rojc: Pravna ureditev mednarodne zaščite in status prosilcev za mednarodno zaščito po njihovi zavrnjeni prošnji
 35. Miha Žmavc: Vloga izbranih tretjih držav pri reševanju Evropske "begunske" krize
 36. Urban Zepič: Nadzor elektronskih komunikacij in zasebnost
 37. Špela Ferlan: Svoboda izražanja in satira - s poudarkom na primeru Charlie Hebdo
 38. Špela Prestor Markun: Varstvo dostojanstva na delovnem mestu
 39. Ana Kreft: Pravica do poštenega sojenja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
 40. Blaž Pirnat: Primerjalna analiza med evtanazijo in umetno prekinitvijo nosečnosti
 41. Tilen Vesenjak: Nedoločni pravni pojmi skozi perspektivo pravnega pravila in sodne prakse
 42. Saša Vesel: Pravica do življenja spočetega zarodka
 43. Tina Česenj: Etični in pravni vidiki presaditve tkiv in organov v Republiki Sloveniji
 44. Marjana Pušnik: Analiza nove prometne zakonodaje
 45. Tina Špilak: Učinkovitost delovanja mednarodnega kazenskega sodišča
 46. Irena Klede: OZN in ohranjanje mednarodnega miru ter varnosti s poudarkom na razvoju človekovih pravic
 47. Adriana Šopić: Varstvo ogroženih živalskih vrst
 48. Saša Bajda: Pravni in etični vidik splava in pokopa splavljenih otrok
 49. Simona Erlač: Varstvo in uresničevanje človekove pravice do vode
 50. Tadeja Komel: Ali je pravica do zasebnosti na spletnih straneh socialnih omrežij učinkovito varovana?
 51. Margerita Jurkovič: Zdravstvena napaka - pravni in etični vidiki odgovornosti zdravnika v Republiki Sloveniji
 52. Ani Eberle: Surogacija in potreba po mednarodnopravni ureditvi
 53. Sulejka Rebolj Božič: Begunski val v medijih uresničevanja prepovedi sovražnega govora
 54. Iztok Urbančič: Kršenje človekovih pravic in vloga pravosodja
 55. Tina Debeljak: Data protection in EU life sciences
 56. Žiga Luknar: Primerjalno pravna analiza zakonodaje Združenih držav Amerike in Evropske unije
 57. Ana Turk: Vpliv Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 58. Špela Zagorc: Odločanje v razumnem roku v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 59. Mateja Dimnik: Mešane migracije "evropskega" pravnega prostora; uresničevanje človekovih pravic
 60. Vida Mlakar: Prepoved mučenja v evropskem ustavnem prostoru
 61. Nejc Praprotnik: Mednarodno arbitražno sodišče za šport
 62. Barbara Bungić: Pravica javnih osebnosti do zasebnosti
 63. Maja Gogala: Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
 64. Sabina Zavadlal: Odgovornost transnacionalnih gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic
 65. Petra Resman: Človekove pravice v sodobni glasbi
 66. Irena Rogič: Vpliv interventnih ukrepov na plače v šolstvu
 67. Žana Tischler: Problemi pri ocenjevanju delovne uspešnosti v javnem sektorju
 68. Barbara Dežman: Inšpekcijski nadzor na področju varnosti živil in sistem hitrega obveščanja - RASFF
 69. Maja Farkaš: Analiza kaznivega dejanja genocida in hudodelstev zoper človečnost v Srebrenici
 70. Srečko Artenjak: Pravica istospolno usmerjenih oseb do družinskega življenja
 71. Antonija Poplatnik: Pravica do glasbenega izobraževanja
 72. Igor Ketiš: Povojni pregoni slovenskih razumnikov (primer Franca Jeze)
 73. Vanja Vurcer Gosar: Analiza normativnega varstva slovenske manjšine v avstrijskem pravnem redu
 74. Janja Justin: Zasebnost javnih oseb
 75. Črtomir Kurnik: Diskriminacija na podlagi evropskega državljanstva in vpliv na vsakodnevno življenje v Republiki Sloveniji
 76. Darija Jamnik: Pravni vidiki udeležbe slovenskega podjetja na azerbajdžanskem trgu
 77. Regina Gruden: Primerjava inovacijske politike Slovenije in Finske
 78. Špela Gomboc: Slovenstvo na avstrijskem Koroškem v luči slovenske narodne skupnosti ter političnih in domovinskih organizacij večinskega naroda
 79. Tomaž Čop: Implementacija glasbenih kvot v slovenske radijske programe

Bsc theses (58)

 1. Ana Bakše: Pobuda za oceno ustavnosti na primeru financiranja zasebnega osnovnošolskega izobraževanja
 2. Veronika Jarc: Pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji
 3. Ana Čermelj: Sovražni govor v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice
 4. Vanja Bric Kavčič: Pravice starih staršev in vnukov do družinskega življenja na primeru koroških dečkov
 5. Zarja Bregant: Protekcionizem na primeru Adria Airways
 6. Nik Šabec: Pravna ureditev prestopov nogometnih igralcev
 7. Snježana Barišić: Smernice Združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu
 8. Manca Vules Hrvatin: Žvižgači v razmerju do javnega interesa
 9. Sara Valentinčič: Živali - pravna ureditev v Sloveniji in Evropski uniji
 10. Leila Smolej: Športno pravo v Sloveniji (primer alpskega smučanja)
 11. Tjaša Pucelj: Problematika izstopa države članice iz Evropske unije
 12. Matic Mlakar: Sovražni govor
 13. Lara Medoš: Vloga države pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu
 14. Hana Splichal: Sodelovanje javnosti pri varstvu okolja
 15. Karmen Ciber: Ali pravica do življenja vključuje tudi pravico umreti
 16. Sara Javornik: Varstvo osebnih podatkov in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v računovodskih servisih
 17. Maša Sedlak Stojanović: Načelo subsidiarnosti in protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti
 18. Anja Bergoč: Pravno varstvo živali pred mučenjem in poskusi na živalih v znanstvene namene
 19. Saša Vesel: Pravica do življenja spočetega zarodka
 20. Erazem Bohinc: International space law
 21. Marjan Čibej: Financiranje občine Idrija
 22. Sabina Nepužlan: Solidarnost držav članic med emigrantskim pravom in načelom nevračanja
 23. Damjan Mirošničenko: Državljanstvo v EU
 24. Teja Štempihar: Pravice otrok v družinskem pravu
 25. Tim Souček: Pravica do samoodločbe Katalonije v mednarodnem pravu
 26. Ivan Kramberger: Prostovoljstvo v javni upravi
 27. Tadej Vetrih: "Digitalna inteligenca" v sodnih postopkih ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 28. Iza Jordan: Učinkovitost mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) v primeru sojenja zaradi zločinov v Srebrenici
 29. Emanuela Eduard: Varstvo osebnih podatkov v nevladnih organizacijah
 30. Mija Zorn: Trgovina z ljudmi
 31. Saša Vodlan: Odnos evropskega sodišča za človekove pravice do pravice do družinskega življenja istospolnih parov
 32. Anja Trobec: Upravni spor kot sodno varstvo ustavnih pravic posameznika
 33. Tina Zorko: Zadeva Katanga in Chui pred mednarodnim kazenskim sodiščem
 34. Anja Leban: Praksa upravnih organov kot vir upravnega prava
 35. Nežka Kralj: Pravice zarodka
 36. Tjaša Kodrič: Vloga mednarodne skupnosti v Ruandskem genocidu
 37. Urška Skočir: Ureditev dvojnega državljanstva v slovenskem pravnem redu
 38. Nina Tršelič: Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali
 39. Nina Fridl: Človekove pravice istospolnih oseb
 40. Sara Frančeškin: Migracije, demografija in zaposljivost v Evropski uniji
 41. Anita Pokorn: Prednosti, ovire in zahteve zelenih javnih naročil
 42. Tamara Kos: Nasilje nad otroki in potreba po formalnopravni ureditvi zagovorništva otrok
 43. Anja Soderžnik: Rationae personae pred Mednarodnim kazenskim sodiščem pri najhujših hudodelstvih
 44. Marša Jekovec: Pravica do pozabe
 45. Matevž Mesojedec: Ureditev dvojnega državljanstva v Republiki Sloveniji
 46. Aleksandra Mokič: Prosto gibanje delavcev v EU in vloga omrežja Eures
 47. Darija Jamnik: Analiza normativne ureditve odstrela rjavega medveda v slovenskem pravnem redu
 48. Uroš Kreft: Varnostno preverjanje oseb na Schengenski meji - primer letališče Brnik
 49. Marina Svetina: Primerjava med ureditvijo dvojnega državljanstva v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
 50. Majda Oštir: Varstvo volka (Canis lupus)
 51. Špela Prestor Markun: Pravna vprašanja povezana z začetkom in koncem življenja
 52. Barbara Marn: Varstvo beguncev in odgovornost države zaščititi begunce (v povezavi z doktrino "odgovornost zaščititi")
 53. Alja Soklič: Človekove pravice Romov v slovenskem pravnem redu
 54. Darja Pangrič: Listina EU o temeljnih pravicah v slovenskem pravnem redu
 55. Ana Markelj: Obveščevalno-varnostna dejavnost in posegi v pravico do zasebnosti
 56. Rebeka Kocbek: Človekove pravice duševno bolnih oseb
 57. Barbara Kljun: Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja
 58. Vesna Brdnik: Pomen človekovih pravic in izvrševanje sodb ESČP

Other documents (1)

 1. Jernej Letnar Černič, Matej Avbelj, Marko Novak, Dejan Valentinčič: Reform of democracy and the rule of law in Slovenia