Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Osman Buleshkaj: Educational leadership for national curriculum implementation
 2. Dugagjin Sokoli: Quality of teaching in Kosovo's higher education institutions
 3. Andreja Terpotec: Odnos med kulturnimi vrednotami in zaznavo korupcije

Magistrska dela (65)

 1. Anja Kampuš: Zadovoljstvo zaposlenih in merjenje delovne uspešnosti v izbranem podjetju
 2. Karmen Stele: Uspešnost udeležencev izobraževanja odraslih na poklicni maturi ob ponovni vključitvi v izobraževanje
 3. Nataša Antauer: Vodenje za učenje
 4. Tea Voglar: Organizacijska klima v izbranem podjetju in njegovimi zunanjimi enotami
 5. Jasmina Nina Pungartnik: Sodelovanja s starši v vrtcu – študija primera v izbranem vrtcu
 6. Estera Popovič: Vloga nevladnih organizacij v vzgoji in izobraževanju otrok ranljivih skupin – študija primera
 7. Boštjan Petučnik: Prenos znanja med strokovnimi delavci na izbranih šolah
 8. Marija Kolenc: Sodelovanje v šolah ob uporabi moderne IKT
 9. Lidija Kotnik Klaužer: Kozjanski park – možnosti in priložnosti za sodelovanje pri doseganju ciljev pouka geografije v osnovni šoli
 10. Miha Skarlovnik: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v izbranem domu za varstvo odraslih
 11. Nataša Kmet: Profesionalno sodelovanje svetovalnih delavk v vrtcih
 12. Gregor Knežič: Doživljanje poklicne identitete učiteljev med pandemijo covida-19
 13. Dragica Smej: Organiziranost ljudske univerze za uspešno projektno delo
 14. Eva Korošec: Nagrajevanje zaposlenih v izbranem podjetju
 15. Alenka Horvat: Prehod na delo od doma zaradi pandemije COVID-19
 16. Vesna Šolinc: Vloge vodje lovskih družin - študija primera
 17. Nives Svet: Motivi za vračanje mladih brezposelnih v izobraževanje
 18. Nuša Korošec: Žensko vodenje - je res tako drugačno?
 19. Polonca Krobat: Prenos znanja med zaposlenimi v vrtcih
 20. Alja Žekar: Uvajanje učiteljev začetnikov - študijska primera
 21. Sanja Gradišnik: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo:
 22. Irena Kozar: Management kakovosti, znanja in kompetenc v organizaciji javnega sektorja
 23. Jasna Colnerič: Pomen ponovne vključitve v izobraževanje pri udeležencih izobraževanja odraslih
 24. Jasna Colnerič: Pomen ponovne vključitve v izobraževanje pri udeležencih izobraževanja odraslih
 25. Aleksandra Siter: Revščina in socialna izključenost - strah starejših
 26. Melita Bevc: Vpliv zadovoljstva zaposlenih v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah na njihovo oskrbo oskrbovancev
 27. Leana Tomić: Transformacija organizacijske kulture v izbranem podjetju
 28. Marija Lah: Predsodki med učitelji in vzgojitelji
 29. Žiga Cvikl: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v malih in srednjih podjetjih Savinjske regije
 30. Ladislav Pepelnik: Postopki imenovanja ravnateljev z vidika trajnostnega razvoja šole
 31. Nina Salobir: Pomen izobraževanja za resocializacijo zaprtih oseb
 32. Aleksandra Lampret Senčič: Sodelovanje šole z družinami otrok s posebnimi potrebami
 33. Diana Šumenjak: Sodelovalno vodenje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti šol in vrtcev
 34. Beti Elizabeta Šlehta: Stres na delovnem mestu v izbranem podjetju
 35. Franc Kekec: Ravnatelj med šolo in okoljem
 36. Vahida Smajlagić: Priložnost za razvoj in nadgradnjo programa PUM-O
 37. Tanja Horjak: Značilnosti vodenja nevladnih organizacij
 38. Fabrizio Grega Butolen: Zadovoljstvo tujih gostov v izbranem hotelu
 39. Simona Boršić Butolen: Vloga sanitarnega inženirja v vrtcih kot prenašalca znanja za izboljšanje obolevnosti v vrtcih
 40. Karmen Bokal: Pomen managementa uspešnosti pri vodenju zaposlenih
 41. Simona Arnšek: Vloga managementa znanja v izbrani organizaciji
 42. Monika Valner: Motivacija zaposlenih v izbrani osnovni šoli
 43. Valerija Lamut: Dejavniki motivacije zaposlenih v organizaciji javnega sektorja
 44. Natalija Talan Fošnarič: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev na srednji šoli
 45. Anja Bogovič: Motivacijski dejavniki mladih prevzemnikov kmetij v Sloveniji
 46. Dejan Verhovšek: Motivacija in zadovoljstvo zdravstvenih delavcev v izbrani javni zdravstveni mreži
 47. Rebeka Venko: Imenovanje in mandat ravnateljev kot izziv delovanju šole - študija primera dveh osnovnih šol
 48. Sonja Feher: Presojanje kakovosti v izobraževanju odraslih
 49. Mario Dremšak: Dejavniki za prenos usposabljanj v organizaciji
 50. Anita Rojko: Vloga hospitacij ravnatelja v procesu spremljanja učiteljevega dela
 51. Marjeta Gmajner: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X
 52. Ksenija Leskovšek: Pomen znanja in organizacijske kulture v izbrani banki
 53. Tanja Lenart: Značilnosti, priložnosti in ovire samozaposlenosti v Sloveniji
 54. Vida Žučko: Učinkovito vodenje na prodajnih mestih naftne družbe
 55. Branka Jazbec: Dejavniki motivacije zaposlenih - študija primera
 56. Lidija Gregorn: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih pri delu
 57. Maja Planovšek: Motivacija zaposlenih: študija primera invalidskega podjetja
 58. Martina Rabič: Management konfliktov v vzgojno-izobraževalnem zavodu; študija primera
 59. Martina Gradišnik: Profesionalni razvoj zaposlenih v veterinarski stroki
 60. Sabina Posedel: Pomen tima za nenasilje pri profesionalnem usposabljanju pedagoškega delavca
 61. Boris Markač: Merjenje učinkovitosti usposabljanja zaposlenih
 62. Rebeka Majer Amon: Odziv izobraževalnih zavodov na spremembe v okolju - študija primera
 63. Renato Kropec: Zagotavljanje varnosti v družbi s spodbujanjem motivacijskih dejavnikov v policiji
 64. Vanja Grdadolnik: Vodenje in profesionalni razvoj zaposlenih v vrtcih
 65. Irena Aberšek: Delovanje podjetja in sprememba klime ob uvedbi insolventnega postopka