Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Udeležba pri kaznivem dejanju
Matjaž Lipar, 2021

Opis: Vsakokrat, ko je produkt skupnega prizadevanja več oseb uresničitev kaznivega dejanja, mora sodišče ovrednotiti prispevanje (vlogo) vpletenih glede na njihovo prizadevanje k dejanju. Cilj tega je utemeljiti kaznivost vsakega sodelujočega posebej, skladno z njegovim danim prispevkom, teorija pa navaja pojem udeležbe. Smoter individualne odgovornosti pa je jasen: posameznikova kazenska odgovornost mora temeljiti na izpolnjenih predpostavkah kaznivosti. Način obravnave teh oseb so države zasnovale različno, izhajale pa so iz dveh temeljnih principov kazenskega materialne prava, restriktivnega ali ekstenzivnega storilstva. Restriktivno storilstvo ali dualizem udeležbe loči sodelujoče na storilce in druge udeležence in je vtkan v jedro KZ-1 in njegove določbe. Na tej osnovi je postavljena tudi limitirana akcesorna odgovornost udeležencev, ki pri dejanju niso ravnali izvršitveno kot storilci, temveč so svoje sodelovanje pri dejanju omejili na napeljevanje storilca k dejanju ali so samo ravnali v pomoč storilcu, njihova odgovornost pa je odvisna od storilca. Skozi predstavitev vseh temeljnih elementov udeležbe in razjasnitev kriterijev, ki služijo za določanje sodelujočega za udeleženca v tem ožjem pomenu besede, teorija in praksa pokažeta na množico problematično zasnovanih zakonskih določb. Te določbe pri vsakokratnem primeru odpirajo vrsto vprašanj, npr. o času in kraju storitve, kaznovalnih okvirih za udeležence itd., ki že več desetletij, posebej pa v prihodnje, terjajo na temelju stroke poglobljeno in argumentirano razpravo.
Ključne besede: udeležba, limitirana akcesornost, napeljevanje, pomoč
Objavljeno: 09.02.2022; Ogledov: 63406; Prenosov: 69
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 209

2.
Varovanje mobilnih naprav
Irena Mostek, 2020

Opis: V sklopu te magistrske naloge sem izvedla spletno anketo, rezultati pa so pokazali, da večina uporabnikov svoje mobilne naprave uporablja vsakodnevno po več ur na dan, uporabljajo pa jih za brskanje po spletu, za šolske in študijske namene, obisk socialnih omrežij, poslovne namene in za ogled zabavnih vsebin. Najbolje poznajo naslednje grožnje: krajo ali izgubo mobilne naprave, okužbomobilne naprave z virusom ali drugo zlonamerno programsko opremo in krajo osebnih podatkov. Ostale grožnje pa so jim dokaj tuje. Težava, ki se kaže, pa je ta, da zelo velik delež uporabnikov mobilnih naprav določenih varnostnih ukrepov ne uporablja, kljub temu da jih pozna.
Ključne besede: mobilne naprave, uporabniki, morebitne grožnje, varovanje mobilnih naprav, ozaveščenost uporabnikov
Objavljeno: 11.09.2020; Ogledov: 3500; Prenosov: 250
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 187

3.
Marketing v visokem šolstvu
Lucija Tašker, 2012

Ključne besede: marketinško komuniciranje, spletni marketing, marketing v izobraževalnih organizacijah
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 16871; Prenosov: 55
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 131

4.
5.


Objavljeno: 01.01.1970; Ogledov: ; Prenosov:
Ogledov v tednu: 71

6.
VLOGA ŽENSKE V SODOBNI DRUŽBI
Karin Črnigoj, 2023

Opis: Diplomska naloga »Vloga ženske v sodobni družbi« obravnava problematiko neenakosti med moškim in žensko tako v javni kot zasebni sferi. Vloga ženske kot matere in gospodinje se je od industrijske revolucije do danes močno spremenila. Ženska je dobila še tretjo vlogo – zaposlena ženska, kar zanjo pomeni dvojno obremenitev, saj je v domači sferi ženska še vedno tista, ki opravlja večino neplačanega dela – gospodinji in skrbi za celotno družino. Tradicionalnost patriarhata je v 21. stoletju tako še vedno prisotna. Odločili smo se za kvantitativno metodo raziskovanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti mnenje žensk o ovirah oz. neenakostih pri izgradnji kariere v nasprotju z moškimi kolegi. Ugotovili smo, da se ženske še vedno srečujejo z diskriminacijo na delovnem mestu, čeprav so enako ali bolje usposobljene in izobražene od moških. Njihove kompetence se slabše vrednotijo od kompetenc moških, počasnejše pa je tudi njihovo poklicno napredovanje. Ovire se odražajo v oteženem iskanju zaposlitve zaradi otrok, diskriminaciji žensk in v plačnih razlikah. Vsem oviram je skupno to, da nimajo ničesar skupnega z znanjem in ostalimi kakovostmi, ki jih ženske lahko doprinesejo podjetju. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da sta gospodinjstvo in vzgoja otrok v dvokariernih družinah še vedno domena žensk. Ženske se strinjajo, da bi lahko bila usklajenost med družino in kariero boljša, vendar so s trenutnim stanjem zadovoljne, saj so moški bolj vpeti v vzgojo otrok kot včasih. Nesimetrična delitev dela doma lahko negativno vpliva na počutje žensk. Ženske to občutijo kot preobremenjenost, izgorelost in v primanjkljaju časa zase.
Ključne besede: ženska, neenakost med spoloma, neenakopravnost, plačne razlike, ovire, usklajevanje dela in družine.
Objavljeno: 14.11.2023; Ogledov: 135; Prenosov: 12
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 71

7.
Primerjava klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa in kognitivno-vedenjskega pristopa temelječega na čuječnosti za skupinsko obravnavo depresije
David Cej, 2020

Opis: Depresija sodi med najpogostejšo duševno motnjo. V zadnjih letih število ljudi, ki se spopada z depresijo, močno narašča. Kognitivno-vedenjska terapija se je izkazala za zelo učinkovito terapijo pri obravnavi depresivne motnje. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila kognitivno-vedenjska terapija temelječa na čuječnosti, ki se je ravno tako izkazala za zelo učinkovito pri spopadanju z depresijo. V magistrski nalogi raziskujemo razlike med pristopoma in možnost dodajanja tehnik kognitivno-vedenjske terapije tehniki kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. V teoretičnem delu najprej s pomočjo literature opišemo depresivno motnjo, osnove kognitivno-vedenjskega pristopa in osnove skupinske terapije. S tem opisom dobimo podlago za nadaljevanje opisov skupinskih protokolov kognitivno-vedenjske terapije ter kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. Za lažje razumevanje protokola kognitivno-vedenjske terapije temelječega na čuječnosti najprej predstavimo čuječnost, nato začnemo z opisom protokola in poglavje zaključimo s predstavitvijo reševanja »miselnih napak«. Nalogo nadaljujemo s detajlnejšo primerjavo obeh pristopov. Pri tem se dotaknemo filozofskega ozadja obeh pristopov, veščin terapevtov, strukture srečanj, razlike pri obravnavi miselnih napak, primerjave zadolžitev med srečanji ter primerjamo uspešnost obeh pristopov. Na koncu pregledamo možnost dodajanja tehnik klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa tehniki temelječi na čuječnosti. V tem delu odgovorimo na vprašanja in podvprašanja magistrske naloge. Ugotovili smo, da kognitivno-vedenjski pristop temelječ na čuječnosti upošteva vse osnove klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa, vendar gre v primeru čuječega pristopa za popolnoma novo tehniko spopadanja z depresivno motnjo. Dodatno smo ugotovili, da tehniki temelječi na čuječnosti ne moremo dodati nobenih novih elementov kognitivno-vedenjske terapije. V razpravi smo podali naše ugotovitve in predloge za nadaljnje delo.
Ključne besede: depresija, kognitivno-vedenjska terapija, struktura, skupinske terapije, protokol, čuječnost, magistrske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 952; Prenosov: 119
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 64

8.
Postavitev varnostno operativnega centra z brezplačnimi orodji
Matic Kuhelj, 2023

Opis: S količino povezanih naprav na svetovni splet se pojavlja tudi potreba po zavarovanju sistemov pred kibernetskimi napadi, pri čemer nam pomagajo dobri procesi, strokovnost zaposlenih ter tudi orodja, ki so lahko brezplačna. Magistrska naloga opisuje in preučuje različne vidike zavarovanja organizacije z uporabo brezplačnih orodij in je razdeljena na teoretični del, kjer sem izvedel analizo strokovne literature, se nadaljuje na tehnični del, kjer predstavim nekatera brezplačna orodja ter potrdim teoretični in praktični del z izvedbo intervjujev z osebami, ki so se in se še vedno srečujejo z uporabo brezplačnih orodij.
Ključne besede: kibernetska varnost, varnostno operativni center, procesi, Elastic, kibernetski napadi, varovanje informacij, brezplačna orodja
Objavljeno: 13.11.2023; Ogledov: 129; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 63

9.
10.