Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Zbornik prispevkov
2018

Opis: Nova univerza in njene članice, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije ter Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, vsako leto v mesecu maju so-organizirajo Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno konferenco, ki je namenjena predvsem doktorskim študentom. Konferenca obravnava aktualne teme in vprašanja s področja prava, uprave in nepremičnin. Recenzirani znanstveni prispevki so objavljeni v zborniku.
Ključne besede: zborniki, elektronske knjige
Objavljeno: 18.06.2018; Ogledov: 617; Prenosov: 77
URL Polno besedilo
Ogledov v tednu: 60

2.
3.
Karierni sistem poklicnih gasilcev
Tomaž Vilfan, 2016

Opis: Magistrsko delo "Karierni sistem poklicnih gasilcev" predstavlja analizo in raziskavo trenutnega stanja na področju kariernega sistema poklicnega gasilstva, njihovega izobraževanja in načine organiziranosti gasilskih enot s predlogi za izboljšave.O delovni karieri lahko razmišljamo kot o zaporedju napredovanja v poklicu, delovnih izkušnjah, prevzemanju zahtevnejših delovnih mest in večji odgovornosti. V slovenski javni upravi je uveljavljen karierni uslužbenski sistem z elementi pozicijskega sistema. Oblika in organiziranost gasilstva na slovenskem se je skozi različne države in družbene ureditve stalno spreminjala. V Republiki Sloveniji je gasilstvo poglavitni del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je del obrambnega sistema države in je v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Slovensko gasilstvo je sestavljeno iz prostovoljnih in poklicnih enot ter se loči na teritorialne in industrijske gasilske enote. Preizkus psihofizičnih sposobnosti kandidatov za poklicne gasilce, delovna mesta poklicnih gasilcev in napredovanja se razlikujejo med posameznimi teritorialnimi poklicnimi gasilskimi enotami. V magistrski nalogi je pripravljen predlog poenotenih delovnih mest in položajev poklicnih gasilcev, kar bi predstavljalo bistveno spremembo v kariernem sistemu tega dela uslužbenskega sistema v državi.Izobraževanje poklicnih gasilcev je dobro urejeno le na osnovni ravni za pridobitev poklica "gasilec". Za zahtevnejša in odgovornejša delovna mesta ni na voljo nobenega verificiranega strokovnega programa s področja gasilstva. Nedelovanje Višješolskega programa "Gasilstvo"negativno vpliva na operativno vodenje intervencij in enot. Potrebno bi bilo pripraviti tudi module strokovnih usposabljanj za pridobitev višjih činov poklicnih gasilcev. Način organiziranosti gasilskih enot in hitrost odziva na intervencijo je pomembna pri nudenju pomoči občanom, ko jo ti potrebujejo. Odvisna je od velikosti enote, predpisane opreme in usposobljenosti tistih, ki pomoč nudijo.
Ključne besede: poklicni gasilci, karierni sistemi, napredovanja, izobraževanja
Objavljeno: 06.08.2018; Ogledov: 566; Prenosov: 76
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 39

4.
5.
Načelo sorazmernosti v slovenski ustavnosodni praksi
Sanda Aćimović, 2016

Opis: Načelo sorazmernosti je namenjeno omejevanju prekomernih posegov države v pravice posameznika. Prav tako je vodilo za zakonodajalca pri oblikovanju pravnih pravil. Sestavlja ga test legitimnosti, kjer je potrebno odgovoriti, ali je cilj, ki ga zasledujemo, ustavno dopusten. Test sorazmernosti je sestavljen iz treh vprašanj. Ali je ukrep primeren za dosego zastavljenega cilja, nujen v tej meri, da ne obstaja milejše sredstvo za dosego cilja, ter sorazmeren v ožjem smislu, ki pomeni tehtanje dveh prirejenih pravic. Načelo sorazmernosti predstavlja kriterij za reševanje ustavnih sodnih odločb. Uporaba testa sorazmernosti je obvezna za sodišča in državne organe, kadar posega na področje pravic posameznikov. Test sorazmernosti zahteva vrednotenje posameznih pravic ter zagotavlja, da pravica ne izgubi svojega bistva. Toliko bolj pride do izraza v kazenskem postopku, ko prihaja do omejevanja svobode posameznika. Ustavno sodišče ga uporablja tudi v primeru, ko prihaja do kolizije med dvema ustavnima pravicama v zasebnopravnih razmerjih. Ustavni sodniki v sklopu ustavnosodne presoje določajo vrednostna merila, na podlagi katerih je dopustno omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Ključne besede: ustavna sodišča, ustavnosodna presoja, načelo sorazmernosti, pravna država, Slovenija, magistrske naloge, bolonjski program
Objavljeno: 16.08.2018; Ogledov: 1737; Prenosov: 183
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 33

6.
Izračun lastne cene prevozov blaga v cestnem tovornem prometu
Jure Marinčič, 2012

Ključne besede: lastna cena, transport, stroški, kalkulacije, prevoz, diplomske naloge
Objavljeno: 28.06.2018; Ogledov: 1129; Prenosov: 110
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 33

7.
Odškodninska odgovornost
Špela Globokar, 2016

Opis: Odškodninska odgovornost je vrsta obligacijskega razmerja, v katerem je en subjekt razmerja (odgovorna oseba) dolžan povrniti povzročeno škodo drugemu subjektu (oškodovancu), ta pa je upravičen zahtevati takšno povrnitev. Da bi odškodninska odgovornost sploh nastala, morajo nastopiti določena pravna dejstva, na katera pravo veže obveznost povrniti nastalo škodo. Takšno obveznost imenujemo odškodninska obveznost. Odškodninsko odgovornost delimo na poslovno (pogodbeno) in neposlovno (nepogodbeno). Pogodbena odškodninska odgovornost je odgovornost za škodo, ki nastane, kadar stranka prekrši določeno pogodbeno obveznost, neposlovna odškodninska odgovornost pa se pojavi med strankama, ki v času nastanka škode nista v pravno-poslovnem razmerju. V nadaljevanju členimo neposlovno odškodninsko odgovornost na krivdno (subjektivno), torej odgovornost, ki nastane na podlagi krivde kot predpostavke za odgovornost, in objektivno odškodninsko odgovornost, kjer nastane odgovornost ne glede na krivdo. V diplomskem delu v uvodnem delu predstavljam osnovne značilnosti odškodninske odgovornosti, njeno delitev, v nadaljevanju pa podrobneje razdelam neposlovno odškodninsko odgovornost in kot primer za analizo s pomočjo sodne prakse uporabim odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti ter se ukvarjam z vprašanjem, ali sta pravna standarda nevarna stvar in nevarna dejavnost bolj predmet urejanja zakonodaje ali prakse sodišč.
Ključne besede: odškodninska odgovornost, neposlovna odškodninska odgovornost, oprostitev odgovornosti, nevarne stvari, nevarne dejavnosti, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Objavljeno: 12.07.2018; Ogledov: 1125; Prenosov: 155
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 32

8.
Centri za socialno delo
Anja Čujec, 2016

Opis: Diplomska naloga obravnava delovanje centrov za socialno delo. Navaja njihova dela, dejavnosti, organizacijo ter temeljna načela. Natančno obravnava pojme, ki se najpogosteje uporabljajo v centrih za socialno delo - socialni primer, socialni delavec, socialna težava, socialna politika, socialna varnost, socialno skrbstvo, socialno varstvo, socialno zavarovanje in seveda tudi socialni problem. Navedena je tudi zgodovina razvoja socialnega dela. Navedene in opisane so tudi ustanove, ki so potrebne za dobro delovanje sociale. Poleg centrov za socialno delo so tukaj še drugi socialnovarstveni domovi. Opisani so materinski domovi, svetovalnice, stanovanjske skupine, centri za neodvisno življenje invalidov. Obravnava Center za socialno delo (CSD) Tolmin ter njegove dejavnosti in obseg strokovnih delavcev. Navedene so najpomembnejše dejavnosti, ki jih CSD Tolmin opravlja. Te so denarna socialna pomoč, otroški dodatek, prva socialna pomoč, pomoč ob rojstvu otroka in štipendiranje. V diplomskem delu je predstavljena tudi statistika za otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino in dodatek za nego otroka.
Ključne besede: socialno delo, center za socialno delo, socialni delavci, materinski domovi, svetovalno delo, stanovanjske skupine, Slovenija, diplomske naloge, bolonjski program
Objavljeno: 16.08.2018; Ogledov: 938; Prenosov: 115
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 31

9.
Vloga medicinske sestre pri pojavnosti parastomalne kile
Mojca Stenovec, 2014

Ključne besede: stoma, parastomalna kila, zdravstvena nega
Objavljeno: 19.02.2016; Ogledov: 4978; Prenosov: 87
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 30

10.