Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Karol Peter Peršolja: Pravna ureditev spodbujevalnih mehanizmov za izrabo obnovljivih virov energije ter spodbujanja učinkovite rabe energije
 2. Vanja Smokvina: Sloboda kretanja sportaša i posebnost njihovog radnopravnog statusa u Europskoj uniji
 3. Anida Sarajlić: Kršitve pravic žensk med vojno v Bosni in Hercegovini ob koncu 20. stoletja
 4. Leon Slak: Načelo teritorialnosti v nasledstvu finančnih obveznosti držav
 5. Ana Polak Petrič: International legal protection of persons in the event of natural disasters
 6. Ana Polak Petrič: International legal protection of persons in the event of natural disasters
 7. Peter Weissensteiner: Večletni pravni posli v javnem sektorju v pravu Evropske unije

Magistrska dela (21)

 1. Tomaž Bergant: Mednarodna sredstva mirnega reševanja mejnih in delimitacijskih sporov
 2. Marijana Jana Bambič: Diplomatska zaščita pravnih oseb
 3. Helena Emilija Oberstar: Vpliv evropske zakonodaje na pravni sistem javnega naročanja v Republiki Sloveniji
 4. Nika Javornik: Mednarodni in nacionalni vidik pravice športnika do nastopa na Olimpijskih igrah
 5. Olga Štrukelj Skubic: Vpliv prava Evropske unije na razvoj in učinkovitost delovanja skupne zunanje in varnostne politike
 6. Jana Franković: Europska unija i odnosi sa susjednim državama
 7. Mateja Petek: Pravna podlaga javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji in Evropski uniji na področju zdravstva
 8. Silvija Sivčević: Razvoj prava in prakse javnega naročanja v Evropski Uniji in Republiki Sloveniji
 9. Damjan Štrucl, Miha Pogačnik: Pravno institucionalna ureditev bojnih skupin Evropske unije
 10. Maša Jemec: Ureditev odgovornosti za izdelek s poudarkom na nivoju EU
 11. Nina Iršič: Celovitost javnega naročanja po ZJN-2 v RS
 12. Samo Habič: Direktive Evropske Unije, ki urejajo varstvo potrošnikov
 13. Nuša Trpin: Državljani tretjih držav v schengenskem območju
 14. Bojana Janšek: Določitev morskih meja v mednarodnem pravu
 15. Vita Povšnar: Varstvo človekovih pravic v Evropski uniji in vloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice
 16. Sandi Jenko: Pravna ureditev mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi vrstami
 17. Tina Andoljšek: Varstvo človekovih pravic na ustavni in mednarodni ravni - ozir na skandinavske države (Danska, Finska, Švedska, Norveška)
 18. Tina Ižanec: Uspešnost mediacije v Sloveniji
 19. Katja Lisac: Mirno reševanje mednarodnih sporov v športu
 20. Hermina Rupnik: Pravna ureditev varstva okolja v evropski uniji s poudarkom na implementaciji direktive 2004/35/ES
 21. Helena Krampl Nikač: Pravna ureditev področja turizma in vključitev kulturne dediščine v turistično ponudbo na primeru gradu Strmol

Diplomska dela (133)

 1. Tine Makovec: Pravna ureditev gospodarske diplomacije med Slovenijo in Italijo
 2. Jana Zbačnik: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pred roko pravice v Luksemburgu
 3. Maša Rojc: Diplomatska sredstva mirnega reševanja mednarodnih sporov
 4. Lea Prelovec: Status ožin in prekopov v pomorskem mednarodnem pravu
 5. Andrej Perme: Mednarodnopravni vidiki dela in dokumentov Badinterjeve komisije
 6. Nikola Mirković: Odškodninska odgovornost v mednarodnem pravu
 7. Andrej Majce: Sistemski pravni vidiki statuta ICC
 8. Anja Kostanjevec: Arbitraža in njena prednost pred sodnim postopkom
 9. Urška Kolenc: Pravni institucionalni okvir za razvoj vojaških sil Evropske unije
 10. Taneja Hribar: Mednarodni položaj Vatikana
 11. Martin Breskvar: Mednarodnopravni vidik Libijske državljanske vojne in posredovanja mednarodne skupnosti
 12. Eva Arko: Institut državne meje
 13. Živa Ventin: Uporaba sile v mednarodnem pravu - izjeme od temeljne prepovedi
 14. Andraž Skubic: Tožbe držav članic zaradi kršitve pogodbe Evropske Unije
 15. Sara Robežnik: Prizadevanje za reformiranje organizacije Združenih Narodov
 16. Rok Petek: Prost pretok delovne sile v Evropski uniji
 17. Teja Novak: Odgovornost v primeru letalske nesreče z vidika mednarodnega letalskega prava
 18. Romina Lah: Dostop državljanov Republike Slovenije do sodišča Evropske unije
 19. Jernej Križnar: Analiza vsebine in nekaterih vidikov udejanjanja insolvenčnih postopkov na primerih Epic, d.o.o. in G skupina, d.d.
 20. Uroš Kolman Kandus: ICC arbitraža - način razrešitve mednarodnega spora
 21. Ana Jerak: Mednarodnopravni režim plovbe skozi kanale in ožine
 22. Samo Habič: Pravo Evropske unije in varstvo potrošnikov
 23. Urška Drol: Primerjava ICC in ad hoc kazenskih sodišč
 24. Tamara Brus: Priznavanje visokošolskih diplom v Evropski uniji
 25. Sara Adanič Dežman: Republika Slovenija in njeni državljani pred sodiščem Evropske Unije
 26. Petra Zagoričnik: Pregon piratov po mednarodnem pravu
 27. Dino Vran: Omejitve prostega pretoka delovne sile v Evropski uniji
 28. Andraž Valič: Skupna dediščina človeštva; cona in vesolje
 29. Tisa Val: Pravica do samoobrambe po 51. členu Ustanovne listine Združenih narodov
 30. Miha Primec: Intelektualna lastnina v Evropski Uniji
 31. Ana Uršič: Arbitraža kot alternativno sredstvo za reševanje mednaordnih sporov
 32. Tina Urdih: Prost pretok delavcev in dnevne migracije na slovensko-italijanskem obmejnem območju
 33. Iztok Urbančič: Prisilni ukrepi po VII. poglavju Ustanovne listine OZN
 34. Davor Tomšič: Potek sprejema Lizbonske pogodbe in njene novosti
 35. Jure Škrbec: Lizbonska pogodba in novosti v ureditvi sodišča EU
 36. Mina Škrabl: Diplomacija posebnih subjektov mednarodnega prava
 37. Cristina Stres: Sodba meddržavnega sodišča v Haagu z dne 03.02.2009 o mejnem sporu med Romunijo in Ukrajino
 38. Silvija Sivčević: Mednarodnopravno varstvo ranjencev, bolnikov, vojnih ujetnikov in civilnega prebivalstva v primeru oboroženega spopada
 39. Nejc Razgoršek: Letalsko pravo in mednarodno pravna ureditev zračnega prostora
 40. Katja Pregelj: Delovanje meddržavnega sodišča v Haagu skozi primere sporov glede konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida
 41. Vita Povšnar: Temeljne novosti Lizbonske pogodbe in varstvo človekovih pravic v Evropski uniji
 42. Aljoša Podlogar: Meddržavna arbitraža
 43. Bojan Plohl: Regulacija trga elektronskih komunikacij v EU
 44. Nina Pegan: Pristojnosti in delovanje sodišča evropskih skupnosti v Luksemburgu
 45. Nina Pavlin: Ad hoc arbitraža v mednarodnem pravu
 46. Snežana Neli Miladinovič: Reševanje meddržavnih sporov v okviru Haaške konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (1907)
 47. Saša Mikec: Evropsko okoljsko pravo
 48. Senada Mahić: Nesodelovanje velikih sil z mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo
 49. Samantha Tina Lovše: Vloga Varnostnega sveta Organizacije Združenih Narodov pri mirnem reševanju mednarodnih sporov
 50. Katja Lisac: Mirno reševanje mednarodnih sporov v športu
 51. Urška Kuhar: Pogoji za pristop države k Evropski uniji
 52. Martina Kovačič Kuzmič: Meje širitve Evropske unije
 53. Špela Elizabeta Korbič Elmgren: Evropski varuh človekovih pravic (evropski ombudsman)
 54. Meta Koprivšek Tomažič: Razvoj varnostne politike EU
 55. Ema Bertina Kopitar: Evropska centralna banka
 56. Manca Kocutar: Status mednarodnih prekopov
 57. Irena Klede: Mednarodni terorizem in Evropska unija
 58. Petra Kert: Pravne podlage za ustanovitev evroregije na območju Slovenije
 59. Margerita Jurkovič: Pravni položaj Gibraltarja
 60. Eva Jevtič: Meddržavna arbitraža in primerjava z meddržavnim sodiščem v Haagu
 61. Sandi Jenko: Europol
 62. Maša Jemec: Diplomatska zaščita v mednarodnem pravu
 63. Nika Javornik: Institut izključne ekonomske cone v mednarodnem pravu
 64. Luka Bele: Mediacija kot sredstvo za mirno reševanje mednarodnih sporov v športu
 65. Špela Drinovec: Evropska unija in Svetovna trgovinska organizacija
 66. Irena Catelani: Prost pretok blaga v Evropski Uniji
 67. Tina Andoljšek: Državna suverenost na morju
 68. Mateja Černic: Razvoj koncepta državnega ozemlja v mednarodnem pravu
 69. Martin Furlan Gregorič: Morski pasovi in delimitacija
 70. Martina Aleksić: Piratstvo na morju
 71. Maja Cigoj: Institucionalni vidiki v razvoju organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
 72. Simona Erlač: Pravna ureditev monetarne unije
 73. Bojana Janšek: Skupna ribiška politika EU
 74. Martina Dodič: Izvajanje Schengenskega režima pri prehodu meja na morju
 75. Darja Bajc: Vloga predsednika RS po mednarodnem in slovenskem pravu
 76. Anže Fric: Evropska centralna banka in njena vloga v finančni krizi
 77. Polona Florijančič: Odnos med mednarodnim pravom in pravom Evropske unije
 78. Nina Iršič: Pravna ureditev javnih naročil v RS in EU
 79. Jana Franković: Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja sporov
 80. Valerija Čenčur: Institut posredovanja v mednarodnem pravu
 81. Petra Arnold: Ureditev človekovih pravic v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami
 82. Lea Grbec: Tehnike in taktike mednarodnih pogajanj
 83. Katerina Fabrizio: Razvoj kazenske odgovornosti posameznika pred mednarodnimi kazenskimi sodišči
 84. Kaja Travnik: Vprašanje odgovornosti podjetij v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic
 85. Andrejka Krajačić: Institut teritorialnega morja
 86. Petra Tomić: Begunci in prošnje za azil v Evropski uniji
 87. Urška Škerbinc: Uveljavljanje pravil EU pri izvajanju storitev z napotenimi delavci c drugi državi članici
 88. Maša Vrabič: Mednarodna arbitraža in sprava
 89. Martin Petrovčič: Vloga preiskave v mejnih in razmejitvenih sporih
 90. Tea Ravnik: Mednarodno kazensko pravosodje
 91. Urška Buh: Pravna ureditev morskega ribištva in izkoriščanja morskih bogastev v Sloveniji
 92. Andraž Furlan: Mednarodno pravni položaj BIH
 93. Klavdija Erjavec: Azilna politika v Evropski uniji ter primerjalnopravni vidik z nečlanicami Evropske unije
 94. Neža Vončina: Načelo ex aequo et bono in njegova uporaba v mirnem reševanju mednarodnih sporov
 95. Neža Jovan: Ustavna ureditev Bosne in Hercegovine po Daytonskem sporazumu
 96. Urška Tabaj: Temelji mednarodnega letalskega prava in pravice letalskih potnikov
 97. Irene Carvely: Pomen uporabe prava v mednarodni arbitraži
 98. Maša Škrbec Zorzenone: Diplomatska sredstva mirnega reševanja sporov s poudarkom na mediaciji
 99. Nina Zupančič: Institucije Evropske unije
 100. Nataša Rode: Mednarodna organizacija dela in njen vpliv na preprečevanje trgovine z delovno silo na območju Republike Slovenije
 101. Matej Kumerdej: Pravica narodov do samoodločbe na primeru Tibeta
 102. Lara Jasenc: Mednarodnopravni režimi in status Antarktike
 103. Gregor Režek: Pranje denarja - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2015/849
 104. Mina Krevl: Analiza instituta odgovornost zaščititi (responsibility to protect - R2P)
 105. Renata Beretič: Mehanizmi OZN za varstvo človekovih pravic
 106. Iza Lapajne: Mednarodnopravni režim morja
 107. Romi Borak: Sodobno pomorsko piratstvo
 108. Anja Smodič: Vpliv prava EU na slovenske delovnopravne spore
 109. Patricia Kotnik Rednak: Institucije v Organizaciji združenih narodov
 110. Jakob Dolenc: Morski pasovi pod teritorialno suverenostjo držav
 111. Aljaž Verhovnik: De facto in de iure osamosvojitev Republike Slovenije
 112. Sarah Senica: Vloga mediatorja v mediacijskem procesu in različni pristopi v mediaciji
 113. Rok Tatalović: Izvajanje suverenosti na morju v Republiki Sloveniji
 114. Jelena Kalabić: Mednarodnopravni vidiki položaja ozemelj, ki so enostransko razglasili svojo samostojnost (Turška republika Ciper, Abhazija, Južna Osetija, Kosovo)
 115. Kaja Romšek: Trajna nevtralnost držav, pridobitev statusa ter pravice in dolžnosti nevtralnih držav
 116. Nina Maier: Temeljne ekonomske svoboščine
 117. Nina Matijašević: Pravna sredstva mirnega reševanja sporov s poudarkom na arbitraži in Meddržavnim sodiščem v Haagu
 118. Monika Malgaj: Institucionalna arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja sporov v mednarodnem pravu
 119. Uroš Pintar: Mehanizmi OZN za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti
 120. Kim Matavž: Športno pravo v Evropski uniji
 121. Tjaša Cvenk: Rejne živali z vidika evropske in slovenske zakonodaje
 122. Maja Šulin: Terorizem kot problem sodobnega časa
 123. Tina Glavič: Varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Evropski uniji in v Sloveniji
 124. Ana Janičijević: Izzivi Evropske unije pri vzpostavljanju prostega pretoka delovne sile
 125. Matjaž Mamilovič: Ureditev in kršenje otrokovih pravic
 126. Lana Šimon: Vstop, članstvo in izstop iz Evropske unije
 127. Tea Španja: Javna naročila v Evropski uniji
 128. Damijana Bojić: Pristojnosti in delovanje sodišča Evropske unije
 129. Rosana Krajnc: Mednarodnopravni status Antarktike
 130. Andreja Trampuž: Državljanstvo Evropske unije s pregledom sodne prakse
 131. Bekim Maxhuni: Humanitarian intervention in international law
 132. Matej Kolavčič: Vesolje kot objekt mednarodnega prava
 133. Martina Sep: Mediacija - način alternativnega reševanja pravnih sporov