Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Miha Pogačnik

Vseh ključnih besed je 803, ki se skupaj pojavijo 1145 krat.
161 ključnih besed (20.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 503 krat (43.93 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x5.77%Evropska unija
16x3.18%mednarodno pravo
15x2.98%arbitraža
14x2.78%mirno reševanje sporov
12x2.39%človekove pravice
9x1.79%mediacija
7x1.39%Sodišče EU, mednarodne organizacije
6x1.19%Lizbonska pogodba, alternativno reševanje sporov, morski pasovi, Slovenija, UNCLOS
5x0.99%Evropska komisija, OZN, teritorialno morje, Meddržavno sodišče v Haagu, pravo EU, diplomacija
4x0.8%mednarodna skupnost, European Central Bank, sodišča, izključna ekonomska cona, pomorsko mednarodno pravo, šport, mediator, Republika Slovenija, samoodločba
3x0.6%Državne meje, diplomatska sredstva, javno naročilo, samoobramba, Evropsko sodišče za človekove pravice, državljanstvo, international law, EU, državna meja, disertacije, Ustanovna listina ZN, zakonodaja, mednarodne pogodbe, Združeni Narodi, mednarodna arbitraža, mednarodni spori, suverenost, sodna praksa, NATO, kolektivna varnost, mednarodna varnost, arbitražni postopek, notranji trg, mednarodni spor, piratstvo, mednarodno javno pravo, pravna sredstva, humanitarian intervention, institucionalna arbitraža, varstvo človekovih pravic, javna naročila, direktiva
2x0.4%natural disaster, European law, International Law Commission, protection of persons, progressive development, international humanitarian law, right to humanitarian assistance, Red Cross, United Nations, suverene pravice, Evropski svet, humanitarian principles, zunanja politika, država, dobre usluge, Stalno arbitražno sodišče, prost pretok blaga, priložnostna arbitraža, Rimski statut, Združeni narodi, oblast, vesolje, neodvisnost, Evropski parlament, Kosovo, pogajanja, ničnostna tožba, sodno reševanje sporov, Schengenski sporazum, epikontinentalni pas, morje, mirovne operacije, pogodbe, delimitacija, mednarodni odnosi, postopki javnega naročanja, delovna sila, postopki, tožbe, državljanstvo EU, Sueški prekop, mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, mednarodni mir in varnost, Ustanovna listina OZN, Sveti sedež, Rehnov predlog, mejni postopek med RS in RH, ponudnik, naročnik, implementacija, Varnostni svet, genocid, Evropska Unija, zdravstveno varstvo, trg delovne sile, mednarodni terorizem, pravna načela, potrošniško pravo, arbitražni sporazum, arhipelaško morje, mednarodno letalsko pravo, zgodovinski pregledi, azil, humanity, right to life, humanitarian assistance, responsibility to protect, doctoral thesis, skupna zunanja in varnostna politika, državljani tretjih držav, morske meje, schengensko območje, Evropska konvencija za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Listina EU o temeljnih pravicah, terorizem, Evropska centralna banka, Sodišče Evropske unije, zaposlovanje, Evropska skupnost, institucije, schengenski informacijski sistem, human rights, pravo, načelo pravičnosti, Europol, Ustanovna listina, mednarodno pomorsko pravo, univerzalna jurisdikcija, evropska zakonodaja, odgovornost zaščititi, mednarodno kazensko sodišče, mednarodne konvencije, sredstva mirnega reševanja sporov, BIH, pravice delavcev, Antarktika, mednarodna hudodelstva, diplomske naloge, intervencija, begunci, notranje morske vode
1xIzrael, upravljanje ribištva, trg z ribiškimi proizvodi, skupna ribiška politika EU, arabsko-izraelske vojne, ribogojstvo, prehodno obdobje, ribolov, Sueška kriza, družbena odgovornost, pravno varstvo ponudnikov, obdobje mirovanja, Direktiva 2007/66/ES, implementacija direktive, postopek oddaje javnega naročila, ribištvo, John Ruggie, podjetje, pravna narava organizacije, Cona, zatiranje piratstva, evropsko sodišče, metode, mirovna pogodba, Egipt, odprto morje, varuh človekovih pravic, resolucije, Campdavidski sporazum, mednarodnopravno varstvo pravic otroka, Pariška listina za novo Evropo, dokumenti, helsinški proces, varnostna politika Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, mednarodna organizacija, Carigrajska konvencija, zaposlitev, proizvajalec, distributer, dobavitelj, škoda, napaka, Cona mednarodnega podmorja, odgovornost proizvajalca za izdelek z napako, izdelek, trgovci na drobno, Obligacijski zakonik, skupna dediščina človeštva, sodno varstvo, evropska sodna praksa, nacionalna zakonodaja, varstvo okolja, Zakon o varstvu, mednarodna konvencija, zeleno javno naročanje, Agencija za javno naročanje, ad hoc arbitraža, Nacionalni olimpijski komite, Mednarodna športna zveza, prepovedi, olimpizem, teroristični napad v Madridu, šport - športnik, Nacionalna športna zveza, naravna pravica države, merila upravičenosti, omejitve, Zakon o javnem naročanju, Zakon o športu, domača norma, mednarodno vesoljsko pravo, mednarodna norma, mednarodni prekopi, zračni prostor, nadzor, evropsko okoljsko pravo, okoljska politika, trg dela, strategije, konkurenčno pravo, digitalna agenda, uredbe, glavni mejniki, načelo trajnostnega razvoja, varstvo podatkov, preventivna diplomacija, Svetovna trgovinska organizacija, Organizacija Združenih Narodov, spremljanje in evidence, izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje, čezmejni delavci, financiranje Europola, trg, enakopravnost, Organizacija združenih narodov, pravna podlaga Europola, sodišče EU, VII. poglavje Ustanovne listine OZN, svoboda dela, stalne članice Varnostnega sveta, svoboda gibanja, splošno sodišče, organi Europola, regulacija, telekomunikacije, elektronske komunikacije, poseben mednarodnopravni položaj, mikro država, sodišče za uslužbence, Malta, trgovina, Varnost podatkov, evropska integracija, skupna evropska zunanja in varnostna politika, skupna evropska varnostna in obrambna politika, evropske institucije, mednarodno letalsko zasebno pravo, ICAO, Zakon o letalstvu, mednarodno letalsko javno pravo, varnostna politika, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Eurojust, kopno, delovne migracije, državno ozemlje, evropski nalog za prijetje in pridržanje, ekonomsko-finančni ukrepi, čezmejno sodelovanje, Čikaška konvencija, Montrealska konvencija, diplomatska zaščita, pravna oseba, skupina TREVI, omejitve prostemu pretoku blaga, skupna zunanjetrgovinska politika, mehanizem reševanja trgovinskih sporov, GATT, gospodarska družba, delovnopravna zakonodaja, bilateralni investicijski sporazum, letalsko pravo, Republika Slovenija in terorizem, investicija, investitor, delničar, družbenik, Varnostni svet Združenih narodov, mirovna konferenca o Jugoslaviji, evropsko pravo, zgodovinski razvoj odškodnine, odškodnina v slovenskem pravnem redu, turizem, primerjalnopravne metode, meddržavno sodišče v Haagu, kazniva dejanja, mednarodna sodišča, meddržavna arbitraža, povrnitev premoženjske škode, tožba, Organizacija ZN, načelo nevmešavanja, postopek, mednarodno običajno pravo, odškodninska odgovornost države, pregon piratov po mednarodnem pravu, sodba, oboroženi konflikti, ženske, stalno arbitražno sodišče, različni sistemi organizacije državne oblasti, šef države, kompromis, pristojnosti arbitraže, slepi potniki, mejni prehodi, organizacija oblasti države, predsednik države, funkcije in pristojnosti, urad, vojna, Bosna in hercegovina, pregnanstvo, kazenska odgovornost, imuniteta, zaščita, privilegij, pravobranilec, sodnik, diplomatska imuniteta, mednarodno vojno pravo, Komisija za mednarodno pravo, mednarodna odgovornost, mednarodnopravne kršitve, dodatni protokol, Ženevska konvencija, diplomatsko pravo, mednarodno humanitarno pravo, javni razpisi, pravni sistemi, morsko bogastvo, obalna država, morski pas, Javna naročila, zakoni, pravo morja, javno pravo, ženevsko pravo, mednarodna politika, anketne preiskovalne komisije, bolniki, širitveni postopek, civilno prebivalstvo, Sodišče Evropske skupnosti v Luksemburgu, posredovanje, Sodišče za uslužbence, Sodišče prve stopnje, pristopni pogoji, vojni ujetniki, države članice, köbenhavenska merila, oborožen spopad, države kandidatke, širitev EU, pristopna pogajanja, ranjenci, razsodba, amsterdamska pogodba, širitveni proces, evropska identiteta, pristopni procesi, geografska omejitev EU, neškodljivi prehod, ekvidistančna črta, sodno arbitražna praksa, pravična rešitev, prekopi, ožine, evropska monetarna politika, Centralna banka Slovenije, sredstva mirnega reševanja mednarodnih sporov, Bančništvo, regionalni organi, Človekove pravice, Varuh človekovih pravic, poročila, Meddržavno sodišče, tranzitni prehod, priznanje držav, osamosvojitev Slovenije, Pravo EU, konvencija ZN o pomorskem mednarodnem pravu, Mednarodno kazensko sodišče, individualna kazenska odgovornost, mednarodni tribunali, mejni znaki, Badinterjeva arbitražna komisija, institucionalne spremembe, pravni režim, mednarodna pogodba, mejni spor, svoboda plovbe, visok predstavnik EU za zunanje zadeve, ratifikacija, razpad Jugoslavije, primarna zakonodaja EU, evroregija Alpe-Adria, EMU, Evropska monetarna unija, evroobmočje, izvršitev sodbe, offshore, kolonialna ljudstva, Velika Britanija, nesamoupravno ozemlje, razlike, konvergenčni kriteriji, monetarna politika, Pomorska policija, pomorska policija, organi pregona na morju, Mejna kontrola, Schengenski pravni red, zgodovina, Luka Koper, prosti pretok oseb, Španija, Mednarodno pravo, integracija, mir in stabilnost, svoboda, evroregija, Svet Evrope, Uredba (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi EZTS, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, Madridska konvencija, varnost, obrambna in mirovna politika, pogajalec, mednarodno pogajanje, uspeh, sporazum, pogajalske tehnike, Evropa, pogajalske taktike, roka pravice, insolvenčni postopki, trajna nevtralnost, vojno pravo, humanitarno pravo, nevtralne države, priznanje, Ciper, odcepitev, Južna Osetija, Abhazija, pravice in dolžnosti, temeljne ekonomske svoboščine, Mednarodno arbitražno sodišče - ICC, mednarodno reševanje sporov, mednarodni mir, arbitražna klavzula, monetarna unija, oseb, storitev in kapitala, carinska unija, teritorij, spori, delovnopravni spori, judikati sodišč, sprememba delodajalca, odpoved pogodbe o zaposlitvi, delovno pravo, ReCAAP, konvencija SUA, UNCLOS III, Atalanta, letni dopust, terjatev iz delovnega razmerja zaradi stečaja, mednarodne ožine, faze mediacije, pristopi mediatorja, temeljna črta, teritorialna suverenost, pogodba o zaposlitvi za določen čas, specializirane agencije, statut Medržavnega sodišča, športno pravo, pravica do prostega gibanja delavcev, mediacijski sporazum, nadzračni prostor, pravo nadzračnega prostora, pravna ureditev vesolja, Računsko sodišče, Svet EU, ustanovitvene pogodbe, Pogodba o EU, Pogodba o delovanju EU, pogodbe o vesolju, razmejitev vesolja, Kofi Annan, pravica do veta, predhodno odločanje, konec hladne vojne, košarka, reševanje sporov, Mednarodno arbitražno sodišče za šport - CAS, ABA liga, članstvo in izstop, vstop, moralna pravica, rejne živali, zaščita živali, otrokove pravice, zakonodajni organi, lobiranje, svoboda opravljanja storitev, prepoved diskriminacije, specizem, izkoriščanje, spolna zloraba, nasilje, pomoč, varstvo, delo otrok, otroci vojaki, žrtve, Konvencija o otrokovih pravicah, Unicef, Malaška ožina, Adenski zaliv, varovanje morskih bogastev, Visoki mednarodni predstavnik, OHR, pravno-politični sistem, morska bogastva, morsko ribištvo, Mednarodno kazensko sodišče za bivšo Jugoslavijo, Mednarodno kazensko sodišče za Ruando, individualna kazenska odgovornost posameznika, spodbujevalni mehanizmi, obnovljivi viri energije, trajnostni razvoj, državna pomoč, Kyotski protokol, elektroenergetski sistemi, podnebne spremembe, toplogredni plini, energija, učinkovita raba, mirno reševanje mednarodnih sporov, preiskava, prošnje za azil, bolonjski program, Čezmejno opravljanjestoritev, napoteni delavec, prisilne migracije, migracije, razmejitev, režim, pravica do neškodljivega prehoda, storitev, uredba, razmejitveni spori, izogibanje sporom, ugotavljanje dejstev, mejni spori, načela mirnega reševanja sporov, zakon o čezmejnem opravljanju storitev, kršitev, Mednarodno kazensko sodimednarodni spor, ICC arbitraža, arbitražna pravila ICC, pranje denarja, evropske direktive, grozodejstva, preprečevanje, kriminaliteta, pravni status, mednarodnopravni režimi, poseben režim, demilitarizacija, suverenost držav, odgovornost držav, pomorski terorizem, somalijski pirati, Gvinejski zaliv, oboroženo ropanje, onesnaževanje, Splošna deklaracija za človekove pravice, Urad visokega komisarja za človekove pravice, morski prostor, primerjava, Norveška, konvencije in priporočila, prisilno delo, trgovina z delovno silo, mednarodna trgovina, minimalni delovni standardi, Mednarodna organizacija dela - ILO, trgovinska arbitraža, postopkovno pravo, materialno pravo, ogrožene živalske vrste, CITES, Danska, Finska, Švedska, 8. člen EKČP, Gaboronska sprememba, Wildlife predpisi EU, MIKE, UNEP, državljani, odškodninska tožba, prisilna poravnava, stečajni postopek, primerjava insolvenčne zakonodaje, primer Epic, pravice potnikov, odgovornost pilota, odgovornost letalskega prevoznika, neomejena odgovornost, odgovornost kontrole letenja, primer G skupina, morski kanali, Hormoška ožina, mednarodne plovbe, mednarodno kazensko sodišče za Ruando, Gibraltarska ožina, Bospor in Dardanele, morske ožine, Panamski prekop, Kielski kanal, pravice in obveznosti držav v zračnem prostoru, sistem socialne varnosti, arbiter, arbitražni senat, stroški, moč pravnomočne sodne odločbe, hitrost, pravica do sojenja v razumnem roku, sodišču pridružena mediacija, mirno reševanje, sodni zaostanki, mednarodno Ustanovna listina ZN, načelo prepovedi uporabe sile ali grožnje s silo, prost pretok delavcev, priznanje poklicnih kvalifikacij, enotni trg EU, prost pretok oseb, zunanja samoodločba, kolektivne vojaške prisilne akcije, prepoved uporabe sile, humanitarna intervencija, resolucije Varnostnega sveta ZN, izobraževanje v EU, OVSE, sile za hitro posredovanje, Evropska varnostna in obrambna politika, Vatikan, kolektivna pogodba, korupcija, javni in zasebni sektor, finančna sredstva, podizvajalci, Lateranska pogodba, razoroževanje, sekundarno pravo, minimalna harmonizacija, popolna harmonizacija, pravo Evropske unije, arabska pomlad, Libija, državljanska vojna, mednarodno posredovanje, javno-zasebno partnerstvo, javno in zasebno zdravstvo, poskusi vplivanja politike na sojenje, odgovornost mednarodne skupnosti, reševanje mednarodnih sporov, agresija, tožba zaradi neizpolnitve obveznosti, postopek predhodnega odločanja, reguliran poklic, Bolonjska deklaracija, ECTS sistem, internacionalizirani kazenski tribunali, komisija za mednarodno pravo, politike Europske unije, učvrstiti, međunarodni akter, susjedi, Europska unija, rimski statut, stalno mednarodno kazensko sodišče, vojna hudodelstva, razvoj, Federal Republic of Yugoslavia, vizna politika EU, čezmejni kriminal, ilegalne migracije, načela, Schengen, pravice letalskih potnikov, pristop k EU, organizacije mednarodnega letalstva, letalski potniki, predpisi, Svet Evropske unije, Agencija Evropske unije za temeljne pravice, Tibet, pravica do samoodločbe, Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo, načela delimitacije, Evropsko računsko sodišče, mednarodne meje, državne meje, diskriminacija, Ustava BIH, azilni postopek, azilna politika, ponovna naselitev, Direktiva 85/577, prosilci za azil, mednarodna zaščita, tožba zaradi nedelovanja institucij, posredni dostop, neposredni dostop, Direktiva o pravicah potrošnikov, Direktiva o varstvu potrošnikov, arbitražni sporazumi, uporabno pravo, Daytonski mirovni sporazum, arbitražna sodišča, ex aequo et bono, Direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, pravičnost, opisna pravičnost, pravica do ozemeljske celovitosti, Ljudska republika Kitajske, pristojnosti, organizacija, sodniki, pravobranilci, pravno varstvo, Državna revizijska komisija, Evropska strategija zaposlovanja, Direktiva 2014/24/ES, financiranje EU, sodbe, pravna ureditev, izobraževanje, international organizations, 1999, pravica do prostega gibanja in prebivanja, pravice državljanov EU, ekonomska kriza, mednarodnopravni status, poseben status, prosti pretok, Evropska konvencija o človekovih pravicah, 25. junij 1991, samostojnost, državnost, mednarodnopravna načela, budizem, LAO, upori, dalajlama, de iure, de facto, Brionska deklaracija, boj proti terorizmu, globalizacija, desetdnevna vojna, ustava, SFRJ, osamosvojitev, razpad, varstvo potrošnikov