Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Melita Smerdej-Jereb: Obdavčitev prometa nepremičnin in ukrepi proti davčnim utajam
 2. Miroslav Plesničar: Davčna izvršba na nepremično premoženje

Magistrska dela (49)

 1. Zalka Jerman: Pravna sredstva kot sredstva kontrole pravne pravilnosti upravnih in sodnih odločb
 2. Špela Zdešar Kadunc: Posebni upravni postopek na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 3. Anita Bukovič: Revizija izkazov in pravilnosti posredovanih podatkov o plačah in nadomestilih plače za zakonito uveljavljanje pravic zavarovancev
 4. Branka Brinar: Reforma prekrškovnega prava z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 5. Irena Kolenič: Vsebina podatkov matične evidence zavarovancev pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 6. Sanijela Kurtović: Odloženi pregon kot oblika alternativnega reševanja sporov
 7. Roman Štih: Davčno potrjevanje računov kot ukrep v boju proti sivi ekonomiji
 8. Nataša Jakobčič: Upravičenost spreminjanja upravnih aktov po nastopu pravnomočnosti
 9. Tina Jakopič: Vprašanje učinkovitosti izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb
 10. Mateja Rigler: Pravna varnost strank v civilnem izvršilnem postopku
 11. Barbara Bajec: Analiza delovanja gradbene inšpekcije
 12. Irena Jocif Bošnjak: Zagotavljanje varnosti na žičniških napravah
 13. Marta Valenčič Ivančič: Prekrškovni postopek v policiji s poudarkom na odločanju v hitrem prekrškovnem postopku
 14. Marija Kozomara: Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah
 15. Lidija Pospišil: Pomen in posebnosti vročanja upravnem postopku
 16. Saša Majdič: Vloga inšpekcijske službe v trošarinskem sistemu
 17. Matjaž Pšak: Mandatno kaznovanje v hitrem prekrškovnem postopku
 18. Sebastjan Prosenc: Procesna vprašanja hitrega postopka o prekršku
 19. Marina Peterka: Pokojnina kot oblika socialne varnosti za primer starosti
 20. Irena Kovač: Občinska socialna pomoč
 21. Vladimira Kožuh Ledinek: Upravičenost študentov do statusa študenta s posebnimi potrebami
 22. Jadranka Lodrant: Pravni položaj davčnega zavezanca v postopku odmere davka na promet nepremičnin
 23. Marija Lah: Izvršba kot mehanizem varovanja občinskega premoženja
 24. Brigita Lubej: Izvršilni postopek s poudarkom izvršbe na centralnem oddelku za verodostojno listino
 25. Aljoša Krivec: Funkcija občinskega redarstva s poudarkom na zagotavljanju javnega interesa
 26. Alenka Grmek: Registracija društva na portalu E-VEM in vloga AJPES pri registraciji društev
 27. Barbara Dežman: Inšpekcijski nadzor na področju varnosti živil in sistem hitrega obveščanja - RASFF
 28. Franc Fartek: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije kot prekrškovni organ
 29. Damjana Žaberl: Poenostavljeni carinski postopki v luči enotnega dovoljenja
 30. Natalija Kos Vöröš: Varstvo okolja z vidika učinkovitosti dovoljenja posegov v prostor
 31. Mirko Šimenko: Prosti preudarek v razmerju do ustavnosti in zakonitosti
 32. Suzana Toplek: Posebnosti upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja
 33. Magdalena Klemenšek: Delovanje inšpekcijskih služb na področju varstva potrošnikov v Sloveniji in Italiji primerjalno
 34. Ines Logar: Davki na nepremičnine: posledice nepovezanosti evidenc
 35. Špela Lubinič: Upravičenost spreminjanja upravnih aktov po nastopu pravnomočnosti
 36. Ivanka Horvat: Vpliv plačila prispevkov na pravice iz socialne varnosti
 37. Irena Pustoslemšek: Nadzor tržne inšpekcije na področju dela na črno
 38. Snežana Vrbanić: Ugotavljanje davčnih utaj v javnem sektorju
 39. Gregor Tisnikar: Analiza in primerjava rezultatov davčne izvršbe v Republiki Sloveniji pred in v času gospodarske krize
 40. Marija Grzinčič Semprimožnik: Sorazmernost kazni glede na stopnjo ogrožanja v cestnem prometu
 41. Petra Kužnik: Davčni nadzor nad nepojasnjenim prirastom premoženja fizične osebe
 42. Alenka Šantavec: Temeljni procesni instituti, ki zagotavljajo zakonitost upravnega akta pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 43. Elizabeta Fras: Nepredložitev letnih poročil subjektov in sankcioniranje po hitrem prekrškovnem postopku
 44. Vojko Otovič: Vloga carinskih organov pri varstvu pravic intelektualne lastnine
 45. Anita Draga Samardžija: Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje na podlagi uredb in novega pokojninskega sistenma ZPIZ-2
 46. Anita Vouri Hoblaj: Postopek uveljavljanja pravic v pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pravna sredstva za njihovo varstvo
 47. Aleš Potočnik: Subjekti organiziranega ravnanja s komunalnimi odpadki in nadzor nad njimi
 48. Andreja Potočnik: Pravica do pomoči po naravnih nesrečah
 49. Nataša Markovič: Pomen poslovnika DZ za demokratično razpravo in vpliv delovnih teles na zakonodajni postopek

Diplomska dela (4)

 1. Mateja Rigler: Davčni postopek s poudarkom na davčni izvršbi
 2. Tatjana Pajtler: Alternativno reševanje sodnih sporov s pomočjo mediacije
 3. Marjetka Gradišnik: Zavrnitev vstopa na schengensko območje na mejnih prehodih zunanje schengenske kopenske meje na Policijski upravi Maribor
 4. Bogdan Zorko: Pravna sredstva zoper odločbe, izdane v hitrem prekrškovnem postopku